Hoppa till innehåll

Mitt hem är min borg – eller mitt fängelse? Tillgängligt boende måste främjas

”Med våren har snön på gatorna äntligen smält, och mina möjligheter att röra mig med min rullstol ute beror inte längre på hur vinterunderhållet har skötts. Det är ändå svårt att självständigt komma in och ut genom husets ytterdörr med rullstolen, eftersom det elektroniska dörröppningssystemet har varit ur funktion i över en vecka. Husbolagets hiss har också på sistone ofta varit ur funktion och det känns som jag har blivit fånge i mitt eget hem.”

I exemplet ovan har vi samlat några teman som förknippas med boende ur kontakter som diskrimineringsombudsmannen tagit emot. Även om texten ovan inte har tagits direkt från en enskildkontakt, beskriver den verkligheten för många människor. 

Allas rätt att leva och röra sig självständigt måste främjas. Det är en förutsättning för allas aktiva och fulla delaktighet i samhället. Rätten till självständig rörlighet börjar hemma, men samtidigt kan tillgodoseendet av denna rättighet försvagas redan vid hemdörren. Det finns fortfarande utmaningar med rörelsefriheten för personer med funktionsnedsättning och äldre personer i beklagligt många husbolag. Hinder och utmaningar med rörligheten som börjar på husbolagen fortsätter ofta till kommunens gatunätverk och annan infrastruktur. 

Ändringen i lagen om bostadsaktiebolag för att förbättra tillgängligheten i husbolagen bereddes av justitieministeriet och trädde i kraft i början av mars. Framöver har aktieägare i ett husbolag rätt att på egen bekostnad utföra ändringsarbeten som förbättrar tillgängligheten även i lokaler och utrymmen som bolaget besitter. Ett elektroniskt dörröppningssystem till husets ytterdörr eller en ramp vid ingången är exempel på ändringar som förbättrar tillgängligheten. Husbolaget ska informeras på förhand om en dylik ändring som förbättrar tillgängligheten, och ändringen får inte medföra kostnader eller annan olägenhet för husbolaget eller de andra aktieägarna. 

Diskrimineringsombudsmannen anser att lagändringens syfte att förbättra tillgängligheten i bostadsaktiebolags byggnader och fastigheters allmänna utrymmen är i sig värd att understödjas. Ombudsmannen tar regelbundet emot kontakter om allvarliga brister i tillgängligheten i husbolagens lokaler eller frågor som handlar om laddning eller förvaring av hjälpmedel. Syftet med den reformerade lagen om bostadsaktiebolag är bra, men målnivån för främjande av tillgänglighet i Finland måste ställas högre. Avsikten ska vara tillgodoseendet av de boendes faktiska likabehandling. Det betyder att alla boende ska i regel kunna använda alla husbolagets lokaler samt kunna leva självständigt i husbolaget. 

Främjandet av tillgänglighet tryggar också rörligheten av vår åldrande befolkning. Vid planeringen av lokaler ska utgångspunkten ligga i tillgänglighet. Det här är redan utgångspunkten i nya byggnader enligt markanvändnings- och bygglagen.  Framtida ändringsbehov kan minskas när tillgänglighet beaktas och tillgodoses så tidigt som möjligt i planeringen.

Lagen om bostadsaktiebolag bör också kompletteras med bestämmelser om rimliga anpassningar

Diskrimineringslagen och dess bestämmelser om rimliga anpassningar tillämpas redan på bostadsaktiebolag. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har konstaterat i sina avgöranden att bostadsaktiebolagen är skyldiga att genomföra rimliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning. Rimliga anpassningar ska också skiljas från den allmänna förbättringen av tillgänglighet. Rimliga anpassningar är åtgärder som enskilda personer beviljas i vissa situationer, och de varierar från fall till fall. Att genomföra rimliga anpassningar strider inte mot likabehandlingsprincipen i lagen om bostadsaktiebolag, tvärtom tryggar man med rimliga anpassningar likabehandling av aktieägarna och de boende bland annat genom att göra självständig rörlighet och boende i huset möjligt för personer med funktionsnedsättning. Att alla behandlas lika betyder inte alltid faktisk likabehandling. Det som kan vara en utmaning för en person kan för en annan vara ett hinder i boendet.  

Diskrimineringsombudsmannen anser att under den kommande regeringsperioden ska husbolagen föreskrivas en skyldighet att genomföra rimliga anpassningar på basis av lagen om bostadsaktiebolag. Vid genomförandet av ändringsarbeten i husbolagens allmänna utrymmen ska man beakta tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och personer som rör sig på olika sätt. Ett husbolag kan inte förbjuda ett ändringsarbete när det är fråga om en boendes grundläggande rättighet som tryggar personens rätt att röra sig självständigt och ändringsarbetet inte skulle medföra orimlig olägenhet eller orimliga kostnader för bostadsaktiebolaget. En etapp på vägen till ett tillgängligt samhälle skulle vara att inkludera rimliga anpassningar i lagen om bostadsaktiebolag.

Satsningar på tillgänglighet ska göras både på husbolag och mer brett i hela samhället. Tillgänglighet i den bebyggda miljön främjar likabehandling och människornas möjligheter att delta i samhällets olika funktioner, använda sig av tjänster, resa, arbeta och välja var de bor. Vi har inte ännu blivit ett samhälle som är tillgängligt för alla, men vi måste sträva efter att komma dit.