Hoppa till innehåll

Identifiering av diskriminering på flera grunder samtidigt är nödvändig för främjande av likabehandling av sexuella minoriteter och könsminoriteter

Regnbågspersoner som tillhör flera olika minoriteter blir utsatta för diskriminering på flera grunder och ojämlik behandling – och detta har inte ännu beaktats i tillräcklig mån i vårt samhälle. Det är nödvändigt att identifiera och beakta diskrimineringen på flera grunder mot regnbågspersoner och ställningen för personer som tillhör flera olika minoriteter så att ojämlikheten kan minskas och likabehandlingen i vårt samhälle genuint främjas. 

En person som tillhör flera olika minoriteter kan till exempel vara en invandrare som tillhör en sexuell minoritet. När en person tillhör flera olika minoritetsgrupper samtidigt ökar risken att bli utsatt för diskriminering på basis av fler än en diskrimineringsgrund. Diskriminering kan vara multipel, kumulativ eller korsande. Med multipel diskriminering avses att en person blir utsatt för diskriminering i flera situationer på olika grunder. Med kumulativ diskriminering avses att en individ upplever diskriminering på flera grunder i en och samma situation. Korsande diskriminering innebär att olika diskrimineringsgrunder korsar varandra och bildar därmed en särskild diskrimineringsgrund. (Justitieministeriets policy brief, pdf).

Enligt undersökningar är det vanligt att olika diskrimineringsgrunder blir sammanflätade. Till exempel enligt EU-MIDIS forskningsrapport är det i genomsnitt fem gånger mer sannolikt att personer som tillhör en etnisk minoritet blir utsatta för diskriminering på flera grunder än personer som tillhör majoritetsbefolkningen. Trots att diskriminering på flera grunder är så vanligt förekommande granskas diskriminering ofta endast ur perspektivet för de enskilda diskrimineringsgrunderna. Främjande av likabehandling förutsätter att de olika diskrimineringsgrunderna beaktas samtidigt, eftersom en och samma person kan bli utsatt för diskriminering av flera olika skäl.

Personer som tillhör flera olika minoriteter blir ofta utsatta för diskriminering

Undersökningar visar att personer som tillhör flera olika minoriteter blir ofta utsatta för diskriminering och ojämlik behandling i flera livsområden. Personer som tillhör olika minoritetsgrupper löper en särskilt stor risk för diskriminering på flera grunder. 

Institutet för hälsa och välfärds rapport visar att personer som tillhör flera olika marginaliserade identiteter såsom queer-asylsökanden eller rasifierade personer som tillhör sexuella minoriteter är i en särskilt sårbar ställning i vårt samhälle. De upplever ofta både öppen och dold diskriminering, kränkande beteende och uteslutning. Diskrimineringen inverkar på deras liv inom olika livsområden, från sysselsättning och utbildning till servicesystemet och privatlivet. Personer med utländsk bakgrund som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter berättade också om att upplevd diskriminering påverkar deras hälsa negativt. Flera personer som deltagit i undersökningen berättade i synnerhet om kränkande anmärkningar av personalen inom hälsovårds- och socialtjänsterna. 

Undersökningen (pdf) av upplevd diskriminering bland samiska personer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter visar att de ha blivit utsatta för diskriminering och negativa attityder både utanför och inom det egna samfundet. Undersökningar visar också att flera personer med funktionsnedsättning som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter blir utsatta för diskriminering på flera grunder. Det har även kommit fram i undersökningar att det förekommer hetero- och cis-normativitet inom funktionshinderservice, vilket påverkar till exempel bemötandet av klienter inom servicen.

Personer som tillhör flera olika minoriteter löper också än större risk än andra att bli utsatta för trakasserier, hatretorik och hatmotiverade gärningar. Enligt en utredning (pdf) om hur personer som tillhör flera minoriteter upplevt hatmotiverande gärningar har över hälften av de personer som uppgav att de hörde till flera minoritetsgrupper upplevde att de blivit utsatta för trakasserier eller hatretorik eftersom gärningsmannen antog att offret tillhörde en sexuell minoritet eller könsminoritet. Det är dock känt att personer som tillhör flera minoriteter anmäler hatretorik eller trakasserier mer sällan än andra. Enligt hbtqi-enkäten av EU:s byrå för grundläggande rättigheter hade 92 procent av respondenterna inte anmält sin senaste upplevda diskrimineringssituation alls. Underrapportering är också särskilt vanligt vad gäller hatbrott och hatretorik på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (Justitieministeriets publication, pdf)

Hatmotiverade gärningar påverkar offret på många sätt i olika livsområden. Hatmotiverade gärningar kan påverka till exempel personens trygghetskänsla, psykiska hälsa, deltagande i samhällsdebatten, förtroende för myndigheterna, arbete och studier samt familjerelationer. Till exempel 77 procent av personer som tillhör flera minoriteter har upplevt att hatretorik och trakasserier påverkat deras psykiska hälsa.

Mångsidiga åtgärder behövs för främjandet av likabehandling av regnbågspersoner som tillhör flera olika minoriteter

Den allmänna inställningen gentemot regnbågspersoner har förbättrats under de senaste decennierna. Likabehandling har ökat och förbuden mot diskriminering har stärkts även i lagstiftningen. Utvecklingen har ändå varit långsam, och under de senaste åren har vi tyvärr även sett att attityderna har blivit mindre toleranta och att till exempel trakasserier mot Pride-evenemang har ökat. Vi behöver planmässig, målmedveten och långsiktig politik för främjande av rättigheterna och likabehandlingen av sexuella minoriteter och könsminoriteter. Diskrimineringsombudsmannen har rekommenderat att Finland genomför ett regnbågspolitiskt program som tar hänsyn till diskriminering på flera grunder samt ställningen av regnbågspersoner som tillhör flera olika minoriteter.

Diskriminering på flera grunder samt personer som tillhör flera olika minoriteter ska också beaktas bättre än hittills i städernas, kommunernas, arbetsplatserna och skolornas likabehandlingsplaner. Dessutom behövs det kunskap i bemötandet av personer som tillhör flera olika minoriteter inom de olika tjänsterna. I synnerhet inom de nödvändiga tjänsterna ska kompetensen snarast stärkas och utvidgas.

Främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering börjar alltid i identifieringen av diskriminering och diskriminerande strukturer. Det finns mer och mer omfattande forskningsdata om ställningen av sexuella minoriteter och könsminoriteter än tidigare, men det finns det ännu utmaningar i identifieringen och tämligen litet forskningsdata vad gäller diskriminering på flera grunder. Forskningsdata behövs så att ställningen av sexuella minoriteter och könsminoriteter som tillhör flera olika minoriteter och ofta befinner sig i sårbar ställning kan synliggöras och att åtgärder kan riktas för att förbättra likabehandling.

Effekterna av diskriminering på flera grunder kan kännas särskilt tunga och övergripande om personen utsätts för diskriminering på flera olika grunder inom flera olika livsområden. När diskriminering på flera grunder beaktas styrs uppmärksamheten mot att en persons ställning i samhället påverkas inte bara av en enskild diskrimineringsgrund, utan även av eventuella andra diskrimineringsgrunder. Då vidgas också förståelsen av de bakomliggande samhälleliga faktorer som påverkar ojämlikheten och relationen mellan dem. Främjande av likabehandling förutsätter också att de olika diskrimineringsgrunderna identifieras och beaktas samtidigt, eftersom en och samma person kan bli utsatt för diskriminering av flera olika skäl. Var och en har rätt till ett liv utan diskriminering och trakasserier.