Hoppa till innehåll

Förlikning har uppnåtts i fallet där Ishockeyförbundet diskriminerade spelare och riktade förbjudna repressalier mot tränare

Diskrimineringsombudsmannen har främjat förlikning i ett fall där Ishockeyförbundet agerade på ett sätt som är förbjudet i diskrimineringslagen mot en spelare och en tränare. Ishockeyförbundet riktade i diskrimineringslagen förbjudna repressalier mot en tränare, och en spelare blev indirekt diskriminerad. Ishockeyförbundet betalar gottgörelse i enlighet med diskrimineringslagen både åt tränaren och spelaren. Ishockeyförbundet förbinder sig också till att fortsätta arbetet för att främja likabehandling.

Diskrimineringsfallet handlar om att en tränare den 6.11.2022 i en ishockeymatch bad domarna agera då en spelare berättade att hen utsatts för rasistiska skällsord av en annan spelare. Det var frågan om en juniormatch. Tränaren ledsagade sitt lag till omklädningsrummet på grund av händelsen och efter det avbröt domarna matchen. Ishockeyförbundet försatte tränaren i funktionärsförbud på grund av att matchen avbrutits utan att ta i beaktande att motivet för tränarens agerande var att ingripa i rasistiska handlingar. Det straff tränaren fick är repressalier enligt diskrimineringslagens 16 §.

Spelaren utsattes för indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen eftersom Ishockeyförbundets instruktioner för hur man skall ingripa i rasistiska trakasserier samt utbildningen av domare var bristfälliga. Ishockeyförbundets disciplinära åtgärder har inte heller främjat utredandet av rasistiska trakasserier i situationer då matchernas domare inte själva har bevittnat det skedda. De här bristfälliga instruktionerna, utbildningarna och praxis har försatt dem som utsätts för rasism i en ofördelaktig ställning i Ishockeyförbundets verksamhet vilket innebär indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Ishockeyförbundet har erkänt diskrimineringen samt repressalierna och har bett om ursäkt av spelaren och tränaren. Ishockeyförbundet betalar också gottgörelse enligt diskrimineringslagen på 3000 euro var åt spelaren och tränaren samt ersätter i sin helhet deras kostnader som uppkommit på grund av fallet.

- Det är fint att vi har uppnått förlikning i fallet och att Ishockeyförbundet har inlett åtgärder för att främja likabehandling också på bredare front. Alla har rätt till en diskrimineringsfri idrott. Särskilt då spelarna är barn och unga är det nödvändigt att ingripa bestämt i rasistisk och diskriminerande verksamhet och att också förebygga diskriminering och rasism, konstaterar ledande specialsakkunnig, enhetschef Robin Harms.

Ishockeyförbundet förbinder sig att fortsätta arbetet för att främja likabehandling i sin verksamhet

Ishockeyförbundet har redan reparerat en märkbar brist i sin verksamhet genom att i början av året ge instruktioner åt domare och ishockeylagen för hur man ska agera i diskrimineringssituationer. Ishockeyförbundet förbinder sig i förlikningsavtalet till att sprida de här instruktionerna också i utbildningarna och i sin kommunikation. Ishockeyförbundet förbinder sig också att utveckla sin praxis för disciplinära åtgärder samt att vid behov ändra sina tävlingsregler i samarbete med diskrimineringsombudsmannen och andra aktörer för att säkerställa att den indirekta diskrimineringen och repressalierna inte upprepas.

- Det är nödvändigt att det finns tydliga instruktioner och praxis för hur man ingriper i diskriminering och trakasserier i grenförbunden. Vi är nöjda med att Ishockeyförbundet redan har inlett arbetet med att förbättra situationen och vi kommer att arbeta tillsammans för att utveckla praxis för de disciplinära åtgärderna, konstaterar specialsakkunnig Matti Jutila.

Lagstiftning

Diskrimineringslagen:

8 § Förbud mot diskriminering

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan. Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.

13 § Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering ska anses förekomma när regler, kriterier eller förfaringssätt som framstår som jämlika kan komma att missgynna någon på grund av en omständighet som gäller honom eller henne som person, om inte regeln, kriteriet eller förfaringssättet har ett godtagbart syfte och medlen för att nå detta syfte är lämpliga och behövliga.

16 § Förbud mot repressalier

Ingen får missgynnas eller behandlas så att han eller hon drabbas av negativa följder därför att han eller hon har åberopat rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag, medverkat i utredningen av ett diskrimineringsärende eller vidtagit andra åtgärder för att trygga likabehandling.

23 § Gottgörelse

Den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier har rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, anordnare av småbarnspedagogik, serviceproducent inom småbarnspedagogiken, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier.

Gottgörelse utgör inget hinder för att få ersättning enligt skadeståndslagen (412/1974) eller någon annan lag.

27.06.2023