Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannens utlåtande om social- och hälsovårdsreformen

Diskrimineringsombudsmannen har gett sitt utlåtande om propositionen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Ombudsmannen konstaterar att reformen kommer att ha en betydande inverkan på tillgodoseendet av grundläggande och mänskliga rättigheter. I sitt utlåtande underströk ombudsmannen de punkter som man vid fortsatt beredning ännu bör uppmärksamma för att säkerställa likabehandlingen av grupper av människor som på olika sätt riskerar att bli diskriminerade eller som befinner sig i en sårbar ställning. Tillräckliga resurser måste garanteras för tjänsterna, ännu mer uppmärksamhet ska fästas på tillgängligheten, och ordnande av tjänster på kundens modersmål kräver ännu noggrannare uppmärksamhet i reformpropositionen.

Enligt diskrimineringsombudsmannens är det väsentligt för kundernas faktiska likabehandling att ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården överförs till offentligrättsliga områden som är större än kommunerna.  Ombudsmannen anser att det är utmärkt att ansvaret för ordnande av social- och hälsovårdstjänster som i hög grad anknyter till tillgodoseendet av grundläggande och mänskliga rättigheter, såsom likabehandling, tillhör den offentliga makten. Detta kräver emellertid ett brett likabehandlingsperspektiv där likabehandling inte enbart betraktas ur synvinkeln för tjänsternas tillgänglighet, utan också ur synvinkeln för tjänsternas innehåll . Nedan följer några utdrag från diskrimineringsombudsmannens utlåtande:

Tjänsteproduktion (9 §)

Ombudsmannen föreslår följande tillägg till bestämmelsens 3 mom.: ”Det sätt på vilket tjänsterna produceras ska vara lämpligt för tjänstens natur och säkerställa rättigheterna för de kunder som erhåller tjänsten.”  Ombudsmannen konstaterar vidare att särskilt vad gäller personer med funktionsnedsättningar förekommer det problem med upphandling av tjänsterna, varför man bör överväga huruvida individinriktade funktionshindertjänster som baseras på individuella behov kan lämnas utanför upphandlingar som utförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling. De ofta relativt korta avtalstider som förknippas med offentlig upphandling och ändringar av tjänsteproducenter kan medföra betydande osäkerhet till livet av en människa som varje dag är beroende av sina individuella tjänster. 

Vårdlandskapens påverkansorgan (32 §)

Ombudsmannen anser att det är viktigt att det i vårdlandskapen grundas motsvarande påverkansorgan för ungdomar, äldre och handikappade som finns i kommunerna. Utöver detta är det viktigt att man i vårdlandskapen utvecklar interaktionsförfaranden även med andra grupper som riskerar att bli diskriminerade, till exempel invandrare. Till denna del föreslår ombudsmannen att frågan antecknas i de detaljerade motiveringarna.

Nationalspråksnämnden och samiska språknämnden (33 §)

Ombudsmannen stödjer inkluderingen av en nationalspråksnämnd och en samisk språknämnd i lagen. Sametingets roll i utnämningen av medlemmar till samiska språknämnden ska stärkas. Ombudsmannen anser att majoriteten av medlemmarna bör väljas av de kandidater som sametinget har utsett för att adekvat tillgodose samisk självbestämmanderätt. Genom lag ska man även säkerställa att alla samiska språk som talas i Finland är representerade i samiska språknämnden.

Lagen om ordnande av social- och hälsovård

Tillgång till tjänsterna och tjänsternas tillgänglighet (4 §)

I 1 mom. av de detaljerade motiveringarna till förslaget till bestämmelse har man på ett utmärkt sätt begrundat betydelsen av likabehandling för tjänsterna samt myndighetsförpliktelsen att bedöma och främja jämlikhet. Motiveringarna bör ännu kompletteras med den väsentliga omständighet att bedömningen av jämlikhet ska omfatta alla grupper som riskerar att bli diskriminerade. Således ska man bedöma om och i så fall hur bra kunderna behandlas lika oberoende av deras ålder, ursprung, medborgarskap, språk, religion, övertygelse, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller annan orsak som hänför sig till personen och rikta åtgärder för främjande av likabehandling på de missförhållanden som observerats. 

Utlåtandet i sin helhet:

06.10.2020