Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannens ställningstagande till utrikesministeriet: rätten till familjeliv för afghaner som bor i Finland bör tryggas

Diskrimineringsombudsmannen har sänt ett ställningstagande till utrikesministeriet. Ombudsmannen anser att rätten till familjeliv för afghaner som bor i Finland bör tryggas och de finländska myndigheterna genast bör skrida till åtgärder för att säkerställa att grundrättigheterna och de mänskliga rättigheterna tryggas.

Den förordning som trädde i kraft i december hade som målsättning att trygga rätten till familjeliv för afghaner som bor i Finland och möjliggöra behandlingen av afghaners uppehållstillståndsansökningar under de rådande exceptionella omständigheterna. Sättet som de finländska myndigheterna hittills verkställt förordningen har lett till ett motsatt resultat. I Teheran finns nu afghaner som är i osäkerhet om behandlingstiden av sina ärenden i Finlands ambassad och vars tillstånd att vistas i Iran snart löper ut.

Diskrimineringsombudsmannen har redan länge fäst vikt vid de svaga möjligheterna för afghaner som bor i Finland att få förenas med sin familj. På grund av den förändrade situationen i Afghanistan gavs afghaner hösten 2021 möjligheten att med undantagslov sköta sina ärenden vid Finlands ambassad i Teheran, Iran. För att få undantagslovet skulle sökandena ha både visum och flygbiljetter tur-retur mellan Afghanistan och Iran. I början av december gavs republikens presidents förordning som möjliggjorde att afghaner kunde sköta sina ärenden i Teheran utan undantagslov. Avsikten var att möjliggöra behandlingen av afghanernas uppehållstillståndansökningar i den rådande exceptionella situationen.

Under de senaste månaderna har diskrimineringsombudsmannen fått kontakter om åtskilliga fall där afghaner som bor i Finland och deras familjemedlemmar som vistas i Afghanistan eller närområdet hamnat i orimliga situationer, och där myndigheterna inte har tryggat deras rätt till familjeliv.

- I kontakterna vi fått har familjemedlemmarnas problem varit svåra och akuta. Myndigheterna bör omedelbart skrida till åtgärder för att korrigera situationen, konstaterar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Av kontakterna framgår att familjerna under hösten 2021 agerat i enlighet med utrikesministeriets direktiv för undantagsloven. Efter att familjerna fått de visum till Iran som varit förutsättningen för undantagslovet har familjerna informerats att undantagslovsförfarandet har avslutats och att det inte är möjligt för dem att få en tid till ambassaden i Teheran innan februari 2022. Då är personernas visum inte längre i kraft. I kontakterna från familjerna återkommer också att de inte trots upprepade försök har fått svar från utrikesministeriet eller ambassaden i Teheran på sina förfrågningar.

I de kontakter som diskrimineringsombudsmannen har fått under den senaste tiden har man berättat att sökandena i huvudsak är kvinnor och barn som nu vistas i Teheran och att deras visum snart går ut. De har inte möjlighet att resa tillbaka till sitt hemland Afghanistan på grund av den rådande situationen.

Myndigheterna bör omedelbart skriva till åtgärder för att trygga de grundläggande och mänskliga rättigheterna för personer som kommit för att sköta sina ärenden vid ambassaden i Teheran

De finländska myndigheternas praxis och passivitet för att lösa situationen kan leda till att sökandena inte alls får sina ansökningsärenden anhängiggjorda på ett sakenligt sätt eller behandlade.

- I den rådande situationen finns det en stor fara att Iran återsänder makar och barn till afghaner som bor i Finland samt andra anhöriga tillbaka till Afghanistan, där de löper stor risk att bli offer för grova människorättskränkningar, understryker diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Ombudsmannen anser att utrikesministeriet omedelbart bör vidta åtgärder för att trygga de grundläggande och mänskliga rättigheterna och god förvaltningssed. Utrikesministeriet bör möjliggöra att de familjemedlemmar till afghaner som bor i Finland, som vistas i Iran, kan sköta sina ansökningsärenden vid ambassaden in Teheran så snabbt som möjligt.  Diskrimineringsombudsmannen har i sitt ställningstagande bett utrikesministeriet meddela vilka åtgärder ministeriet vidtagit i ärendet.

20.01.2022