Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannens observationer och rekommendationer från observationsresan till de stängda gränsövergångarna i november 2023 

Diskrimineringsombudsmannen gjorde en observationsresa till de stängda gränsöverskridningsplatserna i sydöstra Finland 19–21.11.2023. Syftet med resan var att ta reda på myndigheternas förfarande i de fall där personer som söker sig till de stängda gränsövergångarna vill ansöka om internationellt skydd. Under observationsresan granskade man i synnerhet hur personers utsatta ställning identifieras och hur man agerar i dessa situationer.

Sakkunniga från diskrimineringsombudsmannens byrå gjorde en observationsresa till de stängda gränsöverskridningsplatserna i sydöstra Finland 19–21.11.2023 för att göra iakttagelser om hur diskrimineringslagen följs vid gränsövergångarna samt hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses, till exempel förbudet mot återsändande samt rätten att ansöka om internationellt skydd.

På basis och inom ramen av observationsresan och de efterföljande diskussionerna med Gränsbevakningsväsendet har diskrimineringsombudsmannen gett rekommendationer till Gränsbevakningsväsendet. 

Ombudsmannen ser det som viktigt att Gränsbevakningsväsendet och dess stab följer myndigheternas förfarande när gränsövergångarna är stängda. Det är särskilt viktigt att ge akt på uppfyllelse av skyldigheten och målsättningen att effektivt identifiera personer som befinner sig i en utsatt ställning samt skyldigheten att på det sätt som förutsätts av den nationella och internationella rätten trygga personers rätt att ansöka om internationellt skydd. Denna kunskapsbaserade uppföljning och bedömning bör inte bero på åtgärderna av oberoende laglighetsövervakare. 

Diskrimineringsombudsmannen har i sina ställningstaganden om situationen vid Finlands östra gräns konstaterat att stängningen av gränsövergångar vid östra gränsen allvarligt äventyrar människors verkliga och effektiva möjlighet att lämna in ansökan om internationellt skydd. Vid avsaknad av en verklig och effektiv tillgång till asylförfarandet finns det en uppenbar risk för överträdelse av det absoluta förbudet mot återsändande och kollektiv avvisning.

Identifiering av personer i sårbar ställning

Vid koncentrering av ansökningar om internationellt skydd får internationellt skydd enligt 16 § 3 mom. i gränsbevakningslagen sökas vid riksgränsen i Finland endast vid ett sådant gränsövergångsställe till vilket ansökan om internationellt skydd har koncentrerats. Enligt samma moment kan undantag från denna allmänna huvudregel dock göras i enskilda fall med beaktande av rättigheterna för barn, personer med funktionsnedsättning och andra särskilt utsatta personer.

Under observationsresan fanns det ingen i den omedelbara närheten av gränsen som skulle ha försökt söka sig till Finland för att söka asyl. Anställda som observerat personer som tidigare ansökt om asyl vid gränsen frågades om deras erfarenheter och synpunkter bland annat om identifiering av utsatt ställning och hur personer i utsatt ställning släppts in till Finland. 

Det är väldigt svårt at identifiera sårbarheter om myndigheten inte kan föra en diskussion med en person som eventuellt befinner sig i en sårbar ställning. Ombudsmannen anser att det är viktigt att begrunda om intervjuer med asylsökanden som kan finnas på andra sidan av gränshindret skulle kunna anordnas på något sätt. Det är också viktigt att myndigheterna vid gränshindret och eventuella asylsökanden förstår varandra. För detta ska det finnas tillräckliga kommunikations- och tolkningsmöjligheter.  

Vid bedömning av utsatthet ska man ta hänsyn till den närmaste gränsövergången där det är möjligt att ansöka om internationellt skydd. Tröskeln för att identifiera en person som en som befinner sig i en utsatt ställning bör sänkas om det finns färre öppna gränsövergångar vid östra gränsen. Tröskeln bör vara väldigt låg i en situation där det inte är möjligt alls att inleda en asylprocess vid gränsövergångarna vid östra gränsen.

Gränsbevakarna ska sträva efter att identifiera tecken som tyder på utsatthet som en del av deras grundläggande arbete. På grund av omständigheter som orsakats av koncentreringen av ansökningar om internationellt skydd kan det dock vara svårt att vidare utreda situationer där tecken på utsatthet identifierats. Diskrimineringsombudsmannen anser att i osäkra situationer bör personer som uppvisat tecken på utsatthet tolkas vara personer i en särskilt sårbar ställning. Ombudsmannen understryker att i situationer där ansökan om internationellt skydd koncentrerats till ett eller flera gränsövergångsställen ska alla minderåriga betraktas som personer i en särskilt sårbar ställning.

19.04.2024