Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun havaintoja ja suosituksia marraskuun 2023 havainnointimatkalta suljetuille rajanylityspaikoille

Yhdenvertaisuusvaltuutettu teki havainnointimatkan Kaakkois-Suomen suljetuille rajanylityspaikoille 19-21.11.2023. Matkan tarkoituksena oli selvittää, kuinka viranomaiset toimivat, jos suljetuille rajanylityspaikoille pyrkivät henkilöt ilmaisevat haluavansa hakea kansainvälistä suojelua. Erityisesti havainnointimatkalla tarkasteltiin, miten henkilöiden haavoittuvuutta tunnistetaan ja kuinka tilanteissa toimitaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston asiantuntijat tekivät havainnointimatkan Kaakkois-Suomen suljetuille rajanylityspaikoille 19–21.11.2023. Asiantuntijat havainnoivat, kuinka rajanylityspaikoilla noudatetaan yhdenvertaisuuslakia sekä perus- ja ihmisoikeuksia, kuten palautuskieltoa sekä oikeutta hakea kansainvälistä suojelua.

Havainnointimatkan ja sitä seuranneiden Rajavartiolaitoksen kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta ja puitteissa yhdenvertaisuusvaltuutettu on esittänyt Rajavartiolaitokselle suosituksia. 
Valtuutettu pitää tärkeänä, että Rajavartiolaitos ja sen esikunta seuraavat viranomaisten toimintaa rajanylityspaikkojen ollessa suljettuna. Erityisesti on tärkeä seurata sitä, miten toteutuu velvollisuus ja tavoite tunnistaa tehokkaasti haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt sekä velvollisuus turvata kansallisen ja kansainvälisen oikeuden edellyttämällä tavalla oikeus hakea kansainvälistä suojelua. Tätä tietopohjaista seurantaa ja arviointia ei tule jättää riippumattomien laillisuusvalvojien toimien varaan. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on yleisesti itärajaa koskevissa kannanotoissaan todennut, että itärajan rajanylityspaikkojen pitäminen suljettuina vaarantaa vakavasti aidon ja tehokkaan mahdollisuuden jättää kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. Jos aitoa ja tehokasta pääsyä turvapaikkamenettelyyn ei ole, on olemassa ilmeinen vaara ehdottoman palautuskiellon ja joukkokarkotuskiellon loukkauksesta.

Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistaminen

Keskittämistilanteessa kansainvälistä suojelua voi rajavartiolain 16 §:n 3 mukaan hakea Suomen valtakunnanrajalla vain sellaisessa rajanylityspaikassa, johon kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty. Saman momentin mukaan yleisestä pääsäännöstä voidaan kuitenkin yksittäisessä tapauksessa poiketa ottaen huomioon lasten, vammaisten ja muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet.

Havainnointimatkan aikaan rajan välittömässä läheisyydessä ei ollut Suomeen turvapaikkaa hakemaan pyrkiviä henkilöitä. Rajalla aiemmin turvapaikkaa hakevien ihmisten havainnointia tehneiltä työntekijöiltä kysyttiin heidän kokemuksistaan ja näkemyksistään muun muassa haavoittuvuuden tunnistamiseen ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten Suomen puolelle saamiseen liittyen. 

Haavoittuvuuksien tunnistaminen on hyvin haastavaa, mikäli viranomaisen ei ole mahdollista käydä keskustelua mahdollisesti haavoittuvassa asemassa olevan henkilön kanssa. Valtuutettu pitää tärkeänä pohtia, voitaisiinko rajaesteen toisella puolella mahdollisesti olevien turvapaikanhakijoiden puhuttaminen järjestää jollakin keinoin. On myös tärkeää, että rajaesteellä olevat viranomaiset ja mahdolliset turvapaikanhakijat ymmärtävät toisiaan. Riittävät kommunikaatio- ja tulkkausmahdollisuudet on siksi tärkeää huomioida.  

Haavoittuvuuden arvioinnissa on huomioitava, mikä on lähin rajanylityspaikka, jonka kautta henkilö voi hakea kansainvälistä suojelua. Kynnyksen tunnistaa henkilö haavoittuvassa asemassa olevaksi tulisi laskea, jos avoinna olevia rajanylityspaikkoja on vähemmän itärajalla. Kynnyksen tulisi olla hyvin matala tilanteessa, jossa itärajan rajanylityspaikoilla ei ole lainkaan mahdollista päästä turvapaikkaprosessiin.

Rajavartijan perustyöhön kuuluu pyrkiä tunnistamaan haavoittuvuuteen liittyviä viitteitä. Keskittämisestä johtuvien olosuhteiden vuoksi voi kuitenkin olla haastavaa jatkoselvittää tilanteita, joissa viitteitä haavoittuvuudesta on tunnistettu. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että epävarmoissa tilanteissa henkilö tulisi tulkita erityisen haavoittuvassa asemassa olevaksi. Valtuutettu korostaa, että kaikkia alaikäisiä on pidettävä keskittämistilanteessa erityisen haavoittuvassa asemassa olevina.

19.04.2024