Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen: Skäl att misstänka diskriminering i Helsingforspolisens "KURI1"-operation mot romer

Diskrimineringsombudsmannen anser att preventions- och informationsinsamlingsoperationen "KURI1", som polisinrättningen i Helsingfors riktat mot romer åren 2013–2015, väcker en presumtion om diskriminering på grund av det etniska ursprunget. Ombudsmannen har med anledning av denna operation gett ett ställningstagande och rekommendationer till inrikesministeriet och Polisstyrelsen. 

Polisinrättningen i Helsingfors riktade åren 2013–2015 en omfattande preventions- och informationsinsamlingsoperation mot romer. Operationen har delvis fortsatt också åren 2016 och 2017. Operationen startades med instruktioner enligt vilka syftet var att förebygga skjutningar och utreda fall som redan var under utredning. 

Operationen har pågått i flera år och utifrån den avsevärda mängden anteckningar som är försedda med projektkoden för operationen har den uppenbarligen i hög grad riktat sig mot den romska befolkningen. Inom ramen för operationen gjordes sammanlagt 2 258 anteckningar om romer med KURI1-koden till polisens informationsförmedlingsplattform.

Diskrimineringsombudsmannen anser att en presumtion om diskriminering uppstår i ärendet. Utifrån instruktionerna för operationen baserade sig operationen på en sådan diskriminerande instruktion som är förbjuden i diskrimineringslagen. Instruktionsanteckningen om romer, mot vilka intensifierad kontroll och övervakning skulle riktas, kan förstås på så sätt att det allmänna målet var personer som enligt polisens förmodan var romer och som rörde sig i bil eller i sällskap. Målgruppen för operationen har varit omfattande på ett sätt som ur en synvinkel som omspänner diskrimineringsförbudet är problematiskt.  I instruktionen förutsattes det därtill att man med låg tröskel skulle ingripa i alla förseelser som observerades i övervakningen. Instruktionen begränsade sig följaktligen inte att gälla enbart allvarliga skjutningar och våldsbrott, som var orsaken till operationen, och förebyggande och utredning av sådana. 

På våren 2021 gjorde Polisstyrelsen på eget initiativ en laglighetsövervakningsutredning, i vilken det bedömdes att det i förfarandet enligt instruktionen inte fanns skäl att misstänkta att det handlade om diskriminering. Ombudsmannen anser att Polisstyrelsens bedömning av instruktionen och operationen är bristfällig med tanke på diskrimineringsförbudet och diskrimineringslagen. Som slutsats av utredningen framställdes det inte heller att det är nödvändigt att behandla ärendet med den romska gemenskapen.

Diskrimineringsombudsmannen betonar att det finns skäl att förhålla sig till det inträffade med allvar. Diskriminering som baserar sig på det etniska ursprunget handlar om synnerligen allvarlig diskriminering. En operation av denna typ kan minska förtroendet för opartiskheten och rättvisan i polisens verksamhet. Ombudsmannen ger inrikesministeriet och Polisstyrelsen rekommendationer om fortsatta åtgärder för att i tillräcklig mån utreda förfaringssätten i operationen och dess konsekvenser och för att behandla ärendet med den romska befolkningen. 

- Operationen har utretts först flera år i efterskott, trots att åtminstone polisinrättningen i Helsingfors har varit medveten om den i hög grad. En tillräcklig utredning av det inträffade och en öppen behandling av det är centralt, för att åtgärderna för att stärka förtroendet för polisen bland romerna ska vara framgångsrika. I ärendet har romerna också rätt till tillräcklig information, konstaterar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Ombudsmannen rekommenderar att operationen utreds ytterligare med en analys av operationsanteckningarna. Den romska befolkningens synpunkter på utredningsbehoven ska höras. Ombudsmannen rekommenderar också att polisen inför effektiva åtgärder för att bygga samarbetet med och ingjuta förtroende hos den romska befolkningen. Därtill finns det skäl att utreda om andra motsvarande operationer har förekommit. Vidare finns det behov att effektivisera polisinrättningens åtgärder för att fullgöra skyldigheten att främja likabehandling bland annat genom att regelbundet vid polisinrättningarna ge utbildning i likabehandling och genom att upprätta effektiva funktionella likabehandlingsplaner. 

Diskrimineringsombudsmannens ställningstagande jämte rekommendationer med anledning av den preventions- och informationsinsamlingsoperation som polisinrättningen i Helsingfors riktat mot romer, pdf (på finska).

21.12.2021