Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen och Invalidförbundet anordnade en utbildning för offentliga rättsbiträden om personer med funktionsnedsättning som klienter hos rättshjälpen

Diskrimineringsombudsmannen anordnade den första delen av utbildningen Personer med funktionsnedsättning som klienter hos rättshjälpen, Advokatverksamhet vid diskrimineringsärenden, den 24 januari 2024. Utbildningens andra del, Advokatverksamhet vid ärenden som berör funktionshinderservice, anordnas nästa höst den 6 november. Utbildningarna anordnas i samarbete med Invalidförbundet. Justitieministeriets utbildningsteam har deltagit i utbildningarnas planering och genomförande. Julkiset oikeusavustajat (JOA) ry hade observerat att det finns behov för utbildning för att de offentliga rättsbiträdena skulle bättre kunna hantera rättsprocesser som handlar om diskriminering. Bakom utbildningarna låg också behovet för mer kunskap om funktionsnedsättningar samt om diskriminering som personer med funktionsnedsättning blir utsatta för och hur man ingriper i den.

Den första delen av utbildningsdagen anordnades som närundervisning. Över 40 rättsbiträden från olika delar av Finland deltog i undervisningen. Dagen inleddes av diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman med ett anförande om diskrimineringsombudsmannens uppgifter och roll i utredning av diskriminering.

Utbildningsdagen fokuserade på funktionsnedsättning som en diskrimineringsgrund, och under dagen satte man sig in i diskrimineringslagen med hjälp av mångsidiga synvinklar och rättsfall, diskriminerings- och jämställdhetsnämndens rättspraxis och FN:s funktionsrättskonvention. Under dagen hölls olika anföranden om funktionsnedsättningar och tillgänglighet, till exempel hur diskriminering identifieras, försummelser av tillgänglighet som en form av diskriminering, diskriminering av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet och personer med funktionsnedsättning som brottsoffer. Under utbildningen behandlades också ansökan om och beloppet av gottgörelse till diskrimineringsoffer enligt 23 § i diskrimineringslagen.

Riksdagen håller som bäst på att reformera lagen om funktionshinderservice. FN:s funktionsrättskonvention har för avsikt att täcka begreppet funktionsnedsättning på ett så övergripande sätt som möjligt så att ingen funktionsnedsättning blir utanför konventionens tillämpningsområde. I flera av anförandena betonades vikten av att förstå definitionen av funktionsnedsättning som kontext- och omgivningsbunden, alltså så att det väsentliga är inte diagnoser, utan sambandet mellan funktionsnedsättningarna och det omgivande samhället.

Ordförande under seminariedagen var Heikki Kotajärvi, offentligt rättsbiträde vid Birkalands rättshjälpsbyrå. Utbildningen genomfördes i samarbete med Invalidförbundet, justitieministeriets utbildningsteam och JOA ry.

19.02.2024