Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen framförde anledningar till oro om våld mot kvinnor till GREVIO

Europarådets expertgrupp för åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (GREVIO) besökte Finland den 15–19 januari. Landsbesöket genomfördes som en del av övervakningen av efterlevnaden av Istanbulkonventionen. Diskrimineringsombudsmannen är den nationella rapportören om våld mot kvinnor i Finland och mötte med expertgruppen tillsammans med de övriga självständiga ombudsmännen och aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Diskrimineringsombudsmannen har lyft fram sina största anledningar till oro vad gäller arbetet mot våld mot kvinnor i Finland. Åtgärderna mot våld måste vara genussensitiva, tydligt samordnade på alla nivåer av beslutsfattande och med öronmärkt finansiering.

Innan landsbesöket har Finlands regering besvarat GREVIOs tematiska frågor som handlade brett om strukturerna mot våld, förebyggandet av våld, myndigheternas utbildning samt stöd till offren och deras identifiering i tjänstesystemet. Diskrimineringsombudsmannen gav också sina synpunkter till GREVIO i slutet av förra året.

Diskrimineringsombudsmannen har lyft följande som de största anledningarna till oro vad gäller våld mot kvinnor:

• De nationella åtgärderna mot våld är inte konsekvent och genomgående genussensitiva.
• Åtgärderna mot våld är inte samordnade på alla nivåer i beslutsfattandet.
• Regeringen utvärderar inte statsbudgeten ur ett genusperspektiv och bedömer inte budgetnedskärningarnas inverkan på jämställdhet mellan könen, likabehandling och våld mot kvinnor.

Ett genussensitivt förhållningssätt till våld bör säkerställas i alla offentliga tjänster. Enligt forskningsdata anmäler personer som till exempel upplever våld i sitt parförhållande mycket sällan detta till myndigheterna. Därför är det nödvändigt att yrkespersoner inom olika branscher regelbundet för våld på tal för att kunna identifiera och stödja offer.

Diskrimineringsombudsmannen anser att det måste finnas ett tydligt definierat ansvar för åtgärder mot våld på alla nivåer av beslutsfattandet. Välfärdsområdena och kommunerna bör följa de nationella riktlinjerna för förebyggande av våld i nära relationer. Ombudsmannen förespråkar också bindande lagstiftning där strukturerna för arbetet mot våld tydliggörs på regional och kommunal nivå.

Diskrimineringsombudsmannen anser att de resurser som avsatts för arbete mot våld inte är tillräckliga och att nedskärningarna i de offentliga utgifterna kommer att ytterligare förvärra situationen. Dessutom kommer icke-statliga organisationers möjligheter att tillhandahålla genussensitiva och kvinnospecifika tjänster till offer och förövare av våld att minska om regeringen minskar STEA-finansieringen.

GREVIO bedömer Finlands vilja och åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Finland har förbundit sig till att följa Istanbulkonventionen, alltså Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. GREVIO besökte Finland den 15–19 januari för att bedöma de nationella åtgärderna och träffa myndigheter och icke-statliga organisationer. GREVIO kommer att meddela sina slutsatser om Finlands situation under senare delen av det innevarande året. (Mer information finns på Istanbulkonventionens webbplats om Finland.)

04.02.2024