Hoppa till innehåll

Det behövs åtgärder för främjande av likabehandling i regeringsprogrammet – ombudsmannen rekommenderar flera åtgärder

Ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling förutsätter forskningsdata, planmässighet och konkreta åtgärder både på individnivån och i samhällsstrukturerna. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar flera åtgärder för regeringsprogrammet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering.

Ojämlikhet som grundar sig på diskriminering ska motarbetas med ändringar i lagstiftningen och andra målmedvetna åtgärder. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar flera åtgärder för regeringsprogrammet i alla livsområden för att främja likabehandling och förebygga diskriminering. 

Ombudsmannens rekommendationer och korta motiveringar för dem presenteras nedan. Du kan bekanta dig med närmare motiveringar för rekommendationerna samt ombudsmannens andra rekommendationer för att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna här: Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer för regeringsprogrammet (pdf).

Ett nytt handlingsprogram mot rasism ska upprättas 

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att statsrådet fortsätter arbetet mot rasism och främjandet av goda etniska relationer genom att upprätta ett nytt handlingsprogram mot rasism.

Arbetet mot rasism förutsätter långsiktig engagemang i antirasistisk verksamhet över regeringsperioderna för att undanröja strukturer som skapar ojämlikhet i samhället. Finlands första handlingsprogram mot rasism och för goda etniska relationer upprättades för åren 2021–2023. Detta arbete måste fortsätta.

Ett regnbågspolitiskt handlingsprogram ska upprättas

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att ett nationellt regnbågspolitiskt handlingsprogram genomförs under nästa regeringsperiod.

Handlingsprogrammet ska ta hänsyn bland annat till delaktigheten, arbetslivsrättigheterna och utbildningen av sexuella och könsminoriteter, självbestämmanderätten, tillgodoseendet av rättigheterna av regnbågsfamiljer, beaktandet av regnbågspersoner i olika åldrar i frågor som förknippas med hälsa och välfärd, främjande av säkerheten samt effektivisering av arbetet mot hatbrott och hot om våld. 

Etnisk profilering ska bekämpas

Etnisk profilering är diskriminering som grundar sig på ursprung. Etnisk profilering har omfattande och allvarliga konsekvenser i samhället. Etnisk profilering ska bekämpas målmedvetet.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att 

 • förbudet mot etnisk profilering i 129 a § i utlänningslagen revideras på grund av bestämmelsens otydlighet och risken för diskriminering så att förbudet mot diskriminering på grund av etnicitet beaktas fullt ut i bestämmelsen och dess motiveringar.
 • statsrådet inleder åtgärder för att säkerställa att polisen och säkerhetsmyndigheterna iakttar förbudet mot etnisk profilering.

Samernas rättigheter måste stärkas genom att förnya sametingslagen

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att sametingslagen förnyas med brådskande tidtabell på ett sätt som stärker samernas självbestämmanderätt. 

Sametingslagen sätter grunden för hur samernas självbestämmanderätt förverkligas i Finland. I den nuvarande lagen finns flera problem i bestämmelserna om förhandlingsplikten och bestämmelserna om vallängden.  Både Europarådets och FN:s människorättskonventioners tillsynsorgan har i sina rekommendationer som gäller Finland upprepade gånger lyft fram behovet av främjande av samernas självbestämmanderätt och likabehandling.

Diskrimineringsombudsmannen anser att det är nödvändigt att förnya sametingslagen med respekt för ursprungsfolkets rättigheter. Ombudsmannen anser att förnyandet av sametingslagen måste fortsätta med brådskande tidtabell på basis av förra regeringens beredning. Den proposition som Sametinget godkände med stor majoritet skulle stärka samernas självbestämmanderätt och ger också ett svar på de människorättskränkningar som människorättsorganen påtalat. 

Jämlikhet inom boende ska ökas

Bostadslöshet är en betydande riskfaktor för marginalisering från samhället. Bostadslöshet gör också personer särskilt utsatta för olika former av utnyttjande och brott. Att utplåna bostadslösheten är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att 

 • statsrådet tillsammans med välfärdsområdena upprättar ett program för att utplåna bostadslösheten för att förbättra de bostadslösas ställning. 
 • boenderådgivning görs lagstadgad på basis av det lagförslag som getts under denna regeringsperiod. Med lagstadgad boenderådgivning främjas likabehandling på bostadsmarknaden mellan olika befolkningsgrupper, de boende och de olika boendeformerna. Lagstadgad boenderådgivning leder också till att rådgivningen använder flera kanaler och är bättre tillgänglig regionalt.

Tillgängligheten ska främjas med ändringar i lagstiftningen

Otillgängligheten av den bebyggda miljön är ett betydande problem i Finland. Lagstiftningen bör vara ambitiös och i linje med förpliktelserna enligt FN:s funktionsrättskonvention.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att 

 • tillgänglighetslagstiftningen skärps 
 1. med en skyldighet att genomföra enkla reparationer för att åtgärda bristande tillgänglighet som ska gälla de befintliga offentliga byggnaderna samt gatu- och utomhusområden
 2. försummelser av tillgängligheten tas upp i diskrimineringslagen som en form av diskriminering. 
 • husbolagen föreskrivs en skyldighet att göra rimliga anpassningar till exempel i lagen om bostadsaktiebolag. Lagen om bostadsaktiebolag ska ändras så att den överensstämmer med diskrimineringslagen, förbudet mot diskriminering i 6 § i grundlagen och de människorättskonventioner som är bindande för Finland.

Likabehandling inom utbildning ska främjas 

Var och en har rätt till likabehandling nom utbildning. Inklusion ska utvecklas från en princip till en fungerande praxis och undervisningen i åskådningsämnen ska bedömas ut perspektivet för likabehandling.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att

 • inklusion utvecklas från en princip till en fungerande praxis. Lagstiftningen ändras där det behövs till exempel vad gäller bestämmelserna i lagen om grundläggande utbildning om bestämmande av skolplats för eleverna och skolresor. Anvisningarna om inklusion utvecklas för hela utbildningsstigen från småbarnspedagogiken till högskolan och det livslånga lärandet. Tillräckliga resurser allokeras för genomförandet av inklusion.
 • i undervisningen av åskådningsämnen ska valmöjligheter erbjudas alla elever, så att även de elever som hör till ett kyrkosamfund eller ett annat trossamfund kan välja livsåskådningskunskap.

Likabehandling i arbetslivet ska främjas

Det finns fortfarande betydande hinder och diskriminerande strukturer för delaktigheten i arbetslivet av personer som tillhör till exempel etniska, religiösa eller sexuella minoriteter. Dessa hinder måste undanröjas.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att 

 • statsrådet bereder och genomför en förvaltningsövergripande vägkarta för undanröjande av strukturella hinder för sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.
 • det upprättas ett program med tydliga målsättningar och en praktisk guide för statsrådet för att främja mångsidig rekrytering.

Inkluderande design ska bli tjänstestandard för kollektivtrafiken

Tillgängligheten av kollektivtrafiken är en nyckelfaktor för tillgodoseendet av flera grundläggande rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen föreslår att inkluderande design (Design for all) etableras som tjänstestandard för kollektivtrafiken. 

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att 

 • en ansvarig myndighet koordinerar trafikens konsekvenser för likabehandlingen och tillgänglighet och ansvarar för helheten för resenärernas lika rättigheter. 
 • resekedjor som gjorts med olika allmänna kommunikationsmedel är tillgängliga och kan kopplas ihop samt applikationer utvecklas så att hela resekedjan kan bli tillgänglig.

Likabehandling och tillgänglighet ska sättas i centrum vid digitaliseringen av tjänster

Digitala tjänster och applikationer konsekvent bör planeras så att de är lätta att använda och deras tillgänglighet bör alltid tryggas redan i planeringsskedet.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att 

 • de åtgärder som Digi i vardagen-delegationen föreslagit för att stärka tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i digitala tjänster ska genomföras. Alla ska ha jämlika möjligheter till elektronisk identifiering. 
 • trygg ärendehantering med stöd och skötsel av ärenden för en annan person ska göras möjliga för alla, oavsett om den som behöver hjälp kan identifiera sig elektroniskt.

Möjligheten till nödmeddelanden på teckenspråk ska göras stadigvarande

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att bestående finansiering öronmärks för nödmeddelanden på teckenspråk så att tjänsten kan användas dygnet runt på samma sätt som telefontjänsten 112.

Personer som talar teckenspråk kan lämna nödmeddelanden på (finskt) teckenspråk endast under vardagarna kl. 8–16. För närvarande fungerar tjänsten för nödmeddelanden på teckenspråk som ett försök med begränsade öppettider. Tjänsten är nödvändig för likabehandlingen och säkerheten av personer som talar teckenspråk.

Likabehandling i statsförvaltningen och lagberedningen ska främjas mer målmedvetet

Myndigheterna har en viktig uppgift att undanröja diskriminerande strukturer och främja likabehandling. Arbetet för främjande av likabehandling ska effektiviseras i statsförvaltningen och likabehandlingsbedömningar vid lagberedningen ska förbättras. 

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att 

 • ministerierna förbinder sig att inom sitt förvaltningsområde planmässigt och målinriktat följa upp och utveckla kvaliteten av likabehandlingsplaneringen.
 • Främjandet av likabehandling och kvalitetskriterier för att mäta det inkluderas i resultatstyrningen på alla förvaltningsområden.
 • Statsrådet inleder ett utvecklingsprogram för bedömning av lagberedningens konsekvenser för likabehandling med vilket anvisningarna och praxisen för bedömning av konsekvenserna för likabehandling preciseras. 
 • Statsrådet förbättrar det kunskapsunderlag som används vid lagberedningen så att det stödjer högklassiga likabehandlingsbedömningar. 
 • Långsiktig forskning och uppföljning om diskriminering och rasism ska tryggas.
 • Statsrådet utreder tillgängligheten av kommunikationen av förvaltning som är underställt statsrådet och upprättar ett handlingsprogram för att trygga kommunikationens tillgänglighet och inklusivitet.
 • Statsrådet utreder tillgängligheten av lokaler som används av statsrådet och av förvaltning som är underställt statsrådet och inleder ett tillgänglighetsprogram i samarbete med Senaatti Oy.

Konsekvenserna för likabehandling av användning av artificiell intelligens ska beaktas bättre 

En central utgångspunkt i projekt om och upphandling av artificiell intelligens och data ska vara myndigheternas skyldighet att främja likabehandling. Effektiv och regelbunden bedömning av konsekvenserna för likabehandling i samband med projekt om och upphandling av artificiell intelligens är ett viktigt sätt att uppfylla skyldigheten att främja likabehandling.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att effektiv bedömning av likabehandlingskonsekvenserna tryggas i statsrådets projekt om och upphandlingar av artificiell intelligens. En stödstruktur på statsrådsnivån ska säkras för detta arbete och ansvaren för styrningen och uppföljningen ska fördelas.

Rättsskyddet för diskrimineringsoffer ska stärkas 

Möjligheten att anlita ett så kallat offerbiträde med statens medel skulle vara ett sätt att markant förbättra offrens rättsskydd. 

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att målsägandens rätt till ett rättegångsbiträde i enlighet med 1a § i lagen om rättegång i brottmål ska utvidgas till diskrimineringsbrott (11:11 & 47:3 i strafflagen).

19.04.2023