Hyppää sisältöön

Hallitusohjelmaan tarvitaan toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi – valtuutettu suosittelee useita toimenpiteitä

Syrjintään puuttuminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää tutkittua tietoa, suunnitelmallisuutta sekä pitkäjänteistä ja hallituskausien ylitse ulottuvaa sitoutumista yhteiskunnan eriarvoistavien rakenteiden purkamiseen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee tulevaan hallitusohjelmaan useita toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi.

Syrjintään perustuvaa eriarvoisuutta on purettava lainsäädännön muutoksilla sekä muilla määrätietoisilla toimenpiteillä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee hallitusohjelmaan useita toimenpiteitä kaikille elämänalueille yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi. 

Alta löytyy valtuutetun suositukset sekä tiiviit perustelut. Suositusten tarkempiin perusteluihin sekä valtuutetun muihin suosituksiin perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi voit tutustua täällä: yhdenvertaisuusvaltuutetun suositukset hallitusohjelmaan (pdf).

Suomeen on laadittava uusi rasismin vastainen toimintaohjelma 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että valtioneuvosto jatkaa rasismin vastaista työtä ja hyvien etnisten suhteiden edistämistä laatimalla uuden rasismin vastaisen toimintaohjelman.

Rasismin vastainen työ edellyttää pitkäjänteistä ja hallituskausien ylitse ulottuvaa sitoutumista antirasistiseen toimintaan ja yhteiskunnan eriarvoistavien rakenteiden purkamiseen. Suomen ensimmäinen rasismin vastainen ja hyvien etnisten suhteiden toimintaohjelma laadittiin vuosille 2021–2023. Työtä on jatkettava.

Suomeen on laadittava sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että ensi hallituskauden aikana toteutetaan kansallinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma.

Toimintaohjelma on kiinnitettävä huomiota muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osallisuuteen, työelämäoikeuksiin ja koulutukseen, itsemääräämisoikeuteen ja monimuotoisten perheiden oikeuksien toteutumiseen, eri-ikäisten sateenkaari-ihmisten huomioon ottamiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, turvallisuuden edistämiseen sekä viharikoksien ja väkivallan uhan vastaisen työn tehostamiseen. 

Etnistä profilointia on torjuttava

Etninen profilointi on alkuperään perustuvaa syrjintää, jolla on laajakantoisia ja vakavia seurauksia yhteiskunnassa. Etnistä profilointia on torjuttava määrätietoisesti.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että 

 • ulkomaalaislain 129 a §:ssä säädettyä etnisen profiloinnin kieltoa uudistetaan säännöksen epäselvyyden ja syrjintäriskien vuoksi siten, että etnisen syrjinnän kielto huomioidaan säädöksessä ja sen perusteluissa täysimääräisesti.
 • valtioneuvosto käynnistää toimenpiteet, joilla varmistetaan, että poliisi ja turvallisuusviranomaiset noudattavat täysimääräisesti etnisen profiloinnin kieltoa.

Saamelaisten oikeuksia on vahvistettava uudistamalla saamelaiskäräjälaki

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että saamelaiskäräjälaki uudistetaan kiireellisesti saamelaisten itsemääräämisoikeutta vahvistavalla tavalla.

Nykyisessä saamelaiskäräjälaissa on useita ongelmia, sekä neuvotteluvelvoitetta että vaaliluetteloa koskevassa säätelyssä. Sekä Euroopan neuvoston että YK:n ihmisoikeussopimusten valvontaelimet ovat nostaneet Suomea koskevissa suosituksissaan toistuvasti esiin tarpeen saamelaisten itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että saamelaiskäräjälaki on välttämätöntä uudistaa alkuperäiskansan oikeuksia kunnioittavalla ja saamelaisten itsemääräämisoikeutta vahvistavalla tavalla. Valtuutettu katsoo, että saamelaiskäräjälain uudistusta tulee jatkaa kiireellisesti edellisen hallituskauden työn pohjalta. Valmisteltu esitys, jonka saamelaiskäräjät hyväksyi suurella enemmistöllä, vahvistaisi saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja vastaisi ihmisoikeuselimien esiintuomiin ihmisoikeusloukkauksiin. 

Asumisen yhdenvertaisuutta on lisättävä

Asunnottomuus on merkittävä riskitekijä syrjäytymiselle yhteiskunnasta. Asunnottomuus myös asettaa ihmisen erityisen haavoittuvaksi esimerkiksi erilaiselle hyväksikäytölle ja rikoksille. Asunnottomuuden poistaminen on yhdenvertaisen yhteiskunnan edellytys.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että 

 • Valtioneuvosto yhdessä hyvinvointialueiden kanssa laatii asunnottomuuden torjuntaohjelman asunnottomien aseman parantamiseksi ja asunnottomuuden poistamiseksi. 
 • Asumisneuvonnasta säädetään lailla tällä hallituskaudella säädetyn kokeilulain pohjalta.

Lakisääteisellä asumisneuvonnalla edistetään yhdenvertaisuutta asunnon saannissa ja asumisessa eri väestöryhmien, asukkaiden tai asumismuodon kesken. Lakisääteistämisellä taataan myös parempi asumisneuvonnan monikanavaisuus ja alueellinen saavutettavuus.

Esteettömyyttä on edistettävä lainsäädäntömuutoksilla

Rakennetun ympäristön esteellisyys on merkittävä ongelma Suomessa. Esteteettömyyttä koskevan lainsäädännön tulisi olla kunnianhimoista ja linjassa YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteiden kanssa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että 

 • Esteettömyyslainsäädäntöä tiukennetaan 
 1. koskemaan olemassa olevia julkisia rakennuksia sekä katu- ja ulkoilutiloja, sisällyttäen niiden osalta velvoite helppojen esteettömyyskorjausten toteuttamiseen
 2. kirjaamalla esteettömyyden laiminlyönti yhdenvertaisuuslakiin yhdeksi syrjinnän muodoksi. 
 • Taloyhtiöille säädetään velvollisuus toteuttaa kohtuullisia mukautuksia säätämällä kohtuullisista mukautuksista asunto-osakeyhtiölaissa. Asunto-osakeyhtiölakia tulee muuttaa siten, että se on sopusoinnussa yhdenvertaisuuslain, perustuslain 6 §:n syrjintäkiellon ja Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten kanssa.

Koulutuksen yhdenvertaisuutta on edistettävä 

Jokaisella on oikeus yhdenvertaisuuteen koulutuksessa. Inkluusio on saatettava periaatteesta toimivaksi käytännöksi ja katsomusaineiden opetusta on arvioitava yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että

 • inkluusio saatetaan periaatteesta toimivaksi käytännöksi. Lainsäädännössä tehdään tarvittavat muutokset esimerkiksi perusopetuslain oppilaan koulupaikan määräytymistä ja koulumatkoja koskevaan sääntelyyn. Inkluusioon liittyvää ohjeistusta kehitetään koko koulutuspolulle varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja elinikäiseen oppimiseen. Inkluusion toteuttamiseen varataan riittävät resurssit.
 • katsomusaineiden opetuksessa tulee tarjota valinnan mahdollisuus kaikille oppilaille, niin että myös kirkkokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön kuuluvat oppilaat voivat valita elämänkatsomustiedon.

Työelämän yhdenvertaisuutta on edistettävä

Työelämässä on edelleen merkittäviä esteitä ja syrjiviä rakenteita esimerkiksi etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, vammaisten henkilöiden sekä seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden osallisuudelle työelämässä. Näitä esteitä on purettava.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että 

 • Valtioneuvosto valmistelee ja toteuttaa poikkihallinnollisen tiekartan vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteellisten esteiden purkamiseksi.
 • Valtioneuvostolle laaditaan selkeät tavoitteet sisältävä ohjelma ja käytännön opas moninaisen rekrytoinnin edistämiseksi.

Kaikille sopiva suunnittelu on otettava julkisen liikenteen palvelustandardiksi

Julkisen liikenteen esteettömyys ja saavutettavuus ovat avaintekijöitä useiden perusoikeuksien toteutumiselle. Yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää kaikille sopivan suunnittelun vakiinnuttamista julkisen liikenteen palvelustandardiksi. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että 

 • Liikenteen yhdenvertaisuusvaikutusten ja esteettömyyden koordinointi on nykyistä selkeämmin osoitettava yhdelle vastuuviranomaiselle, joka vastaa matkustajien yhdenvertaisiin oikeuksiin liittyvästä kokonaisuudesta. 
 • Eri julkisilla liikennevälineillä tehtyjen matkaketjujen esteettömyydestä ja yhdistettävyydestä huolehditaan sekä sovelluksia kehitetään siten, että koko matkaketju on kokonaisuudessaan yhdisteltävissä esteettömäksi.

Yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden oltava keskiössä palveluita digitalisoitaessa

Digitaaliset palvelut ja sovellukset on suunniteltava johdonmukaisesti helppokäyttöisiksi ja niiden saavutettavuus on varmistettava poikkeuksetta jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että 

 • Digi arkeen -neuvottelukunnan ehdottamat toimenpiteet perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi digitaalisissa palveluissa toteutetaan. Sähköinen tunnistautuminen on toteutettava yhdenvertaisesti kaikille. 
 • Turvallinen tuettu asiointi sekä puolesta asiointi mahdollistetaan kaikille, riippumatta siitä, onko apua tarvitsevalla henkilöllä sähköisen tunnistautumisen välineitä.

Mahdollisuus viittomakieliseen hätäilmoitukseen on vakinaistettava

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että viittomakieliselle hätäilmoitukselle varmistetaan pysyvä budjettirahoitus siten, että palvelu on käytettävissä ympärivuorokautisesti samoin kuin 112 puhelinpalvelukin.

Viittomakielisen henkilön on tällä hetkellä mahdollista tehdä hätäilmoitus viittomakielellä vain arkisin klo 8–16 välillä. Viittomakielinen hätäilmoituspalvelu toimii tällä hetkellä kokeiluna rajatuilla aukioloajoilla. Palvelu on välttämätön viittomakielisen väestön yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden turvaamisen kannalta.

Yhdenvertaisuutta on edistettävä määrätietoisemmin valtionhallinnossa

Viranomaisilla on tärkeä tehtävä syrjivien rakenteiden poistamiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuuden edistämistyötä on tehostettava valtionhallinnossa ja lainvalmistelussa täytyy tehdä nykyistä parempaa yhdenvertaisuusarviointia. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että 

 • Ministeriöt sitoutuvat seuraamaan ja kehittämään hallinnonalallaan yhdenvertaisuussuunnittelun laatua suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
 • Yhdenvertaisuuden edistäminen ja sitä mittaavat laadulliset kriteerit otetaan osaksi tulosohjausta kaikilla hallinnonaloilla.
 • Valtioneuvosto käynnistää lainvalmistelun yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin kehittämisohjelman, jolla tarkennetaan yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia koskevia ohjeita ja käytänteitä. 
 • Valtioneuvosto parantaa lainvalmistelun käytössä olevaa tietopohjaa siten, että se tukee laadukasta yhdenvertaisuusarvioinnin tekemistä. 
 • Varmistetaan pitkäjänteinen, syrjintää ja rasismia koskeva tutkimus ja seuranta.
 • Valtioneuvosto selvittää alaisensa hallinnon viestinnän saavutettavuuden sekä laatii toimintaohjelman viestinnän saavutettavuuden ja inklusiivisuuden varmistamiseksi.
 • Valtioneuvosto selvittää omassa sekä alaisensa hallinnon käytössä olevien tilojen esteettömyyden sekä käynnistää tilojen esteettömyysohjelman yhteistyössä Senaatti Oy:n kanssa.

Tekoälyn hyödyntämisen yhdenvertaisuusvaikutuksiin kiinnitettävä vahvemmin huomiota 

Tekoälyn ja datan hyödyntämistä koskevien hankkeiden ja hankintojen keskeiseksi lähtökohdaksi on otettava viranomaisten velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että valtioneuvoston tekoälyä hyödyntävissä hankkeissa ja hankinnoissa varmistetaan tehokas yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi. Tälle työlle on varmistettava valtioneuvostotasoinen tukirakenne ja sovittava ohjaus- ja seurantavastuista.

Syrjinnän uhrin oikeussuojaa vahvistettava 

Mahdollisuus niin sanottuun uhriavustajaan valtion varoista olisi keino parantaa olennaisesti syrjinnän uhrien oikeusturvaa. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että asianomistajan oikeus rikosoikeudenkäyntilain 1a §:n mukaiseen oikeudenkäyntiavustajaan rikosasiassa on laajennettava syrjintärikoksiin (RL 11:11 & RL 47:3).

19.04.2023