Hoppa till innehåll

Det är nödvändigt att målmedvetet ingripa i homo-, bi- och transfobi: Finland behöver en regnbågspolitisk handlingsplan

Idag 17.5. firas den årliga, internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi, IDAHOT-dagen, för att uppmärksamma diskriminering mot sexuella minoriteter och könsminoriteter. Sexuella minoriteternas och könsminoriteternas ställning och rättigheter har blivit bättre, men diskriminering mot dem är fortfarande vanligt och till exempel Pride-evenemang utsätts för upprepade trakasserier. Diskrimineringsombudsmannen anser att det behövs en regnbågspolitisk handlingsplan i Finland för att förebygga diskriminering och för planmässigt främjande av likabehandling. 

Under de senaste decennierna har rättigheterna för sexuella minoriteter och könsminoriteter gått framåt, och den nyligen genomförda reformen av translagen (lagen om könsfastställelse) är en av de viktigaste framstegen under de senaste åren. Finland förbättrade också sin rankning från 12:e till 6:e plats i ILGA-Europes jämförelse av regnbågsrättigheterna som publicerades förra veckan. ILGA-Europe är den europeiska takorganisationen för sexuella minoriteter och könsminoriteter. Att Finland förbättrade sin rankning från året innan kommer sig framför allt av reformen av translagen. 

Trots framstegen utsätts personer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter fortfarande för diskriminering, trakasserier, hatretorik och till och med för våld. Under 2022 utsattes även flera Pride-evenemang för trakasserier, och så gott som alla anordnare av Pride-evenemang utsattes för vandalism. Rättigheterna för personer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter har även ifrågasatts i den offentliga debatten. Till exempel under translagens behandling i riksdagen var den offentliga debatten tidvis kränkande mot människovärdet av personer som tillhör könsminoriteter. Polisens hatbrottsstatistik för år 2021 visar att antalet anmälda brott där motivet misstänktes ha samband med sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ökade med 85 procent från år 2020.

Lagstiftningsreformer räcker inte ensamma till att främja likabehandling även om de är viktiga och nödvändiga för att rättigheterna ska förbättras. Vi måste arbeta för likabehandling även i vardagen i hela vårt samhälle, såsom i skolor och inom småbarnspedagogiken, på arbetsplatserna, i kommunerna och städerna samt inom social- och hälsovårdstjänsterna. 

- Vårt samhälle ska vara tryggt och jämlikt gentemot personer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. För att detta ska vara möjligt ska vi målmedvetet främja likabehandling och ingripa effektivt i homo-, bi- och transfobi, betonar diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman

Finland behöver en regnbågspolitisk handlingsplan

Finland behöver planmässig, målmedveten och långsiktig politik för främjande av rättigheterna och likabehandlingen av sexuella minoriteter och könsminoriteter. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att en nationell regnbågspolitisk handlingsplan genomförs under den kommande regeringsperioden. 

- Sexuella minoriteternas och könsminoriteternas ställning och rättigheter har förbättrats tämligen långsamt i Finland. Planmässighet och långsiktighet är nödvändiga för att vi ska kunna målmedvetet främja likabehandling. Därför anser vi att Finland behöver en regnbågspolitisk handlingsplan, konstaterar Kristina Stenman.

Handlingsplanen ska fästa uppmärksamhet bland annat vid delaktigheten, arbetslivsrättigheterna och utbildning av sexuella minoriteter och könsminoriteter samt vid självbestämmanderätten och tillgodoseendet av rättigheterna av olika familjekonstellationer. Dessutom ska personer i olika åldrar som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter beaktas bättre vad gäller frågor om hälsa och välbefinnande. Inom ramen av handlingsplanen ska också trygghetsfrämjande åtgärder vidtas och arbetet mot hatbrott och mot hot om våld effektiveras. Handlingsplanen ska även ta hänsyn till lagstiftningsmässiga reformbehov samt främjande av ett samhällsklimat och förfaringssätt där de grundläggande och mänskliga rättigheterna av personer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter tillgodoses bättre än hittills.

Diskrimineringsfall med anknytning till kön, könsidentitet eller könsuttryck behandlas av jämställdhetsombudsmannen.
 

17.05.2023