Hoppa till innehåll

Brev till utrikesministern och inrikesministern om situationen för familjemedlemmar till afghaner bosatta i Finland

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannens uppdrag är att ingripa i diskriminering och främja likabehandling särskilt vad gäller minoriteter. Dessutom ska ombudsmannen inom sitt ansvarsområde bevaka hur Finland uppfyller sina internationella människorättsförpliktelser och ge akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är enligt det som föreskrivs i 3 § i lagen om diskrimineringsombudsmannen (1326/2014). 

Diskrimineringsombudsmannens uppgifter omfattar uppföljning och främjande av utlänningars rättigheter och ställning. Diskrimineringsombudsmannen har dessutom med stöd av utlänningslagen en särskild roll när det gäller att komplettera utlänningars rättsskydd och övervaka att deras rättigheter tillgodoses.

Familjemedlemmar till afghaner bosatta i Finland

Säkerhetssituationen i Afghanistan har förvärrats drastiskt väldigt snabbt, och det finns en stor risk för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna av civilbefolkningen. Statsrådet har berömvärt snabbt fattat beslut om att evakuera och med stöd av 93 § i utlänningslagen ta omkring 170 afghaner som arbetat för Finlands ambassad, EU och Nato samt deras familjemedlemmar till Finland. 

Jag vill kraftfullt fästa er uppmärksamhet på att även familjemedlemmar till flera afghaner som har uppehållstillstånd och bor i Finland är nu nödställda och riskerar att bli utsatta för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Ombudsmannen fäste särskild uppmärksamhet på deras situation i sitt utlåtande redan i juni. Enligt den nationella och EU-lagstiftningen har Finland skyldigheter gentemot dem. Jag vill uttrycka min allvarliga oro för dessa familjemedlemmar i Afghanistan och dess närliggande länder. Jag ber statsrådet se till att dessa människor kan brådskande tas till Finland. Situationen gäller åtminstone dem som beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeband och familjemedlemmar vars process för uppehållstillstånd pågår samt de familjemedlemmar som inte har kunnat lämna in sin ansökan om uppehållstillstånd till Finlands ambassad i New Delhi på grund av coronarestriktionerna m.m. 

Situationen förutsätter att åtgärder vidtas såväl i utrikesministeriets som i inrikesministeriets förvaltningsområden. Möjliga alternativ att lösa situationen med respekt för de grundläggande och mänskliga rättigheterna är evakueringsflyg och snabbare handläggning av ansökningar om uppehållstillstånd, eventuellt med stöd av 93 § i utlänningslagen, samt snabb handläggning av humanitära visum. Det är också viktigt att tillgången till konsulära tjänster vid Finlands beskickningar, till exempel i New Delhi och Teheran, säkerställs samt att samarbetet mellan de nordiska ländernas/EU-ländernas ambassader fungerar bra. Det bör också bedömas huruvida nya konsulat ska öppnas till exempel i Tadzijkistan, Turkmenistan, Uzbekistan eller Pakistan.
 

Diskrimineringsombudsmannen    Kristina Stenman

17.08.2021