Hoppa till innehåll

Barnombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen: Lagstiftningsprojekt som berör utlänningar kan äventyra barnets rättigheter

Barnombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen bedömer att det finns flera punkter i regeringsprogrammets åtgärder som berör utlänningars ställning som medför en allvarlig risk för att barnets rättigheter försvagas eller kränks. I sitt gemensamma brev till de ansvariga ministrarna betonar ombudsmännen att lagstiftningsprojektens konsekvenser för barn ska bedömas grundligt och barnets rättigheter ska tryggas.

Som bäst bereder ministerierna på basis av regeringsprogrammet flera lagändringar som påverkar utlänningars ställning. Flera av dessa reformer riktas antingen direkt eller indirekt till utländska barn samt till finländska barn med en utländsk förälder. Diskrimineringsombudsmannen och barnombudsmannen bedömer att de ändringar som regeringen planerar genomföra kan leda till situationer där utländska barn diskrimineras, öka deras utsatthet samt äventyra deras trygga uppväxt och utveckling.

– Barn är alltid i en sårbar ställning vid beslut som fattas med stöd av utlänningslagen. Om man inte redan vid lagberedningen tar hänsyn till hur ändringarna i invandringspolitiken påverkar barnen kan lagändringarna ställa barnen i en ännu svagare ställning och äventyra deras rättigheter, konstaterar diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman.

Lagstiftaren och lagberedaren har ansvaret för tryggande av barnets rättigheter. Ombudsmännen påminner om att Finland ska uppfylla sina förpliktelser i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter samt följa grundlagen i all sin invandringspolitik. När regeringsprogrammets mål genomförs ska man särskilt beakta hur ändringarna i lagstiftningen påverkar barnets rättigheter.

Ombudsmännen betonar att det är viktigt att göra grundliga bedömningar av konsekvenserna för barn vid alla lagstiftningsprojekt som berör utlänningars ställning. Det är dessutom nödvändigt att bedöma de totala konsekvenserna av lagstiftningsprojekten, både vad gäller de direkta och de indirekta konsekvenserna. Konsekvenserna ska bedömas även vid verkställande av lagstiftningen.

– Vi har en skyldighet som grundar sig på barnrättskonventionen och en stark vilja som grundar sig på den nationella barnstrategin att bedöma barnets bästa vid allt beslutsfattande. Nu är det viktigt att omsätta strategierna i praktiken, betonar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

I sitt brev till de ansvariga ministrarna uppmärksammade ombudsmännen i synnerhet lagberedningsprojekt som redan inletts, till exempel införande av gränsförfarandet, bestämmelserna om social- och hälsovårdstjänster för papperslösa samt sänkning av mottagningspenningen, som alla ska bedömas ur perspektivet för tillgodoseendet av barnets rättigheter. Ombudsmännen anser att om ändringarna konstateras medföra negativa konsekvenser för barn måste man hitta lösningar som främjar barnens välbefinnande och tillgodoseendet av deras rättigheter.

Skrivelse om konsekvenserna av lagstiftningsprojekt avseende utlänningars ställning för barnets rättigheter (pdf).

14.12.2023