Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu: Ulkomaalaisia koskevat lainsäädäntöhankkeet voivat vaarantaa lapsen oikeuksia

Lapsiasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioivat, että ulkomaalaisten asemaa koskevissa hallitusohjelman toimenpiteissä on useita kohtia, joissa on vakava lasten oikeuksien heikkenemisen tai loukkaamisen vaara. Yhteisessä kirjeessään vastuuministereille valtuutetut painottavat, että lainsäädäntöhankkeiden lapsivaikutukset on arvioitava perusteellisesti ja lasten oikeudet on turvattava.

Ministeriöt valmistelevat parhaillaan useita ulkomaalaisten asemaa koskevia lainsäädännön muutoksia hallitusohjelman pohjalta. Moni näistä uudistuksista kohdistuu joko suoraan tai välillisesti ulkomaalaisiin lapsiin sekä suomalaisiin lapsiin, joilla on ulkomaalainen vanhempi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu arvioivat, että hallituksen kaavailemat muutokset voivat luoda ulkomaalaisia lapsia syrjiviä tilanteita, lisätä heidän haavoittuvuuttaan sekä vaarantaa heidän turvallista kasvuaan ja kehitystään.

– Lapset ovat aina haavoittuvassa asemassa ulkomaalaislain mukaisissa päätöksissä. Jos jo lainvalmistelussa ei huomioida sitä, miten maahanmuuttopolitiikan muutokset vaikuttavat lapsiin, saattavat lainmuutokset asettaa lapset entistä heikompaan asemaan ja vaarantaa heidän oikeuksiaan, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa.

Lapsen oikeuksien turvaaminen on lainsäätäjän ja lainvalmistelijan vastuulla. Valtuutetut muistuttavat, että Suomen on noudatettava YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan sekä perustuslakia kaikessa maahanmuuttopolitiikassaan. Hallitusohjelmakirjauksia toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat lapsen oikeuksiin.

Valtuutetut painottavat, että ulkomaalaisten asemaa koskevissa lainsäädäntöhankkeissa on tärkeää tehdä perusteelliset lapsivaikutusten arvioinnit. Lisäksi on välttämätöntä, että hankkeista tehdään yhteisvaikutusten arviointi, jossa arvioidaan sekä hankkeiden suorat että välilliset vaikutukset. Vaikutuksia on arvioitava myös lainsäädäntöä toimeenpantaessa.

– Meillä on lapsen oikeuksien yleissopimuksen pohjalta velvollisuus ja kansallisen lapsistrategian pohjalta vahva tahtotila arvioida lapsen etu kaikissa päätöksentekotilanteissa. Tärkeää on nyt viedä strategiat käytäntöön, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen painottaa.

Valtuutetut kiinnittävät vastuuministereille toimittamassaan kirjeessään huomiota erityisesti jo käynnistettyihin lainvalmisteluhankkeisiin, kuten rajamenettelyn käyttöönottoon, paperittomien henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä vastaanottorahan pienentämiseen, joista jokaista tulisi punnita lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Valtuutetut katsovat, että mikäli muutosten seuraukset havaitaan lapsille haitallisiksi, täytyy etsiä ratkaisuja, jotka edistävät lasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista.

Kirjelmä ulkomaalaisten asemaa koskevien lainsäädäntöhankkeiden vaikutuksista lapsen oikeuksiin (pdf)

14.12.2023