Hoppa till innehåll

Barnens likabehandling ska beaktas vid åskådningsfostran

Religioner, övertygelser och världsåskådningar är en betydande del av det samhälle och de samfund där barn växer upp. Småbarnspedagogiken har sin egen roll i att stödja barnen för att de ska förstå betydelserna och mångfalden av åskådningarna. Såsom i all småbarnspedagogik ska barnens likabehandling beaktas också vid åskådningsfostran.

En central del av religionsfriheten är var och ens rätt att utöva eller inte utöva religion. Det finns riktlinjer som getts av grundlagsutskottet och domstolars rättspraxis och de högsta laglighetsövervakarnas ställningstaganden om religiösa evenemang i samband med fostran och undervisning i Finland. 

Utbildningsstyrelsens anvisningar (pdf) betonar den allmänbildande och neutrala karaktären av åskådningsfostran. Småbarnspedagogiken ska vara religiöst, konfessionellt och partipolitiskt obunden. Obundenhet innebär att olika åskådningar behandlas jämlikt och utan värderingar. Barn får inte styras mot eller påverkas att omfatta en viss åskådning.  

I samband med en förlikning som diskrimineringsombudsmannen främjat har innehållet av åskådningsfostran debatterats. I det specifika fallet ansåg ombudsmannen att på grund av religiöst innehåll i ett påskevenemang som församlingen och daghemmet betraktade som åskådningsfostran kunde evenemanget inte ses som neutral åskådningsfostran, utan det var att jämföra med ett religiöst evenemang. Dylika religiösa tillställningar kan anordnas i samarbete med församlingar, men då ska man också anordna motsvarande alternativt program för barn som inte vill delta i det religiösa evenemanget.

Daghemmet beskriver tillställningens innehåll i sin redogörelse till diskrimineringsombudsmannen. Skådespelade presenterade påskens händelser som de är beskrivna i Bibeln i olika scener, till exempel att ängeln befallde alla att berätta om glädjenyheten om att Jesus är uppstånden. En sådan scen är inte enbart en beskrivning, utan innehåller även ett budskap som inte kan anses uppfylla kravet på åskådningsfostrans neutralitet. I materialet som ombudsmannen fått beskriver man inte hur frågan behandlas med barnen i uppfostringssyfte, utan replikerna stärker detta budskap.

En grupp av forskare och lärare av åskådningsfostran publicerade ett ställningstagande om frågan där de kritiserade ombudsmannens avgörande. Ombudsmannen håller med om ställningstagandets syn på betydelsen av och de allmänna riktlinjerna för åskådningsfostran. I ställningstagandet för man fram bland annat målsättningar som sätts i lagen om småbarnspedagogik: erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik, främja likabehandling och jämställdhet samt ge färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund. I ställningstagandet konstateras också att den så kallade ’pedagogiken med öppna armar’ där daghemmen uppfattar sig som mottagare av verksamhet som planeras och genomförs ensidigt av församlingarna har nått vägens ände. Ombudsmannens avgörande stärker denna bedömning till sin del. Anordnare av småbarnspedagogik ansvarar för åskådningsfostran på daghemmen.

Daghemmen kan samarbeta med olika åskådningssamfund, men daghemmen har fortfarande det pedagogiska ansvaret. Om man samarbetar med endast en partner vad gäller åskådningsuppfostran kan det vara svårt att erbjuda neutral åskådningsfostran och barnens likabehandling kan äventyras. I synnerhet daghem där det finns barn som tillhör olika religionssamfund eller inget samfund alls bör beakta de olika trossamfunden som en del av åskådningsfostran. I sin redogörelse visade daghemmet i fråga inte att det ovan beskrivna evenemanget skulle vara en del av en planmässig serie av evenemang där barnens religioner och övertygelser behandlas likvärdigt. 

Den partiella reformen av diskrimineringslagen behandlas av riksdagen som bäst. Enligt regeringens proposition kommer skyldigheten att främja likabehandling att utvidgas så att den gäller anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken enligt verksamhetsställe. Barnen och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att bli hörda om likabehandlingsplanerna. Likabehandlingsplaneringen ger daghemmen en ny möjlighet att främja likabehandling av barn som tillhör olika trossamfund eller inte tillhör någon trossamfund alls.