Hyppää sisältöön

Katsomuksiin liittyvässä kasvatuksessa on huolehdittava lasten yhdenvertaisuudesta

Uskonnot, vakaumukset ja maailmankatsomukset ovat merkittävä osa yhteiskuntaa ja yhteisöjä, joihin lapset kasvavat. Varhaiskasvatuksella on oma roolinsa lasten tukemisessa siinä, että lapset ymmärtävät katsomusten merkitykset ja moninaisuuden. Kuten kaikessa varhaiskasvatuksessa, myös katsomuksiin liittyvässä kasvatuksessa on huolehdittava lasten yhdenvertaisuudesta.

Uskonnon vapauteen liittyy keskeisesti jokaisen oikeus harjoittaa ja olla harjoittamatta uskontoa. Uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyen kasvatuksen ja opetuksen yhteydessä Suomessa on perustuslakivaliokunnan ohjaavia linjauksia sekä tuomioistuinten oikeuskäytäntöä ja ylimpien laillisuusvalvojien kannanottoja. 

Opetushallituksen ohjeet (pdf) korostavat katsomuskasvatuksen yleissivistävää ja neutraalia luonnetta. Varhaiskasvatuksen on oltava uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Sitouttamattomuus tarkoittaa, että katsomuksia tarkastellaan tasaveroisina arvottamatta niitä. Lasta ei saa ohjata mihinkään tiettyyn katsomukseen eikä häneen saa katsomuksellisesti vaikuttaa.  

Yhdenvertaisuusvaltuutetun edistämän sovinnon johdosta on käyty keskustelua katsomuskasvatuksen sisällöstä. Kyseisessä tapauksessa valtuutettu katsoi, että seurakunnan ja päiväkodin katsomuskasvatukseksi katsoma pääsiäispolku sisälsi sellaista uskonnollista sisältöä, jonka vuoksi tapahtumaa ei voitu pitää neutraalina katsomuskasvatuksena, vaan se rinnastui uskonnolliseen tilaisuuteen. Tällaisia uskonnollisia tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä seurakuntien kanssa, mutta silloin niihin on järjestettävä vaihtoehtoista vastaavaa toimintaa niille lapsille, jotka eivät halua osallistua uskonnolliseen tilaisuuteen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun päiväkodilta saamassa selvityksessä kuvataan tapahtuman sisältöä. Raamatun pääsiäisen ajan kertomusta esitetään näytellyillä kohtauksilla. Yhdessä kohtauksessa enkelin kerrotaan käskeneen kertoa kaikille ilosanomaa Jeesuksen ylösnousemuksesta. Tällainen kohtaus ei ole ainoastaan kuvaus, vaan sisältää myös viestin, jota ei voida pitää katsomuskasvatuksen neutraaliuden vaatimuksen mukaisena. Valtuutetun saamassa materiaalissa ei kuvata, miten asia käsitellään lasten kanssa kasvatuksellisesti, vaan tapahtuman opas vahvistaa viestiä vuorosanoillaan. 

Joukko yliopistojen katsomuskasvatuksen ja opettajien kouluttajia julkaisi aiheesta kannanoton (Julkinen kannanotto yhdenvertaisuusvaltuutetun päätökseen ja siitä käytyyn mediakeskusteluun), jossa kritisoitiin valtuutetun ratkaisua. Valtuutettu allekirjoittaa kannanoton näkemykset katsomuskasvatuksen merkityksestä ja yleisistä linjauksista. Kannanotossa tuodaan esille muun muassa varhaiskasvatuslakiin sisältyviä tavoitteita: varhaiskasvatuksen tavoitteena on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhdenvertaisuutta sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa. Kannanotossa myös todetaan, että ”[n]iin kutsuttu ’kädet levällään pedagogiikka’, jossa päiväkodit mieltävät roolinsa evankelisluterilaisen seurakunnan yksipuolisesti suunnitteleman ja toteuttaman toiminnan vastaanottajana, on tullut tiensä päähän.” Valtuutetun ratkaisu vahvistaa osaltaan tätä arviota. Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on vastuu siitä, miten katsomuskasvatusta toteutetaan päiväkodissa.

Päiväkodit voivat tehdä yhteistyötä eri katsomusyhteisöjen kanssa. Yhteistyö ei kuitenkaan poista pedagogista vastuuta päiväkodilta. Mikäli yhteistyötä katsomuskasvatuksessa tehdään vain yhden yhteistyötahon kanssa, voi neutraalin katsomuskasvatuksen toteuttaminen olla haastavaa ja lasten yhdenvertaisuus vaarantua. Erityisesti jos päiväkodissa on useampaan uskontokuntaan kuuluvaa tai niihin kuulumatonta lasta, tulisi myös muut uskontokunnat ja vakaumukset huomioida osana katsomuskasvatusta. Päiväkoti ei selvityksessään osoittanut, että kyseinen tapahtuma olisi osa laajempaa suunnitelmallista tapahtumien sarjaa, jolla yhdenvertaisesti käsitellään uskontoja ja vakaumuksia. 

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Hallituksen esityksessä varhaiskasvatukseen on tulossa yksikkökohtainen velvollisuus edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa on kuultava lapsia ja heidän huoltajiaan. Yhdenvertaisuussuunnittelu antaa uuden mahdollisuuden edistää eri uskontokuntiin tai tällaisiin kuulumattomien lasten yhdenvertaisuutta päiväkodeissa.