Hoppa till innehåll

Barn med funktionsnedsättning fick vistas i ett separat inhägnat område för utevistelse – kommunen har betalat sammanlagt 10 000 euro i gottgörelse för diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen har främjat förlikning i ett diskrimineringsfall mellan Pöytis kommun och elever i grundskoleåldern. Fallet handlar om ett förfarande som tillämpats på en grundskola i Pöytis kommun. I första hand elever med funktionsnedsättning fick vistas ute i ett separat inhägnat område för utevistelse som byggts av byggstaket. I förlikningsprocessen deltog tre elever som fått vistas ute i det inhägnade området. Kommunen har betalat gottgörelse för dem på sammanlagt 10 000 euro. 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland fattade ett klagomålsbeslut i fallet i februari 2021 med stöd av diskrimineringsombudsmannens utlåtande. I sitt utlåtande ansåg diskrimineringsombudsmannen att kommunens förfarande utgjorde diskriminering som är förbjuden i diskrimineringslagen samt trakasserier på grund av funktionsnedsättning. 

Diskrimineringsombudsmannen främjade förlikning mellan kommunen och de familjer som samtyckte till förlikningsprocessen. Ombudsmannen ansåg att det faktum att barn med funktionsnedsättning separerades från andra elever med en inhägnad skapade en stämning som var förödmjukande och förnedrande gentemot eleverna med funktionsnedsättning. Genom förlikningsprocessen fick barnen gottgörelse för den diskriminering som de hade blivit utsatta för.

– Ett separat inhägnat område för utevistelse för barn med funktionsnedsättning var avhumaniserande och bidrog till att försvåra sociala relationer samt öka eventuella fördomar som barn med funktionsnedsättning kan bli föremål för. Vi är tillfreds med att kommunen betalade gottgörelse för de barn som blivit utsatta för diskriminering. Varje barn har rätt till en jämlik uppväxtmiljö och skolorna ska se till att detta förverkligas i praktiken, konstaterar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman

Kommunen motiverade sitt förfarande med att syftet med inhägnaden på skolgården var att skydda eleverna då en livligt trafikerad väg finns i skolans närhet. Kommunens bildningsnämnd medgav dock att den bästa lösningen ur ett likabehandlingsperspektiv skulle ha varit att bygga ett staket runt hela skolgården, men anslag för ett staket hade inte beviljats.

Kommunen har rättat till den diskriminerande situationen. Nu har hela skolområdet försetts med staket och alla barn kan vistas tryggt på skolgården utan att de separeras från varandra. Kommunen började åtgärda situationen snart efter regionförvaltningsverkets inspektionsbesök. I förlikningsavtalen framförde kommunen sin ursäkt och förbinder sig att anordna undervisningen för barn med funktionsnedsättning på ett inkluderande sätt framöver.

 

Ombudsmannen kan med stöd av 19 § i diskrimineringslagen vidta åtgärder för att åstadkomma förlikning i ett ärende som gäller efterlevnaden av diskrimineringslagen. Enligt 23 § i diskrimineringslagen har den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier har rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier.

17.02.2022