Hoppa till innehåll

Asylsökande diskriminerad vid anställning – diskrimineringsombudsmannen främjade förlikning

Diskrimineringsombudsmannen har främjat förlikning i ett fall där en asylsökande blev diskriminerad vid rekrytering. Arbetsgivaren beklagar det skedda och har betalat den diskriminerade personen en gottgörelse på 7 500 euro för diskriminering. 

En arbetssökande erbjöds en plats på Compass Group Finland Ab:s lunchrestaurang. Senare informerades sökanden om att restaurangen inte kan anställa personen, eftersom den rekryterade i egenskap av asylsökande inte har uppehållstillstånd. Arbetssökanden hade ändå rätt enligt utlänningslagen att arbeta i Finland som asylsökande. Arbetssökanden kontaktade diskrimineringsombudsmannen, som överförde ärendet till Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet för bedömning. Arbetarskyddsmyndigheten konstaterade i sin granskningsberättelse att arbetsgivaren gjort sig skyldig till diskriminering. 

I granskningsberättelsen konstaterade arbetarskyddsmyndigheten att den asylsökandes ställning kan betraktas som en i diskrimineringslagen avsedd diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren hade inte anställt arbetssökanden eftersom personen var asylsökande. 

-    Detta fall visar att asylsökande ställs inför en mängd hinder när de söker arbete. En utvidgad och förenklad rätt att arbeta skulle göra det lättare att anställa asylsökande, men även fördomar och diskriminering är ett problem, konstaterar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman

Diskrimineringsombudsmannen har på basis av arbetarskyddsmyndigheternas granskningsberättelse främjat förlikning mellan arbetssökanden och företaget. Som ett resultat av förlikningen betalar Compass Group Finland Ab arbetssökanden 7 500 euro i gottgörelse på grund av diskriminering som enligt diskrimineringslagen är förbjuden och förbinder sig till en strävan att rekrytera arbetssökanden, som har uppgett sig fortfarande vara intresserad av att arbeta hos Compass Group. Compass Group förbinder sig till att i fortsättningen iaktta diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen som tjänsteleverantör och arbetsgivare samt att fästa särskild vikt vid likabehandling och icke-diskriminering i rekryteringsrutinerna. Compass Group förbinder sig till att utbilda personalen - särskilt personer och chefer med ansvar för rekrytering - om likabehandling, i syfte att främja likabehandling och förebygga diskriminering. 

-    Vi är väldigt ledsna över det skedda. Det skedda berodde ett missförstånd gällande förutsättningarna för sysselsättning av asylsökande. Vi är ett ansvarsfullt företag och accepterar under inga omständigheter diskriminering på grund av de anställdas ursprung, nationalitet eller någon annan orsak som gäller den enskilde som person. Vi har sysselsatt flera tiotals asylsökande och sysselsätter ständigt hundratals personer med invandrarbakgrund som har olika status, konstaterar personaldirektör Anu Takanen på Compass Group Finland Ab.

-    Det skedda visar att det är viktigt att tydliggöra de föränderliga och komplicerade bestämmelserna gällande sysselsättning av asylsökande för att det ska vara så enkelt som möjligt för företagen att anställa, tillägger personaldirektör Takanen.


******************* 

Diskrimineringsombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Man kan alltså vända sig till diskrimineringsombudsmannen om man har utsatts för eller bevittnat diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap. Dessutom övervakar ombudsmannen avlägsnande av utlänningar ur landet  och verkar som nationell rapportör gällande människohandel.

Diskrimineringslagen: 

8 § Förbud mot diskriminering

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan.
Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.

22 § Arbetarskyddsmyndigheternas uppgifter och behörighet

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar efterlevnaden av denna lag när det gäller arbetsavtalsförhållanden och offentligrättsliga anställningar, arbetspraktik och annan motsvarande verksamhet på arbetsplatser samt anställning enligt vad som föreskrivs i denna lag och i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Arbetarskyddsmyndigheterna ska vidta sådana åtgärder enligt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen som inkomna klagomål om diskriminering i enskilda fall ger anledning till och underrätta den som anfört klagomålet om diskrimineringsombudsmannens uppgift att bistå dem som utsatts för diskriminering.

Arbetarskyddsmyndigheterna kan begära utlåtande av diskrimineringsombudsmannen eller diskriminerings- och jämställdhetsnämnden när det gäller tolkning och tillämpning av denna lag.

23 § Gottgörelse

Den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier har rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier.

04.03.2021