Hyppää sisältöön

Turvapaikanhakijaa syrjittiin työhönotossa – yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on edistänyt sovintoa tapauksessa, jossa turvapaikanhakijaa syrjittiin rekrytoinnissa. Työnantaja pahoittelee tapahtunutta ja on maksanut syrjitylle henkilölle 7500 € hyvityksen syrjinnästä. 

Työnhakijalle tarjottiin paikkaa Compass Group Finland Oy:n lounasravintolasta. Myöhemmin hänelle kuitenkin ilmoitettiin, ettei ravintola sittenkään voi palkata häntä, koska rekrytoitavalla ei turvapaikanhakijana ole oleskelulupaa. Työnhakijalla oli kuitenkin ulkomaalaislain mukainen oikeus tehdä töitä Suomessa turvapaikanhakijana. Työnhakija otti yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun, joka siirsi tapauksen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen arvioitavaksi. Työsuojeluviranomainen totesi tarkastuskertomuksessaan työnantajan syyllistyneen syrjintään. 

Tarkastuskertomuksessaan työsuojeluviranomainen totesi, että turvapaikanhakijan asema on katsottava tapauksessa yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetuksi syrjintäperusteeksi. Työnantaja ei ollut palkannut työnhakijaa, koska hän on turvapaikanhakija. 

- Tämä tapaus osoittaa, että turvapaikanhakijat kohtaavat lukuisia esteitä työnhaussa. Työnteko-oikeuden laajentaminen ja yksinkertaistaminen helpottaisivat turvapaikanhakijoiden palkkaamista, mutta ongelmana ovat myös ennakkoluulot ja syrjintä, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on työsuojeluviranomaisten tarkastuskertomuksen perusteella edistänyt sovintoa työnhakijan ja yrityksen välillä. Sovinnon tuloksena Compass Group Finland Oy maksaa työnhakijalle 7500 €:n hyvityksen yhdenvertaisuuslaissa kielletystä syrjinnästä ja sitoutuu pyrkimykseen rekrytoida työnhakija, joka on ilmaissut olevansa edelleen kiinnostunut työskentelemään Compass Group:n palveluksessa. Compass Group sitoutuu vastaisuudessa noudattamaan yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa palvelun tarjoajana ja työnantajana sekä kiinnittämään erityistä huomiota rekrytointikäytäntöjensä yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Compass Group sitoutuu kouluttamaan henkilöstöään yhdenvertaisuudesta, erityisesti rekrytoinneista vastaavia henkilöitä ja esihenkilöitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi. 

- Olemme todella pahoillamme tapahtuneesta. Tapahtuneen taustalla oli väärinkäsitys liittyen turvapaikanhakijoiden työllistämisen edellytyksiin. Olemme vastuullinen yritys emmekä missään tapauksessa hyväksy syrjintää työntekijöiden alkuperän, kansalaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Olemme työllistäneet useita kymmeniä turvapaikanhakijoita ja työllistämme jatkuvasti satoja eri statuksella olevia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, henkilöstöjohtaja Anu Takanen Compass Group Finland Oy:stä toteaa.

-  Tapahtunut osoittaa, että muuttuvat ja monimutkaiset säännökset liittyen turvapaikan-hakijoiden työllistämiseen on tärkeää saada selkeiksi, jotta työllistäminen on yrityksille mahdollisimman helppoa, henkilöstöjohtaja Takanen lisää.

 ******************* 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tämän lisäksi valtuutettu valvoo ulkomaalaisten maasta poistamista ja toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana.


Yhdenvertaisuuslaki: 

8 § Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

22 § Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta

Tämän lain noudattamista työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa sekä työharjoittelussa ja muussa vastaavassa toiminnassa työpaikalla sekä työhönotossa valvovat työsuojeluviranomaiset sen mukaan kuin tässä laissa sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006) säädetään.

Työsuojeluviranomainen ryhtyy työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä annetussa laissa säädettyihin sellaisiin toimenpiteisiin, joihin sille yksittäistapauksessa tehty syrjintävalitus antaa aihetta, ja tiedottaa valituksen tehneelle yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävästä avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita.

Työsuojeluviranomainen voi pyytää yhdenvertaisuusvaltuutetulta tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta lausunnon tämän lain tulkinnasta ja soveltamisesta.

23 § Hyvitys

Syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on tämän lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia.

04.03.2021