Hoppa till innehåll

Är det otryggt att vara flicka? Sexualfostran mot våld

Livet som en flicka får inte vara otryggt. Ändå visar både undersökningar och resultaten av enkäten Hälsa i skolan att flickor ofta blir utsatta för sexuella trakasserier och våld i Finland. Även kränkningar på nätet av flickor är mycket vanliga. Sexualfostran är ett centralt sätt att förebygga trakasserier och våld. Alla ungdomar har rätt till sexualfostran. Med sexualfostran tillgodoses sexuella rättigheter som tillhör alla. Tillgodoseendet av flickornas och alla barns rätt till trygghet kan börja redan i småbarnspedagogiken med könssensitiv kropps- och känslofostran som motarbetar skadliga stereotypier.

Flickor utsätts ofta för trakasserier

Nu på hösten har vi fått oroande nyheter om våld och sexuella trakasserier som flickor blir utsatta för. Enligt enkäten Hälsa i skolan 2023 håller trakasserier som flickor blir utsatta för inte på att minska. Nästan hälften (45 %) av flickorna i årskurs 8 och 9 berättade att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. Det framgår också av Statistikcentralens befolkningsenkät 2021 (pdf, på finska) som utredde könat våld att i synnerhet unga kvinnor blir utsatta för våld såväl i sällskapsförhållanden som andra nära förhållanden, på nätet och i arbetslivet. Till exempel hade nästan hälften av 16–17-åriga flickor med erfarenheter av att sällskapa med någon hunnit bli utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av sin partner. Vad gäller trakasserier och hatretorik kom det fram redan i jämställdhetsbarometern 2017 (pdf, på finska) att kvinnor blir utsatta för sexuella trakasserier och könad hatretorik klart oftare än män samt att utöver kön är också ung ålder och tillhörande i en minoritet faktorer som ökar kvinnornas utsatthet för trakasserier. Barn och ungas och i synnerhet flickornas erfarenheter av sexuella trakasserier och våld har framhållits även i andra undersökningar. 

Våld kan förebyggas med sexualfostran

Diskrimineringsombudsmannen verkar som rapportören om våld mot kvinnor.  När sommaren stod för dörren ordnade vi ett rundabordsmöte om sexualfostran. Syftet var att erhålla information on barn och unga och utnyttjande av sexualfostran i arbetet mot våld. Förebyggande är en av grundpelarna av bekämpningen av våld enligt Istanbulkonventionen. Tanken är att förebyggande åtgärder – utbildning, fostran och upplysande – behövs i arbetet mot våld vid sidan av stödet till offren och straffansvaret för våldsutövarna. Ur perspektivet för de grundläggande och mänskliga rättigheterna är sexualfostran också en del av barnens kulturella rättigheter och stöder tillgodoseendet av de sexuella rättigheterna under hela livet.

Sexualfostran bör förstås på ett övergripande sätt så att temat behandlas redan i småbarnspedagogiken – som kropps- och känslofostran för barn – och i lågstadiet inom de olika läroämnena. Sexualfostran handlar om känslomässiga färdigheter, att känna sin egen grupp, att identifiera gränser, att respektera andra och om samtycke. Med små barn kan man börja med att benämna alla kroppsdelar inklusive snippor och snoppar. Barnen ska också få gå på toaletten i lugn och ro. Man kan endast skydda och uppskatta sådant som har ett namn. I skolorna kan man använda till exempel Amnestys Vi pratar om samtycke-material (pdf, på finska)

Sociala medier och den alltomfattande teknologin får inte ignoreras

Nakenbilder, dickpicks och grooming på TikTok, SnapChat och överallt på webben. Organisationer som arbetar med barn och unga förmedlade ett klart budskap vid rundabordsmötet: barn och unga anser att de vuxna inte förstår hurdan värld de unga lever i, i synnerhet betydelsen av och praxisen på webben och sociala medier. Det har också uppskattats att i praktiken alla barn i Finland som fyllt 7 år har tillgång till en smarttelefon – även om de inte ännu har en egen telefon. Nätkränkningar är vardag i synnerhet för flickorna, men endast få av dem berättar om det för de vuxna. Den digitala dimensionen av växelverkan och sociala medier bör alltid inkluderas i sexualfostran.

Sexualfostran bör bli en integrerad del av likabehandlings- och jämställdhetsarbetet

Det finns stora nationella skillnader i tillgången till könssensitiv sexualfostran som ifrågasätter de skadliga stereotypierna och kropps- och känslofostran för små barn. På basis av diskrimineringsombudsmannens rundabordsmöte verkar det som kompetensen för yrkespersonerna som arbetar med barn och vuxna att undervisa i sexualfostran och vara en trygg vuxen i alla situationer inte för närvarande är på tillräckligt hög nivå. Till exempel resultaten av enkäten Hälsa i skolan kan granskas per läroanstalt. Resultaten lämpar sig också bra till att användas som mätare för arbetet mot trakasserier och våld. På en mer allmän nivå bör sexualfostran bli en del av småbarnspedagogikens och läroanstalternas lagstadgade arbete för främjande av likabehandling och jämlikhet samt en synlig del av den nationella jämlikhetspolitiken.

Sexualfostran är ett viktigt sätt att bekämpa sexuella trakasserier samt våld mot kvinnor och flickor. Utan sexualfostran kommer Finland inte att bli en tryggare och bättre plats för alla slags flickor.

Mer information: