Hoppa till innehåll

Välfärdsområdena har en viktig uppgift att trygga likabehandlingen av människorna i sitt område

Ansvaret för anordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet övergår till välfärdsområdena från och med ingången av år 2023. Välfärdsområdena har en viktig uppgift att trygga likabehandlingen av människorna i sitt område och att se till att alla har tillgång till tjänsterna utan diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen har sänt ett brev till välfärdsområdena för att stödja välfärdsområdenas lagstadgade likabehandlingsplanering. I brevet har samlats diskrimineringsombudsmannens centrala ställningstaganden och rekommendationer om diskriminering och främjande av likabehandling i social- och hälsovården samt inom räddningsväsendet.

I diskrimineringsombudsmannens brev beskrivs likabehandling och diskriminering i allmänhet och diskrimineringslagens förpliktelser för välfärdsområdenas verksamhet. Brevet innehåller rekommendationer om att försäkra tillgängligheten av service och kundlokalerna och information om de språkliga rättigheterna och anordnandet av tolkning. Dessutom har i brevet samlats information om likabehandlingsplanering och råd för uppfyllande av planeringen.

Välfärdsområdena har en viktig roll också vad gäller hjälp till offer för människohandel, förebyggande och ingripande i våld mot kvinnor samt tryggande av tillgodoseendet av de papperslösas rättigheter. I brevet konstaterar diskrimineringsombudsmannen att välfärdsområdena ska särskilt fästa uppmärksamhet vid att hela området har effektiva och enhetliga förfaringssätt för hjälp och identifiering av offer för människohandel, att man ingriper i våld mot kvinnor, förebygger det effektivt och är medveten om dess särdrag samt att även papperslösa får tillräckliga social- och hälsovårdstjänster.

Läs brevet i sin helhet: Diskrimineringsombudsmannens brev till välfärdsområdena – Främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering i välfärdsområdena (PDF).

16.12.2022