Hoppa till innehåll

Våld mot kvinnor måste identifieras bättre – Diskrimineringsombudsmannen börjar sitt arbete som rapportör om våld mot kvinnor

Diskrimineringsombudsmannen började sitt arbete som rapportör om våld mot kvinnor 1.1.2022. Rapportören har i uppgift att bevaka och bedöma våld mot kvinnor och våld i hemmet. Dessutom bevakar och utvärderar rapportören åtgärderna för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet. Våld mot kvinnor är ett allvarligt problem för de mänskliga rättigheterna och för jämlikheten i Finland. Ombudsmannen anser att våldet måste identifieras bättre och strukturerna för att minska och att ingripa i våldet måste bli effektivare.

Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett betydande jämlikhetsproblem. Finland har också fått anmärkningar av internationella människorättsorganisationer för detta. Finland har förbundit sig till människorättskonventioner och -dokument, och uppgiften som rapportör om våld mot kvinnor är en del av verkställigheten av Istanbulkonventionen. Upprättandet av uppgiften initierades av människorätts- och kvinnoorganisationer.  

- Det är mycket viktigt att man ingriper i våld mot kvinnor med en uppgift av en självständig och oberoende rapportör. I Finland finns god myndighetsverksamhet och ett starkt organisations- och forskningsfält där det utförs viktigt arbete mot våld mot kvinnor. Uppgiften som rapportör förutsätter att vi utvecklar ett starkt samarbete med detta nätverk av experter, konstaterar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Våld mot kvinnor är påfallande vanligt i Finland jämfört med många andra europeiska länder. Våld är ett könat fenomen. Olika former av våld mot kvinnor är till exempel sexuellt våld, tvångsäktenskap och våld i parrelationer och nära relationer. Vem som helst kan bli utsatt för dessa former av våld, men oftast är offret en kvinna. Dessutom löper kvinnor som tillhör olika minoriteter, såsom kvinnor med funktionsnedsättning, en tydligt högre risk än andra att bli utsatta för könsbaserat våld. Våld mot kvinnor förblir emellertid ofta dolt. Diskrimineringsombudsmannen anser att våldet ska identifieras bättre och tjänstestrukturen för att ingripa i våldet måste bli effektivare. Välfungerande tjänster förutsätter multiprofessionellt kunnande och samarbete.

- Vi bör granska våld mot kvinnor som allvarliga brott. Våldet förblir ofta dolt, och behoven av hjälp och stöd identifieras inte. Identifieringen av och ingripande i våldet, välfungerande tjänster, multiprofessionellt samarbete, förverkligande av straffansvaret samt tillräckliga resurser är förutsättningar för minskning av våldet och kvinnornas säkerhet, konstaterar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Under första året kommer diskrimineringsombudsmannen att inleda rapportörens verksamhet och fördjupa helhetsbilden av situationen. Ombudsmannen stärker samarbetet med intressentgrupperna, samt byråns expertis.

Ytterligare information om uppgiften av rapportören om våld mot kvinnor finns på diskrimineringsombudsmannens webbplats.
 

13.01.2022