Hoppa till innehåll

Utlåtande om distans- och närundervisning

Diskrimineringsombudsmannen har tagit emot en klagan gällande ordnande av distansundervisning för barn vars familjemedlemmar hör till riskgruppen för coronaviruset. Enligt klagomålet hade en skola i Helsingfors svarat föräldern att barnet vars familjemedlemmar hör till en riskgrupp inte hade rätt till särskilda undervisningsarrangemang även om sådana arrangemang vidtas för barn som själva hör till en riskgrupp.

Diskrimineringsombudsmannen utreder i detta skede inte ärendet som misstänkt diskriminering eftersom det är fråga om en undantagssituation där praxis fortfarande utformas. Vi framför emellertid vår uppfattning att tolkningen av 18 § i lagen om grundläggande utbildning så att särskilda undervisningsarrangemang endast gäller fall där barnet själv hör till en riskgrupp kan vara diskriminerande eller oförenligt med utbildningsanordnarens skyldighet att främja likabehandling.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att om särskilda undervisningsarrangemang vidtas för barn som hör till en riskgrupp, borde samma möjlighet att delta i dessa arrangemang även erbjudas de barn som på goda grunder är frånvarande från undervisningen på grund av en familjemedlems hälsotillstånd. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar undervisnings- och kulturministeriet att utreda huruvida det till den tredje punkten i 18 § i lagen om grundläggande utbildning bör läggas till en hänvisning till närståendes hälsotillstånd utöver elevens eget hälsotillstånd eller om lagstiftningen bör preciseras på annat sätt.

Läs hela utlåtandet:

14.05.2020