Hoppa till innehåll

Uppehållstillstånd ger trygghet för människohandelsoffer i sårbar ställning – tröskeln att få ett uppehållstillstånd måste sänkas

Människohandel är ett allvarlig brott som drabbar individer och samtidigt hela samhället. Det är till fördel för både individerna och samhället att man ingriper i och förebygger människohandel samt ger stöd till offer för människohandel. Det tar tid och kräver stöd att komma över utnyttjande. Uppehållstillstånd är en viktig faktor i stabiliseringen av ett människohandelsoffers med utländsk bakgrunds situation, men i praktiken är det endast få som beviljas uppehållstillstånd för offer för människohandel. 

Tröskeln för beviljade av uppehållstillstånd är hög för offer för människohandel som har blivit sexuellt utnyttjade och befinner sig i en sårbar ställning. Vid sidan av de övriga hjälpinsatserna är uppehållstillstånd ett instrument som lugnar människohandelsoffrets situation och möjliggör återhämtning. Stödåtgärderna är särskilt viktiga för traumatiserade offer i sårbar ställning. Uppehållstillstånd och dess varaktighet påverkar också planeringen av stöd- och hjälpåtgärderna såsom terapi.

Tröskeln att erhålla permanent uppehållstillstånd som offer för människohandel är väldigt hög 

I egenskap av den nationella rapportören om människohandel har diskrimineringsombudsmannen under flera år fäst uppmärksamhet vid uppehållstillståndsprocessen och dess problem ur perspektivet för offer för människohandel. Under hösten 2021 publicerade ombudsmannen en undersökning (pdf, på finska) om praxisen för uppehållstillstånd för offer för människohandel. 

Uppehållstillstånd för offer för människohandel kan på grund av en särskilt sårbar ställning beviljas som tillfälliga eller kontinuerliga på grund av en förundersökning eller en domstolsförhandling. En av de centrala observationerna i ombudsmannens undersökning var att tröskeln att erhålla permanent uppehållstillstånd som offer för människohandel är väldigt hög. Det är sällsynt att människohandelsoffer anses befinna sig i en särskilt sårbar ställning på det sätt som förutsätts för uppehållstillstånd. Bedömningen var inte konsekvent vad gäller uppehållstillstånd för offer för människohandel, individuella mänskliga orsaker och negativa beslut. 

Människohandel är ett allvarligt brott. Ingripande i människohandel gagnar hela samhället, varför det är viktigt att människohandel uppdagas. Under senare år har man i Finland arbetat målmedvetet för att bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande. För att utnyttjande av utländsk arbetskraft ska upptäckas och offrens rättigheter ska tillgodoses lade man till en grund för uppehållstillstånd för offer för arbetsrelaterat utnyttjande i utlänningslagen (54 b §). Syftet med tillståndet är att stödja offren att  frigöra sig från utnyttjandet.

Tröskeln att beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd på grund av arbetsrelaterat utnyttjande ställdes avsiktligen på en rimlig nivå. I jämförelse är tröskeln för offer för människohandel att beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd väldigt hög. Tillfälligt uppehållstillstånd är ett svagt instrument och förutsätter en brottsprocess i anslutning till människohandel. De som beviljats tillfälliga uppehållstillstånd har svagare möjligheter till exempel till familjeåterförening och FPA:s förmåner.

Skyddet i form av uppehållstillstånd för offer för sexuellt utnyttjande ska stärkas 

Årligen har det beviljats omkring fem kontinuerliga uppehållstillstånd för offer för människohandeI som befinner sig i en särskilt sårbar ställning. Detta ska jämföras med att i slutet av år 2021 fanns det 281 offer för sexuellt utnyttjande i hjälpsystemet för offer för människohandel. Allvarligt och långvarigt sexuellt våld leder inte alltid till att man beviljas uppehållstillstånd för offer för människohandel eller på grund av individuella mänskliga orsaker, utan beslutet kan vara negativt. 

Dessutom kan en utlänning enligt utlänningslagen avvisas, om det finns grundad anledning att misstänka att hen kommer att sälja sexuella tjänster (148 § 1 mom. 6 punkten). Detta skapar misstro mot uppehållstillståndssystemet hos människohandelsoffer som i Finland har utnyttjats sexuellt, till exempel i prostitution. Den strikta praxisen för beviljande av uppehållstillstånd och denna separata avvisningsgrund uppmuntrar inte personer som utnyttjats sexuellt i Finland att ansöka om uppehållstillstånd för offer för människohandel. 

Som vi ser i fråga om arbetsrelaterat utnyttjande, det är möjligt att förbättra uppdagandet av brott och stödet till offren. Detta arbete behövs även för offer för andra former av människohandel. Strukturerna måste ändras så att offer för sexuellt utnyttjande vågar berätta om utnyttjande som de utsätts för. Uppehållstillstånd måste motsvara behoven av de offer för människohandel som identifieras i Finland. När grunden för uppehållstillstånd lades till i utlänningslagen hade man inte i Finland identifierat offer för människohandel, varmed tillståndet upprättades för en hypotetisk målgrupp. 

Diskrimineringsombudsmannen efterlyser en snabb ändring av utlänningslagen så att det faktiskt är möjligt för människohandelsoffer som utsatts för sexuellt utnyttjande att beviljas uppehållstillstånd.

För det första bör lagen ändra så att en sårbar ställning räcker som grund för beviljat uppehållstillstånd (i stället för en särskilt sårbar ställning). Sårbarheten ska bedömas noggrant och tröskeln får inte ställas för högt. 

För det andra ska förutsättningarna för tillfälligt uppehållstillstånd ändras så att rättigheterna för målsäganden tryggas under hela brottsprocessen, alltså att man har uppehållsrätt under hela processen. Uppehållstillstånd ska beviljas snabbt.

Dessa ändringar kan inte vänta till totalreformen av utlänningslagen. På basis av diskrimineringsombudsmannens berättelse år 2018 förutsatte riksdagen att statsrådet utreder eventuella behov att ändra lagstiftningen vad gäller grunderna för uppehållstillstånd för offer för människohandel. Utredningen har färdigställts och nu är det dags att vidta åtgärder.