Hoppa till innehåll

Under 2020 betonades diskrimineringsombudsmannens arbete av arbete mot rasism, diskriminering i arbetslivet och coronapandemin

Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman har idag lämnat diskrimineringsombudsmannens årsberättelse 2020 till ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist som ansvarar för likabehandlingsfrågor vid justitieministeriet. Till ombudsmannens årsberättelse har man valt aktuella teman från år 2020, bland annat frågor som hänför sig till arbetet mot rasism, diskriminering i arbetslivet och coronapandemin. I årsberättelsen har man också gått igenom förra årets händelser i anslutning till arbetet mot människohandel, utlänningars rättigheter samt övervakandet av verkställigheten av avlägsnanden ur landet.  

Det krävs aktiva åtgärder inom alla samhällsområden för att rasismen ska kunna elimineras

Ursprung var den vanligaste diskrimineringsgrunden för kontakt med ombudsmannen under 2020. Kontakter som gäller ursprung handlade till exempel om diskriminering i samband med olika tjänster och på bostadsmarknaden, diskriminerande anvisningar i kundtjänsten samt väktares diskriminerande förfarande. 

Under sommaren 2020 publicerade diskrimineringsombudsmannen en utredning om diskrimineringsupplevelser hos personer med afrikanskt ursprung i Finland. Det framgår av utredningen att diskriminering påverkar livet av människor med afrikanskt ursprung på alla områden i samhället. I utredningen rekommenderar ombudsmannen flera åtgärder för att ingripa i diskriminering och främja likabehandling.

- Rasism är ett allvarligt problem och utgör för ett stort antal personer ett hinder för likabehandling. Det finländska samhället och alla myndigheter ska göra allt de kan för att ingripa i diskriminering och rasism. Detta arbete fortsätter också på vår byrå, betonar diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman.

Diskriminering på grund av ursprung och rasism kom i fjol upp för diskussion i flera länder när rörelsen Black Lives Matter blev starkare under sommaren 2020. Under året har det diskuterats runtom i världen, även i Finland, huruvida varumärken och -förpackningar är rasistiska. Även inom utbildningssektorn har det skett framsteg bland annat vad gäller universitetens krav på språkkunskaper. Till skillnad från våren 2020 förutsätts våren 2021 vitsordet A både i läroämnet finska som andraspråk och litteratur (S2) samt finska som modersmål och litteratur (S1) för att påvisa språkkunskaper i finska.

Ingripandet i arbetsdiskriminering ska stärkas i delreformen av diskrimineringslagen

En betydande del av den arbetsdiskriminering som personer som tillhör minoriteter blir utsatta för kommer aldrig till myndigheternas kännedom, och de som blir utsatta för diskriminering får inte alltid sina rättigheter tillgodosedda. I fjol gällde 15 % av de kontakter som ombudsmannen tog emot arbetslivet, och detta livsområde har varje år varit bland de tre största. Hindren för personer med funktionsnedsättning att delta i arbetslivet samt diskriminering av personer som tillhör etniska minoriteter särskilt vid rekryteringar har ofta kommit upp i ombudsmannens arbete. Arbetsdiskriminering på grund av etniskt ursprung eller funktionsnedsättning behandlas ändå uppseendeväckande sällan av domstolar eller arbetarskyddsmyndigheter.

Diskrimineringsombudsmannen har ingen behörighet att övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen i arbetslivet. Ombudsmannen kan alltså inte ta ställning till huruvida ett enskilt fall som gäller arbetslivet utgör diskriminering. Finland och Portugal är de enda EU-länderna där en person som upplevt diskriminering i arbetslivet inte kan föra sitt ärende till en självständig diskrimineringsombudsman för behandling. Enligt regeringsprogrammet kommer en delreform av diskrimineringslagen att genomföras under regeringsperioden. För att diskrimineringsoffer ska komma åt sina rättigheter behövs det nya verktyg i lagstiftningen. Utvidgning av diskrimineringsombudsmannens och diskriminerings- och jämställdhetsnämndens behörighet till diskriminering i arbetslivet är element som behöver ingå i delreformen av diskrimineringslagen.

- Det faktum att ombudsmannen inte kan vidta åtgärder för att utreda arbetsdiskriminering försvårar väsentligt även ett mer allmänt arbete för främjande av likabehandling i arbetslivet. Den kommande delreformen av diskrimineringslagen är ett ypperligt tillfälle att ändra den nuvarande situationen, konstaterar Kristina Stenman.

Coronapandemin lyfte fram flera utmaningar som gäller likabehandling

Coronapandemin har märkts i ombudsmannens arbete på flera olika sätt. Något mindre än en tiondedel av de kontakter som ombudsmannen tog emot gällde coronapandemin. Kontakter som gäller diskriminering och coronapandemin har inkommit från alla livsområden under hela året. Största delen av kontakterna gällde social- och hälsovårdstjänster samt utbildning.

- Pandemin har haft djupgående konsekvenser för hela samhället. I vårt arbete såg vi att pandemin särskilt påverkade personer som redan befinner sig i en sårbar ställning, konstaterar Kristina Stenman.

Coronapandemin medförde utmaningar även för arbetet mot människohandel i Finland. Coronasituationen försvårade möten och höranden i myndighetsprocesserna. Till exempel polisutredningar och rättsprocesser har drabbats av fördröjningar. Konsekvenserna har varit mindre inom Hjälpsystemet för offer för människohandel. 

Coronasituationen försvårade beviljandet av uppehållstillstånd och familjeåterföreningar. På grund av coronapandemin skedde det ändringar i handläggningen av ansökningar om internationellt skydd och andra ansökningar om uppehållstillstånd i Finland. Dessa ändringar har påverkat asylsökandens och andra sökandens ställning. Ombudsmannen kontaktades om coronapandemin särskilt på grund av svårigheterna med familjeåterföreningar. Det har varit svårare än tidigare för personer som fått internationellt skydd i Finland och deras familjemedlemmar att ens få sina ansökningar om uppehållstillstånd för familjen anhängiggjorda. Ombudsmannen anser att det är nödvändigt att med alla medel börja avlägsna hinder som försvårar ansökningar om familjeåterförening och deras handläggning.

Diskrimineringsombudsmannens årsberättelse 2020

08.06.2021