Hoppa till innehåll

Helsingfors stad borde ha ordnat tolkning till teckenspråk på sina informationsmöten om corona

Nyheten på finskt teckenspråk.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden anser i sitt utlåtande till diskrimineringsombudsmannen att Helsingfors stad borde ha ordnat tolkning till teckenspråk på sina informationsmöten om coronapandemin. Nämnden konstaterar också att staden bör, i alla sina kommunikationer om krisen, se till att tolkning till teckenspråk är tillgänglig. Med beaktande av undantagsförhållandena under coronapandemin anser nämnden att Helsingfors stad under sina informationsmöten om coronapandemin inte i tillräcklig mån har uppfyllt sin förpliktelse att främja likabehandling.

Enligt diskrimineringslagen är myndigheterna skyldiga att främja likabehandling i sin verksamhet. Enligt diskriminerings- och jämställdhetsnämndens utlåtande har Helsingfors stad inte i tillräcklig mån uppfyllt sin skyldighet att främja likabehandling när tolkning till teckenspråk inte ordnades på stadens informationsmöten om coronapandemin. Diskrimineringsombudsmannen har tagit emot kontakter om bristerna i tolkningen och bad nämnden ge ett utlåtande om ärendet.

– Vi är nöjda med det faktum att nämnden i sitt utlåtande lägger särskild vikt vid myndigheternas skyldighet att främja likabehandling. Det är viktigt att man i all myndighetsverksamhet uppmärksammar främjandet av likabehandling av grupper som riskerar bli diskriminerade, och i synnerhet under undantagsförhållanden då det även finns ett större behov av information, konstaterar diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman

– Man ska ta hänsyn till tillgänglighet särskilt i krissituationer och försäkra sig om att alla får information om situationen på lika villkor, fortsätter Stenman.

Förutom diskrimineringslagen betonar nämnden också de skyldigheter som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning medför för staden.

I undantagsförhållanden betonas myndigheternas skyldighet att främja likabehandling

I sitt utlåtande fäster diskriminerings- och jämställdhetsnämnden uppmärksamhet vid de undantagsförhållanden som coronapandemin orsakat och anser att situationen där en allmänfarlig sjukdom kan spridas motsvarar en risksituation i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Då har en offentlig aktör en förhöjd skyldighet att vidta åtgärder och försäkra sig om skydd och trygghet för personer med funktionsnedsättning.

Nämnden anser också att undantagsförhållandena kan förutsätta en högre tillgänglighetsnivå av myndigheternas kommunikationer än vad som förutsätts under normala förhållanden. Skyldigheten att främja likabehandling i diskrimineringslagen förutsätter att de särskilda förhållandena bedöms och deras konsekvenser för personer med funktionsnedsättning beaktas.

– Kommunerna och de kommande välfärdsområdena bör beakta nämndens utlåtande i sina kriskommunikationsplaner. Offentliga aktörer ska också beakta FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt diskrimineringslagens skyldighet att främja likabehandling i alla sina kommunikationer, sammanfattar Stenman.

Helsingfors stad lämnade en redogörelse till diskrimineringsombudsmannen där det framställs att staden kunde erbjuda en textad inspelning av informationsmötena betydligt snabbare än vad som förutsätts i tillgänglighetsdirektivet. Staden har också publicerat inspelningar av informationsmötena med teckenspråkstolkning snart efter mötena. Nämnden anser ändå att Helsingfors stad inte har framställt tillräckliga motiveringar till att staden inte skulle ha kunnat ordna tolkning till teckenspråk på sina informationsmöten. Dessutom framgår det inte av stadens redogörelse att staden skulle vara medveten om de skyldigheter i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som staden i egenskap av en offentlig myndighet har.

Diskrimineringsombudsmannen hoppas att tillgängliga kommunikationer och främjande av likabehandling beaktas nationellt i en större utsträckning än endast i detta enskilda fall.

 

Diskrimineringslag 20 §:

Enligt 20 § 2 mom. i diskrimineringslagen (1325/2014) kan en myndighet eller en sammanslutning som främjar likabehandling be att diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ger utlåtande i ärenden som är av betydelse för tolkningen av diskrimineringslagen. Således konstaterar diskriminerings- och jämställdhetsnämnden att nämnden är behörig att ge ett utlåtande på begäran av diskrimineringsombudsmannen. Nämnden konstaterar också att utlåtande har begärts uttryckligen om skyldigheten att främja likabehandling enligt 5 § 1 mom. i diskrimineringslagen i kommunikationerna av en offentlig myndighet under coronatiden och om tryggandet av rättigheterna av personer som talar teckenspråk i samband med dessa kommunikationer.

11.05.2022