Hoppa till innehåll

Ett företag diskriminerade en arbetssökande på grund av nationalitet – betalade 6 500 euro i gottgörelse för diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen har främjat förlikning i ett diskrimineringsfall där en person blev utsatt för diskriminering vid en rekryteringsprocess på grund av sin nationalitet. Den arbetssökande blev kallad till en anställningsintervju hos Valmet Automotive Oy, men arbetsgivaren inhiberade intervjun i och med att arbetsgivaren ansåg att den arbetssökande inte skulle ha rätt att arbeta i Finland. Arbetsgivaren avbröt rekryteringsprocessen med den arbetssökande trots att denne påvisade sin rätt att arbeta i Finland. Arbetsgivaren har betalat 6 500 euro till den arbetssökande i gottgörelse för diskriminering.

Den arbetssökande sökte en ledig arbetsplats på Valmet Automotive Oy:s bilfabrik. Arbetsgivaren kallade den arbetssökande till en anställningsintervju och bad den arbetssökande att uppvisa dokument som påvisar den arbetssökandes rätt att arbeta inom EU. Av dokumenten kom det fram att den arbetssökandes uppehållstillstånd hade löpt ut innan rekryteringstidpunkten, varför arbetsgivaren inhiberade intervjun. Den arbetssökande påvisade dock för rekryteraren med flera dokument att hen har rätt att arbeta i Finland i och med att hen har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd innan det tidigare tillståndet löpte ut. Trots denna redogörelse avbröt arbetsgivaren rekryteringsprocessen med den arbetssökande.

Den arbetssökande kontaktade diskrimineringsombudsmannen. Ombudsmannen överlämnade ärendet till arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket (RFV) i Sydvästra Finland, eftersom diskrimineringsombudsmannen inte har behörighet att övervaka enskilda diskrimineringsfall inom arbetslivet. RFV:s arbetarskydd genomförde ett inspektionsbesök hos Valmet Automotive Oy. I sin inspektionsberättelse och sitt avgörande anser RFV att företaget har gjort sig skyldigt till enligt diskrimineringslagen förbjuden diskriminering när företaget ställde den arbetssökande i en ofördelaktig ställning på grund av dennes nationella ursprung och nationalitet. Diskrimineringsombudsmannen främjade förlikning mellan företaget och den arbetssökande på basis av RFV:s avgörande. Enligt förlikningen har företaget betalat 6 500 euro i gottgörelse till den arbetssökande.

– Minoriteter är särskilt utsatta för diskriminering inom arbetslivet. Utlänningar och personer som tillhör etniska minoriteter befinner sig ofta i en orimligt svår ställning på arbetsmarknaden. Enligt lagen ska arbetsgivarna främja likabehandling och se till att rekryteringsprocesserna är icke-diskriminerande, betonar diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman

– Det är viktigt att målmedvetet ingripa i diskriminering inom arbetslivet. Vi är nöjda med att personen i detta fall fick gottgörelse för den diskriminering som hen utsatts för, fortsätter Stenman.

I sin redogörelse till regionförvaltningsverket ansåg Valmet Automotive Oy att företagets förfarande under rekryteringsprocessen hade grundat sig på TE-tjänsternas anvisning om anställning av utländska arbetstagare, och arbetsgivaren ansåg därmed att förfarandet inte hade varit diskriminerande. I sin inspektionsberättelse konstaterade regionförvaltningsverket dock att TE-tjänsternas anvisning inte är tillämplig på denna arbetssökande och att den arbetssökande i rätt tid har informerat arbetsgivaren att hen har rätt att arbeta i Finland.

Ombudsmannen kan med stöd av 19 § i diskrimineringslagen vidta åtgärder för att åstadkomma förlikning i ett ärende som gäller efterlevnaden av diskrimineringslagen. Enligt 23 § i diskrimineringslagen har den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier.

16.06.2022