Hoppa till innehåll

En skola anordnade en otillgänglig studieresa – kommunen betalade gottgörelse till eleven på grund av diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen har främjat förlikning mellan en elev i grundskoleåldern och kommunen i ett fall där eleven inte kunde delta i en studieresa som skolan anordnat på grund av att resan var otillgänglig. Kommunen i egenskap av en utbildningsanordnare gjorde sig skyldig till diskriminering när den inte gjorde rimliga anpassningar för eleven och betalade gottgörelse till eleven. Diskrimineringsombudsmannen betonar att skolorna bör i regel anordna studieresor så att alla elever kan delta i dem. 

Diskrimineringsombudsmannen främjade förlikning mellan en elev i grundskoleåldern och kommunen i ett fall där skolan hade anordnat en studieresa till en otillgänglig plats, och en elev med funktionsvariation kunde därför inte delta i resan. Elevens vårdnadshavare hade på förhand bett att skolan för en rimlig anpassning så att eleven skulle kunna delta i resan, men skolan hade inte bedömt anpassningen. Att låta bli att göra rimliga anpassningar utgör diskriminering. Skolan har betalat 1 500 euro i gottgörelse till eleven för diskrimineringen. 

Diskrimineringsombudsmannen betonar att utbildningsanordnare har en skyldighet att främja likabehandling och sörja för att varje elev har möjlighet att jämlikt delta i verksamhet som skolan anordnat i enlighet med läroplanen. Vid planeringen och genomförandet av studie- och klassresor ska skolorna fästa uppmärksamhet vid att resmålen är tillgängliga för alla elever åtminstone genom rimliga anpassningar. 

- Studieresor bör anordnas så att alla elever har möjlighet att delta i dem. Studieresor är viktiga för eleverna såväl för lärandets som för gemenskapens skull. Varje barn har rätt till en jämlik skolmiljö och skolorna ska se till att detta också förverkligas i praktiken, konstaterar diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman

Enligt utbildningsanordnarens redogörelse hade man försökt genomföra studieresan på ett tillgängligt sätt. Man beslutade ändå att anordna studieresan trots att resan inte kunde anordnas på ett tillgängligt sätt. På grund av redogörelsen verkar det som att man i denna situation inte hade försökt bedöma anpassningar som skulle trygga delaktigheten av eleven med funktionsvariation. Kommunen har i sin egen redogörelse berättat att man har fört vägledande samtal med rektorn på denna skola om att beakta elevernas behov i skolans verksamhet.

Diskrimineringslagen förutsätter att utbildningsanordnare gör rimliga anpassningar så att personer med funktionsnedsättning kan få utbildning på lika villkor. Vägran att genomföra rimliga anpassningar är diskriminering. Med rimliga anpassningar avses sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs i det enskilda fallet för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra uträtta ärenden hos myndigheter och få utbildning och arbete samt varor och tjänster som tillhandahålls allmänheten och att klara av sina arbetsuppgifter och avancera i arbetet.

Ombudsmannen kan med stöd av 19 § i diskrimineringslagen vidta åtgärder för att åstadkomma förlikning i ett ärende som gäller efterlevnaden av diskrimineringslagen. Enligt 23 § i diskrimineringslagen har den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier.

25.05.2022