Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen nöjd med nämndens beslut: Att neka fertilitetsvård på grund av sexuell läggning bröt mot diskrimineringslagen

Diskrimineringsombudsmannen nöjd med diskriminerings- och jämställdhetsnämndens beslut: 

Jämlik rätt till fertilitetsvård inom den offentliga hälsovården – Att neka vård på grund av sexuell läggning bröt mot diskrimineringslagen

Enligt ett färskt beslut av diskriminerings- och jämställdhetsnämnden får den offentliga hälsovården inte neka fertilitetsvård på grund av sexuell läggning. Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä konstaterar att nämndens beslut visar att rättskyddet fungerar. Beslutet säkerställer också att lagen om assisterad befruktning samt social- och hälsovårdsministeriets anvisning följs. Nämnden utfärdade vite för att förstärka sitt beslut. 

I november år 2015 förde diskrimineringsombudsmannen ett ärende till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden i vilket en kvinna hade blivit nekad fertilitetsvård i den offentliga sjukvården på grund av att hennes partner är kvinna. Nämnden konstaterade att läkaren som nekat vården diskriminerade kvinnan på grund av hennes sexuella läggning. Läkarens agerande grundade sig på en riktlinje från universitetssjukhusens ledande överläkare som anvisar att kvinnliga par inte skall få fertilitetsvård. Nämnden konstaterade att de ledande överläkarnas riktlinje är diskriminering som förbjuds i diskrimineringslagen.

- Det här beslutet är mycket betydelsefullt. Det binder sjukvårdsdistrikten i hela landet och förbättrar jämlikheten på det här centrala livsområdet. Beslutet på det här sättet också andra som upplevt diskriminering att driva sin sak, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

- Kvinnopar har hittills varit i en orimlig situation. Deras enda väg till trygg fertilitetsvård ha varit privat vård vilket gör att möjligheten att få vård varit beroende av den enskildes ekonomiska situation, konstaterar Pimiä.

Den lag om assisterad befruktning som trädde i kraft år 2007 stärkte kvinnopars och ensamstående kvinnors rätt till vård. I praktiken har vård ändå inte getts inom den offentliga hälso- och sjukvården. Universitetssjukhusens ledande överläkare har hänvisat till resursbrist och behov av prioritering.

- Det är ofattbart att den offentliga hälsovården har agerat enligt de ledande överläkarnas diskriminerande anvisningar mot lagstiftarens vilja. Både social- och hälsovårdsministeriet som riktgivande myndighet och Valvira och riksdagens justitieombudsman som övervakande myndigheter har flera gånger pekat på brister i jämlik tillgång till vården. Som grundlagsutskottet har konstaterat: Man kan inte frångå likabehandlingsprincipen i grundlagen med sparmålsättningar som motivering, säger Pimiä.

Mera information:
Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä: tfn. 0295 666 809
Överinspektör Pirjo Kruskopf: tfn. 0295 666 802

20.12.2016