Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen gör en observationsresa till de stängda gränsöverskridningsplatserna i sydöstra Finland 28.–29.5.2024

Sakkunniga från diskrimineringsombudsmannens byrå gör en obeservationsresa till de stängda gränsöverskridningsplatserna i sydöstra Finland 28.–29.5.2024. I stöd av sitt mandat följer ombudsmannens sakkunniga på observationsresan med och bedömer tillämpandet av diskrimineringslagen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna, såsom principen om non-refoulement (förbudet mot återsändande) och rätten att söka internationellt skydd.

Diskrimineringsombudsmannens lagstadgande uppgift är att främja likabehandling och ingripa i diskriminering, följa med och främja utlänningars rättigheter, samt övervaka verkställigheten av avlägsnande från landet, samt rapportera om människohandel som fenomen.

Diskrimineringsombudsmannen har under år 2023 fört diskussioner med Gränsbevakningsverkets stab om tillämpningsinstruktionerna för ändringarna i gränsbevakningslagen. Innan det här har ombudsmannen också riktat en rekommendation och en begäran om utredning av inrikesministeriet och Gränsbevakningsverket i augusti 2022. Ombudsmannen har understrukit behovet av att Gränsbevakningsverket utarbetar konkreta instruktioner till de myndigheter som tillämpar lagen, så att den rätt att söka asyl som tryggas i grundlagen och internationella fördrag kan säkras i situationer då gränsbevakningslagens 16 § tillämpas. Ombudsmannen besökte även LATU 23- övningen, som arrangerades i sydöstra Finland och gjorde en observationsresa till de stänga gränsöverskridningsplatserna i sydöstra Finland i novemeber 2023.

Tilläggsinformation: Diskrimineringsombudsmannens kommunikation, tel: 0295 666 813, e-post: [email protected].

Diskrimineringsombudsmannens uppgifter

Diskrimineringsombudsmannens uppgift är att främja likabehandling samt förebygga och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannens uppgift är att bedöma om och försäkra sig om att mänskors rättigheter och individens rättsskydd förverkligas så jämlikt som möjligt. Ombudsmannens uppgifter och mandat ingår i diskrimineringslagen och lagen om diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannen har i stöd av utlänningslagen en särskild uppgift i att komplettera utlänningars rättsskydd och övervakningen av deras rättigheter. Ombudsmannens målsättning är att främja att rättigheterna förverkligas för de utlänningar som är i den mest utsatta ställningen, så som asylsökande och papperslösa mänskor.

Ombudsmannen har rätt att bli hörd i ärenden som gäller enskilda asylsökande eller utvisning av en utlänning. Ombudsmannen har också en omfattande rätt att få infromation i utlänningsärenden. Ombudsmannen har tillgång till personregistret för utlänningar (utlänningsregisteret), och rätt att få tillkänna bland annat alla Migrationsverkets och förvaltningsdomstolarnas beslut i stöd av utlänningslagen.

Diskrimineringsombudsmannen har även som uppgift att som utomstående och obunden myndighet att övervaka verkställigheten av avlägsnande ur landet av utlänningar som avvisas eller utvisas i alla skeden av processen.

Diskrimineringsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel och rapportör om våld mot kvinnor.

28.05.2024