Hoppa till innehåll

Den kommande regeringen måste bekämpa våld mot kvinnor – diskrimineringsombudsmannen rekommenderar flera åtgärder för regeringsprogrammet

Diskrimineringsombudsmannen är den nationella rapportören om våld mot kvinnor. Ombudsmannen efterlyser åtgärder mot våld mot kvinnor av den kommande regeringen och ger flera rekommendationer för regeringsprogrammet om bekämpning av våld. Våld mot kvinnor är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna och ett strukturellt problem som påverkar jämställdheten i Finland. Arbetet för att minska våldet mot kvinnor måste fortsätta målmedvetet. 

Våld mot kvinnor är fortfarande alarmerande vanligt i Finland. Finland har en skyldighet att bekämpa våld mot kvinnor, och Finland har förbundit sig till det redan i slutet av 1980-talet. Med flera mätare mätt är Finland ett framgångsrikt land i jämställdhetsområdet. Finland har alla förutsättningar att säkerställa fullt tillgodoseende av kvinnors rättigheter och målmedvetet minska våld mot kvinnor.

Arbetet mot våld ska vara könssensitivt, målinriktat och planmässigt. Välfärdsområdena och kommunerna ska satsa på tjänster, hjälp, stöd och skydd för offer för våld mot kvinnor. Det ska också satsas på riskbedömningar av gärningsmännen och program mot våld.

Rekommendationerna av rapportören om våld mot kvinnor för regeringsprogrammet

Diskrimineringsombudsmannen är den nationella rapportören om våld mot kvinnor. Ombudsmannen rekommenderar flera åtgärder för regeringsprogrammet för att effektivisera arbetet mot våld mot kvinnor. Nedan listas rapportörens alla rekommendationer för det kommande regeringsprogrammet för att minska våld mot kvinnor.

Strukturerna för arbetet mot våld mot kvinnor ska tryggas

Rapportören om våld mot kvinnor rekommenderar att en koordinerad, förvaltningsövergripande struktur tryggas för arbetet mot våld i centralförvaltningen, välfärdsområdena och kommunerna. 

MARAK ska införas nationellt och göras stadigvarande

Rapportören om våld mot kvinnor rekommenderar att Riskbedömningssystemet för 
allvarligt våld i nära relationer MARAK ska införas nationellt och göras stadigvarande.

Strafflagen ska förnyas

Rapportören om våld mot kvinnor rekommenderar att strafflagen som en helhet och dess ändringsbehov bedöms ur perspektivet för jämställdhet mellan könen. Strafflagen ska ändras så att den kan bättre identifiera särdrag av våld i nära relationer.

Rapportören om våld mot kvinnor anser att man vid bedömningen av ändringsbehoven överväger huruvida separata rekvisit för våld i nära relationer ska fastställas. I alla fall ska strafflagen kompletteras med en ”graverande faktor” när brottet handlar om en nära relation mellan gärningsmannen och målsäganden. Med ändringen läggs en ny straffskärpningsgrund till rekvisiten för de centrala brotten och en ny straffskärpningsgrund till bestämmelserna om straffmätning. 

Lagstiftningen ska ändras så att barnet alltid i brådskande ordning förordnas en temporär intressebevakare utan att höra föräldrarna när en förälder misstänkt för ett vålds- eller sexualbrott som riktats mot barnet.

Information behövs för att arbetet mot våld mot kvinnor ska vara effektivt

Rapportören om våld mot kvinnor rekommenderar att myndigheternas register och statistikföring utvecklas så att förekomsten av våld mot kvinnor kan följas upp och effektiviteten av arbetet mot våld bedömas.

Förekomsten av våld mot kvinnor, dess olika former, effektiviteten av det förebyggande arbetet, offrens tillgång till tjänsten och behandlingen av våld i straffprocessen ska följas upp långsiktigt och systematiskt. Insamlingen och analyseringen av data ska ske kontinuerligt och vara tidsmässigt jämförbart så att myndighetsregister och statistikföring stödjer uppföljningen.

Du kan bekanta dig med ombudsmannens andra rekommendationer för att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna här: Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer för regeringsprogrammet (pdf).

20.04.2023