Trakasserier på arbetsplatsen 

Trakasserier på arbetsplatsen utgör förbjuden diskriminering

Trakasserier på arbetsplatsen är diskriminering som förbjuds i diskrimineringslagen. Trakasserier är förbjudna även på arbetsplatser. Diskrimineringsombudsmannen övervakar efterlevnaden av diskrimineringslagen i arbetslivet även vad gäller trakasserier och man kan kontakta diskrimineringsombudsmannen om man blir utsatt för trakasserier på arbetsplatsen. 

Enligt diskrimineringslagen utgör ett beteende som syftar till eller som leder till att en persons eller människogrupps människovärde kränks trakasserier. Trakasserier är diskriminering som förbjuds i diskrimineringslagen:

  • om det kränkande beteendet har samband med någon av diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen och
  • beteendet utifrån den grunden skapar en stämning som gör att personen eller människogruppen förnedras eller förödmjukas eller som är hotfull, fientlig eller aggressiv gentemot personen eller människogruppen.

Mer information om trakasserier finns på vår webbplats på sidan trakasserier.

Vad betraktas som trakasserier i arbetslivet?

Trakasserier kan vara till exempel kränkande tal, e-postmeddelanden, miner, gester, framställande av osakligt material eller annat slags kommunikationer. 

En stämning som är kränkande, förödmjukande, hotande, fientlig eller aggressiv kan uppstå till exempel genom yttranden som kränker människovärdet eller genom att man på andra sätt uttrycker den person eller de personer som utsätts för trakasserier för obehag. Till exempel homofobisk eller ableistisk mobbning eller skämt kan skapa en förnedrande stämning på arbetsplatsen som uppfyller definitionen av trakasserier. En sådan stämning påverkar möjligheterna för den som utsatts för trakasserier att vara delaktig i arbetsgemenskapen, men arbetsgemenskapen påverkas också i större utsträckning. En förnedrande stämning kan leda till osäkerhet även för de övriga arbetstagarna än den som direkt blivit utsatt för trakasserier.

Att till exempel hålla rasistiskt material synligt i offentliga lokaler där man tillhandahåller varor eller tjänster kan kränka människovärdet av någon kund på ett sätt som kan betraktas som trakasserier. Motsvarande situationer kan uppstå på arbetsplatser om rasistiskt material hålls synligt i arbetsgivarens lokaler, till exempel i pausrummet. Likaså kan rekvisitet för trakasserier uppfyllas om någon till exempel skämtar på ett förnedrande sätt om sexuella minoriteter vid kaffebordet på arbetsplatsen. 

Man kan göra sig skyldig till trakasserier även om avsikten inte har varit att kränka. Både trakasserier med avsikt att kränka och beteende som är kränkande utgör trakasserier som är förbjudna. 

Arbetsgivaren är skyldig att ingripa i och förebygga trakasserier på arbetsplatsen

Arbetsgivaren är skyldig att ingripa i trakasserier på arbetsplatsen när arbetsgivaren får vetskap om dem. Arbetsgivaren kan få vetskap om trakasserier antingen genom den person som utsatts för trakasserier eller på andra sätt. Skyldigheten att ingripa innebär att arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder för att undanröja trakasserierna. Beroende på situationen kan åtgärder omfatta hörande av och anvisningar för parterna, att utfärda en varning till den som gjort sig skyldig till trakasserier samt som sistahandsalternativ att avsluta anställningsförhållandet av den person som gjort sig skyldig till trakasserier om förutsättningarna enligt arbetsavtalslagen uppfylls. 

Om arbetsgivaren försummar sin skyldighet att vidta åtgärder som står till buds för att undanröja trakasserierna gör sig arbetsgivaren skyldig till diskriminering. I dessa fall kan man kräva gottgörelse av arbetsgivaren för diskriminering.

Arbetsgivare är skyldiga att målinriktat främja likabehandling på arbetsplatsen. Arbetsgivarna ska utveckla arbetsförhållandena och förfaringssätten på arbetsplatsen enligt behoven. Förebyggande av trakasserier och upprätthållande av förfaringssätt som gör det möjligt att ingripa i trakasserier är en del av arbetsgivarnas skyldighet att främja likabehandling.

Övriga förbud mot trakasserier i arbetslivet

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är förbjudna enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetslagen). Efterlevnaden av jämställdhetslagen övervakas av jämställdhetsombudsmannen. 

Bestämmelser om trakasserier och annat osakligt bemötande av en arbetstagare som medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa samt om arbetsgivarens skyldighet att ingripa i situationen finns i arbetarskyddslagen. Efterlevnaden av arbetarskyddslagen övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna. I vissa situationer kan det samtidigt vara fråga om trakasserier i strid med diskrimineringslagen och trakasserier som avses i arbetarskyddslagen. 
 

Innehållspublicerare

null Besök och tillgänglighet

Besök och tillgänglighet

Besök

Adress: Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors.

Boka alltid tid för personliga besök på diskrimineringsombudsmannens byrå. 

Anvisning för tillgänglig åtkomst: Ingången till ämbetshuset på Bangårdsvägen 9 är tillgänglig

Diskrimineringsombudsmannens verksamhetslokaler finns i Böle, på åttonde våningen av en kontorsbyggnad. Ingång från Bangårdsvägen. Kontorsbyggnadens reception finns på våning -1 och håller öppet på vardagarna klockan 08.00–16.15. 

Tillgänglighet

Tillgänglighet har beaktats i diskrimineringsombudsmannens verksamhetslokaler. Dörröppningarna till byråns mötesrum har låga trösklar. Det finns en tillgänglig toalett i verksamhetslokalen.

Ingången för besökarna finns via skjutdörrarna vid huvudentrén (Bangårdsvägen 9, Helsingfors). Vid huvudentrén finns en rullstolshiss till entrévåningen och receptionen varifrån besökarna guidas vidare. Receptionen ligger till höger om ingången. Mellan våningarna åker man hiss.
Ledar- och assistanshundar är välkomna.

Tillgänglighetsanvisning över lokalerna för evenemangsarrangörer att vidarebefordra till gästerna

Möteslokalerna på Bangårdsvägen 9:

Möteslokalerna Mimosa, Ratamo, Kirsikka och Auditorio ligger på 1:a våningen.

Anvisning för tillgänglig åtkomst: Ingången till ämbetshuset på Bangårdsvägen 9 är tillgänglig

Från gatunivån på adressen Bangårdsvägen 9: ingången för besökarna finns via skjutdörrarna vid huvudentrén (Bangårdsvägen 9, Helsingfors). Vid huvudentrén finns en rullstolshiss till entrévåningen och receptionen varifrån besökarna guidas vidare.

Reception: Receptionen ligger till höger om ingången. Mellan våningarna åker man hiss.

Möteslokalerna i Böle ämbetshus (Semaforsbron 12):

Samtliga möteslokaler i Böle ämbetshus ligger på 2:a våningen.

Anvisning för tillgänglig åtkomst: Så här kommer du på ett tillgängligt sätt till Böle ämbetshus

Med bil på adressen Stinsgatan 11: Kör in genom dörrarna till parkeringshuset. På den bortre väggen i hallen finns det en dörr för tillgänglig åtkomst till ämbetshuset. När bilen endast stannar upp ett kort ögonblick kan den köra ut gratis ur parkeringshuset. Det är möjligt att parkera i parkeringshuset, men parkeringen är avgiftsbelagd. När du går in genom dörren från parkeringshuset kommer du direkt till Informationen. Se Informationen för fortsatt anvisning.

Informationen: Hissen finns mittemot Informationen, i B-trappan. Du når hissen genom en dörr som öppnas tillgängligt. Åk upp med hissen till 2:a våningen. Glasdörren på höger sida öppnas tillgängligt. Följ orienteringstavlorna. Det finns två dörrar som öppnas tillgängligt på vägen till Lilla auditoriet. Om du vill kan vaktmästarna ledsaga dig till andra våningen eller  ring NN = kontaktperson tfn 029 xxxx.
 
Via Böle station: Om du kommer via Böle station, gå längs gångbron, det vill säga längs Semaforbron. Välj den högra rutten. Åk ner med hissen till 1:a våningen. Du kommer till Böle ämbetshus. Fortsätt mot Informationen. Se punkten Informationen ovan för fortsatt anvisning.
 
Från gatunivån på adressen Bangårdsvägen 7: Det finns en hiss invid huvudentrén på gatunivån. Åk upp med hissen till 1:a våningen. Du kommer till Böle ämbetshus. Fortsätt mot Informationen. Se punkten Informationen ovan för fortsatt anvisning. 

Via Konduktörsgränden: I hörnet av Konduktörsgränden och Semaforbron finns det skjutdörrar till Böle ämbetshus. Gå in genom dörrarna och gå mot Informationen. Se punkten Informationen ovan för fortsatt anvisning.