Trakasserier på arbetsplatsen 

Trakasserier på arbetsplatsen utgör förbjuden diskriminering

Trakasserier på arbetsplatsen är diskriminering som förbjuds i diskrimineringslagen. Trakasserier är förbjudna även på arbetsplatser. Diskrimineringsombudsmannen övervakar efterlevnaden av diskrimineringslagen i arbetslivet även vad gäller trakasserier och man kan kontakta diskrimineringsombudsmannen om man blir utsatt för trakasserier på arbetsplatsen. 

Enligt diskrimineringslagen utgör ett beteende som syftar till eller som leder till att en persons eller människogrupps människovärde kränks trakasserier. Trakasserier är diskriminering som förbjuds i diskrimineringslagen:

  • om det kränkande beteendet har samband med någon av diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen och
  • beteendet utifrån den grunden skapar en stämning som gör att personen eller människogruppen förnedras eller förödmjukas eller som är hotfull, fientlig eller aggressiv gentemot personen eller människogruppen.

Mer information om trakasserier finns på vår webbplats på sidan trakasserier.

Vad betraktas som trakasserier i arbetslivet?

Trakasserier kan vara till exempel kränkande tal, e-postmeddelanden, miner, gester, framställande av osakligt material eller annat slags kommunikationer. 

En stämning som är kränkande, förödmjukande, hotande, fientlig eller aggressiv kan uppstå till exempel genom yttranden som kränker människovärdet eller genom att man på andra sätt uttrycker den person eller de personer som utsätts för trakasserier för obehag. Till exempel homofobisk eller ableistisk mobbning eller skämt kan skapa en förnedrande stämning på arbetsplatsen som uppfyller definitionen av trakasserier. En sådan stämning påverkar möjligheterna för den som utsatts för trakasserier att vara delaktig i arbetsgemenskapen, men arbetsgemenskapen påverkas också i större utsträckning. En förnedrande stämning kan leda till osäkerhet även för de övriga arbetstagarna än den som direkt blivit utsatt för trakasserier.

Att till exempel hålla rasistiskt material synligt i offentliga lokaler där man tillhandahåller varor eller tjänster kan kränka människovärdet av någon kund på ett sätt som kan betraktas som trakasserier. Motsvarande situationer kan uppstå på arbetsplatser om rasistiskt material hålls synligt i arbetsgivarens lokaler, till exempel i pausrummet. Likaså kan rekvisitet för trakasserier uppfyllas om någon till exempel skämtar på ett förnedrande sätt om sexuella minoriteter vid kaffebordet på arbetsplatsen. 

Man kan göra sig skyldig till trakasserier även om avsikten inte har varit att kränka. Både trakasserier med avsikt att kränka och beteende som är kränkande utgör trakasserier som är förbjudna. 

Arbetsgivaren är skyldig att ingripa i och förebygga trakasserier på arbetsplatsen

Arbetsgivaren är skyldig att ingripa i trakasserier på arbetsplatsen när arbetsgivaren får vetskap om dem. Arbetsgivaren kan få vetskap om trakasserier antingen genom den person som utsatts för trakasserier eller på andra sätt. Skyldigheten att ingripa innebär att arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder för att undanröja trakasserierna. Beroende på situationen kan åtgärder omfatta hörande av och anvisningar för parterna, att utfärda en varning till den som gjort sig skyldig till trakasserier samt som sistahandsalternativ att avsluta anställningsförhållandet av den person som gjort sig skyldig till trakasserier om förutsättningarna enligt arbetsavtalslagen uppfylls. 

Om arbetsgivaren försummar sin skyldighet att vidta åtgärder som står till buds för att undanröja trakasserierna gör sig arbetsgivaren skyldig till diskriminering. I dessa fall kan man kräva gottgörelse av arbetsgivaren för diskriminering.

Arbetsgivare är skyldiga att målinriktat främja likabehandling på arbetsplatsen. Arbetsgivarna ska utveckla arbetsförhållandena och förfaringssätten på arbetsplatsen enligt behoven. Förebyggande av trakasserier och upprätthållande av förfaringssätt som gör det möjligt att ingripa i trakasserier är en del av arbetsgivarnas skyldighet att främja likabehandling.

Övriga förbud mot trakasserier i arbetslivet

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är förbjudna enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetslagen). Efterlevnaden av jämställdhetslagen övervakas av jämställdhetsombudsmannen. 

Bestämmelser om trakasserier och annat osakligt bemötande av en arbetstagare som medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa samt om arbetsgivarens skyldighet att ingripa i situationen finns i arbetarskyddslagen. Efterlevnaden av arbetarskyddslagen övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna. I vissa situationer kan det samtidigt vara fråga om trakasserier i strid med diskrimineringslagen och trakasserier som avses i arbetarskyddslagen. 
 

Innehållspublicerare

null Automatiserad avgörandeverksamhet vid myndighetsarbete – hur tryggar man icke-diskriminering? 

Automatiserad avgörandeverksamhet vid myndighetsarbete – hur tryggar man icke-diskriminering? 

Informationshanteringslagen har kompletterats med separata bestämmelser om automatiserad avgörandeverksamhet vid myndighetsarbete. I bestämmelserna ingår också en särskild regel om icke-diskriminering. Enligt informationshanteringslagen ska myndigheten se till att det framgår av de dokumenterade behandlingsreglerna för ett automatiserat beslutsförfarande hur det säkerställs att beslutsförfarandet är icke-diskriminerande. Många myndigheter funderar nu på hur denna skyldighet kan verkställas.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata anordnade tidigare i vår ett intressentgruppsmöte för myndigheter som utför automatiserat beslutsfattande där man diskuterade bland annat vikten av icke-diskriminering när utnyttjandet av automatiserat beslutsfattande inom myndighetsverksamheten blir vanligare. Under mötet föreslog jag åtgärder till stöd av icke-diskriminering:

1) Genomför och dokumentera en bedömning av likabehandlingskonsekvenserna.

Innan avgörandeverksamheten automatiseras bör man redan vid ett tidigt planeringsskede genomföra en konsekvensbedömning ur perspektivet för olika diskrimineringsgrunder och -former. Enligt 5 § i diskrimineringslagen ska myndigheterna bedöma konsekvenserna av väsentliga projekt för likabehandlingen. Myndigheterna ska också beakta i synnerhet personer i utsatt ställning samt hur likabehandling även skulle kunna främjas med automatiseringen.

2) Skriv in motiveringar till särbehandling och ofördelaktig ställning i behandlingsreglerna. 

Om automatiserat beslutsfattande leder till särbehandling eller ofördelaktig ställning ska man bedöma huruvida verksamheten är berättigad enligt likabehandlingsbestämmelserna. Bestämmelser om direkt och indirekt diskriminering finns i 10 och 13 § i diskrimineringslagen. Bedömningen av verksamhetens berättigande är kontext- och diskrimineringsgrundspecifik. Det väsentliga är att motivera i behandlingsreglerna varför särbehandling och/eller indirekt försättande i ofördelaktig ställning har ansetts vara berättigade. Åtgärderna ska ha ett godtagbart syfte och medlen för att uppnå detta syfte ska vara proportionerliga.

3) Försäkra dig om kunskap om diskrimineringslagen, de olika diskrimineringsgrunderna och de olika formerna av diskriminering.

Förteckningen över diskrimineringsgrunderna (8 § i diskrimineringslagen) är öppen i och med att den utöver de diskrimineringsgrunder som uttryckligen nämnts även innehåller ”annan omständighet som gäller den enskilde som person”. Myndigheterna ska också bedöma vilka andra omständigheter som gäller den enskilde som person än de diskrimineringsgrunder som uttryckligen nämnts i bestämmelserna om diskrimineringsförbud kan leda till särbehandling eller ofördelaktig ställning. Till exempel en spärrmarkering eller avsaknad av en permanent adress kan komma att bedömas som en annan omständighet som gäller den enskilde som person såsom avses i lagen.

4) Förstå förbudet mot indirekt diskriminering och de berättigandegrunder som förknippas med det. 

En till synes neutral regel eller praxis som till exempel kravet att använda en ärendehanterings-, identifierings- eller delgivningskanal kan försätta vissa persongrupper i en ofördelaktig ställning, alltså orsaka en olägenhet som har betydelse för likabehandlingen. En sådan olägenhet kan vara till exempel betydande fördröjning i beslutsfattandet eller prisskillnad på grund av att ärendet behandlas manuellt. Man bör vara medveten om att även det att bli vald till automatiserat beslutsfattande kan alltså orsaka ofördelaktig ställning till en persongrupp. I dessa fall ska man bedöma i enlighet med 13 § i diskrimineringslagen huruvida regeln eller förfarandet har ett godtagbart syfte och huruvida medlen för att uppnå detta syfte är proportionerliga.

Bestämmelser om diskrimineringsförbud finns i grundlagen, diskrimineringslagen, jämställdhetslagen och förvaltningslagen. Automatiserad avgörandeverksamhet kan ge myndighetsverksamheten betydande effektivitetsfördelar. Automatiserad avgörandeverksamhet ska alltid ske på ett icke-diskriminerande sätt, vilket förutsätter noggrann planering, adekvat utbildning och kompetens samt kontinuerlig uppföljning.