Rapportören om våld mot kvinnor

Diskrimineringsombudsmannen är rapportören om våld mot kvinnor. Rapportören har i uppgift att bevaka på ett helhetsövergripande sätt våld mot kvinnor och våld i hemmet, ge akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är och bevaka hur internationella förpliktelser fullgörs. Rapportören är självständig och oberoende aktör.

Dessutom bevakar och utvärderar rapportören åtgärderna för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet. När det gäller våld i hemmet omfattar rapportörens uppgifter också till exempel våld mot män och pojkar.

I egenskap av rapportör kan diskrimineringsombudsmannen genomföra eller låta göra utredningar om våld mot kvinnor och våld i hemmet, ta initiativ och ge utlåtanden och råd. I sin uppgift som rapportör har diskrimineringsombudsmannen även rätt att under vissa förutsättningar få sekretessbelagd information. Däremot ska rapportören inte ge juridisk hjälp i enskilda fall.