Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta (rajamenettely ja nopeutettu menettely)

Hallituksen esityksen luonnos eroaa edellisestä hallituksen esityksestä siten, että nyt tarkasteltavana olevan mallin mukaan rajamenettely olisi pysyvä menettely, eikä sitä otettaisi käyttöön ainoastaan laajamittaisen tai välineellistetyn maahantulon aikaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei kannata rajamenettelyn jatkuvaa soveltamista. Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkökulmasta esitysluonnoksessa ei ole riittävällä tavalla osoitettu rajamenettelyä välttämättömäksi suhteessa siihen, kuinka olennaisesti perus- ja ihmisoikeuksiin puututtaisiin ehdotettavalla sääntelyllä.

Esityksessä on kyse perustuslaissa turvattujen oikeuksien, kuten liikkumisvapauden, palautuskiellon ja oikeusturvan, toteutumisen kannalta keskeisestä sääntelystä. Näitä oikeuksia voi rajoittaa vain hyväksyttävästä syystä ja mikäli rajoitus on välttämätön, ottaen huomioon, ettei ehdottomia oikeuksia ole mahdollista rajoittaa ollenkaan. Valtuutettu pitää yleisesti ottaen kyseenalaisena sitä, onko ehdotettu rajamenettely perustuslain mukainen.

Rajamenettely rajoittaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa lausunnossaan, että jos rajamenettely otetaan käyttöön, on vastaanotto-olosuhteiden ja -palveluiden oltava aina asianmukaiset. Käytännön toteutustavat voivat vaikuttaa siihen, miten rajamenettelyyn liittyvää perus- ja ihmisoikeuksiin puuttumista on arvioitava.

Myös EU-oikeuden perusteella on tarkasteltava, onko esitysluonnoksen mukaisessa menettelyssä kyse liikkumisvapauden rajoituksesta vai pikemminkin säilöönotosta, jota on pidettävä vapaudenmenetyksenä.

Valtuutettu huomioi lisäksi, että ehdotettu malli, jossa hakijan rajamenettelyyn ohjautumista ei ilmeisesti voisi saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi, on ongelmallinen. Kyseessä on vähintään merkittävä liikkumisvapauden rajoitus tai jopa vapaudenmenetys. Yleisenä käytäntönä on saattaa päätökset tuomioistuimen ratkaistaviksi, oli kyseessä sitten esitutkintaan tai hallinnolliseen päätökseen perustuva liikkumisvapauden rajoitus. Oikeusturvatakeiden toteutuminen on tältäkin osin turvattava.

Valtuutettu kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen, että kaikissa lasta koskevissa päätöksissä ja toimissa on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Valtuutettu katsoo, ettei rajamenettelyä tule soveltaa ollenkaan lapsiperheisiin tai yksin tulleisiin alaikäisiin. Lisäksi oikeusturvariskit korostuvat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kohdalla. Rajamenettely ei riittävästi mahdollista sitä, että haavoittuvassa asemassa olevan hakijan erityisen tuen tarve tulisi ilmi ennen menettelyn alkamista tai välttämättä edes sen aikana. Vastaanottodirektiivin 21 artiklan mukaan haavoittuvassa asemassa ovat esimerkiksi alaikäiset, ilman huoltajaa olevat alaikäiset, vammaiset, vanhukset, raskaana olevat naiset, yksinhuoltajat alaikäisten lasten kanssa, ihmiskaupan uhrit, vakavista sairauksista ja mielenterveyshäiriöistä kärsivät henkilöt sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneet henkilöt, mukaan lukien sukuelinten silpomisen uhrit. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, ettei rajamenettelyä tulisi soveltaa lainkaan edellä mainittuihin haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta ulkomaalaislain muuttamiseksi (pdf).

26.02.2024