Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta (kansainvälistä suojelua koskevien ulkomaalaislain säännösten muuttaminen)

Lausuttavana oleva luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta pitää sisällään kansainvälistä suojelua koskevien lupien keston, antamatta jättämisen, lakkauttamisen, peruuttamaisen sekä tilapäisen oleskeluluvan myöntämisen.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan kansainvälisen suojelun perusteella saatujen oleskelulupien keston lyhennystä. Valtuutettu katsoo, että ehdotetulle erotukselle turvapaikan ja toissijaisen suojelun ensimmäisten oleskelulupien tai jatkolupien kestossa ei ole perusteita. Esitysluonnoksessa todetaan, että toissijaista suojelua saaneiden kansainvälisen suojelun myöntämisen perusteina korostuu turvapaikkaa enemmän lähtömaan tilanne ja että heidän suojelun tarpeensa voidaan arvioida muuttuvan lyhyemmässä ajassa kuin turvapaikan saaneiden. Valtuutettu muistuttaa, että niin turvapaikka kuin toissijainenkin suojelu arvioidaan suhteessa kotimaan tilanteeseen. Molemmat kansainvälisen suojelun luvat perustuvat lisäksi hakijan henkilökohtaiseen vaaraan.

Valtuutettu toteaa, ettei esityksessä ole tuotu esiin tosiasiallista yhteiskunnallista intressiä, minkä vuoksi toissijaisen suojelun ja turvapaikan saaneen hakijan oleskelulupien tulisi olla erimittaiset, eikä lupien keston lyhentämisen merkityksen voida katsoa olevan oikeassa suhteessa esitettyihin perusteisiin nähden.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös lisättäväksi kansainvälisen suojelun oleskelulupapykäliin (87 § ja 88 §) tilanteita, jolloin turvapaikka tai toissijainen suojelu jätetään myöntämättä. Pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman lakkauttamis- ja peruuttamistilanteiden laajentuessa, on oikeusturvan sekä laadukkaan prosessin näkökulmasta varmistuttava siitä, ettei harkinnan kohteena olevan henkilön kuulemista suoriteta vain kirjallisesti, vaan henkilölle järjestetään aina hänen niin halutessaan myös suullinen kuuleminen Maahanmuuttovirastossa ulkomaalaislain 97 a §:n mukaisesti. Lisäksi on varmistuttava siitä, että harkinnan kohteena olevalla henkilöllä on tieto sekä riittävästi aikaa saada oikeusapua jo ennen kuulemistaan.

Esitysluonnoksen muita toteuttamisvaihtoehtoja koskevassa luvussa tarkasteltiin myös mahdollisuutta myöntää vuodeksi kerrallaan jatkuva oleskelulupa pakolaisasemaa lakkauttaessa tai myöntämättä jätettäessä, kun palautuskielto estää henkilön maasta poistamisen. Valtuutettu pitää kyseistä vaihtoehtoa perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta parempana kuin esitysluonnoksessa edelleen ehdotettua tilapäistä oleskelulupaa.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta (PDF).

 

Helsingissä, 11.3.2024

Liisa Välimäki, erityisasiantuntija

Kristina Stenman, yhdenvertaisuusvaltuutettu
 

14.03.2024