Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää esitettyä saamelaiskäräjälain uudistusta tärkeänä askeleena alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksien paremmalle toteutumiselle Suomessa. Sekä Euroopan neuvoston että Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimusten valvontaelimet ovat Suomea koskevissa suosituksissaan toistuvasti nostaneet esiin tarpeen alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Valtuutettu katsoo, että ehdotettu lakiesitys edistäisi näiden tavoitteiden toteutumista. Saamelaiskäräjälain uudistaminen on yksi keskeisimmistä lainsäädäntöhankkeista, joka on saatava valmiiksi viipymättä. Lakiesitys vahvistaa alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeutta omaa kieltä ja kulttuuria koskevissa asioissa. Lain muutoksilla vastataan myös YK:n ihmisoikeuskomitean 2019 ja rotusyrjinnän vastaisen komitean 2022 antamissaan ratkaisuissa esiintuomiin ihmisoikeusloukkauksiin saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemistä koskevissa asioissa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että lain 3 §:n otsikko muutetaan identiteettiin viittavasta ”saamelaisesta” vastaamaan pykälän tosiasiallista tarkoitusta eli oikeutta tulla merkityksi vaaliluetteloon. Valtuutettu katsoo, että niin kutsutun ”lapinverokriteerin” poistaminen vaaliluetteloon merkitsemisen objektiivisista kriteereistä on perusteltua, eikä se ole syrjivä. Uusi kriteeristö ei ole välittömästi syrjivä, koska se ei oikeuta kohtelemaan mitään saamelaisryhmää epäsuotuisalla tavalla. Jokainen, joka täyttää lain määritelmän, tulee merkitä vaaliluetteloon.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että yhteistoiminta ja neuvotteluvelvoitteen täsmennykset edistävät alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeutta. Lisäksi velvollisuus huomioida saamelaisten oikeudet selkeyttää viranomaisten velvollisuuksia ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Valtuutettu pitää tärkeänä, että kuntakiintiöitä koskevaa säädöstä on syytä muuttaa vastaamaan saamelaiskäräjien esittämää muotoilua. Käsittelyssä olevat muutokset saamelaiskäräjälakiin edistäisivät alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksien toteutumista Suomessa merkittävällä tavalla.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että saamelaiskäräjälain uudistaminen on yksi keskeisimmistä lainsäädäntöhankkeista, joka on saatava valmiiksi vielä tämän vaalikauden aikana. Saamelaiskäräjät on kokouksessaan antanut vahvan tuen nyt käsittelyssä olevalle hallituksen esitykselle ehdottaen siihen ainoastaan yhtä vaalien kuntakiintiöitä koskevaa muutosta. Käsittelyssä olevat muutokset saamelaiskäräjälakiin edistäisivät merkittävällä tavalla alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksien toteutumista Suomessa.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan tästä linkistä.

01.03.2024