Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta (oleskelulupasääntelyn kehittäminen)

Yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää yleisesti huolensa Orpon hallitusohjelmaan sisältyvistä, ulkomaalaisten asemaan vaikuttavista lainsäädäntöhankkeista. Hankkeet on vaiheistettu useampaan suppeampaan kokonaisuuteen, mikä tekee muutosten yhteisvaikutusten arvioinnin vaikeaksi. Nyt lausuttavana olevaan ulkomaalaislain muutosehdotukseen ei sisälly kattavaa vaikutusten arviointia, sen enempää perus- ja ihmisoikeuksien, kuin tasa-arvon, yhdenvertaisuuden tai lapsivaikutusten osalta. Eri hankkeiden yhteisvaikutuksia ei myöskään ole pyritty arvioimaan perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Ottaen huomioon, että monen esitysluonnoksen lausuntokierrokset ajoittuvat muutaman kuukauden sisään, tulee tämä yhteisvaikutusten arviointi suorittaa lausuntokierrosten jälkeen.

Valtuutettu korostaa, että julkisella vallalla on perustuslain 22 §:n mukaisesti velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeudet. Tämä turvaamisvelvollisuus koskee lähtökohtaisesti kaikkia Suomen lainkäyttöpiirissä olevia henkilöitä, myös heitä, joita tämän esitysluonnoksen muutokset erityisesti koskisivat. Ulkomaalaislaki ja sille rakentuva oleskelulupajärjestelmä vaikuttavat keskeisesti täällä asuvien ulkomaan kansalaisten toimeentuloon, asumiseen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Kyse on siten perustuslaissa turvattujen oikeuksien toteutumisen kannalta keskeisestä sääntelystä. Näitä oikeuksia voi rajoittaa vain hyväksyttävästä syystä ja mikäli rajoitus on välttämätön. Esitystä on tarkasteltava uudestaan perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta sekä myös suhteessa valtioneuvoston tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää esitysluonnokseen sisältyviä ehdotuksia monin tavoin ongelmallisina perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Lausunnossaan valtuutettu tarkastelee ehdotettuihin pykäliin, momentteihin ja kohtiin liittyviä ongelmia ja suosittelee tarkennuksia, muutoksia ja sääntelyn uudelleenarviointia. Valtuutettu kiinnittää erityistä huomiota maahantulosäännösten kiertämistä koskevaan uudistukseen.

Maahantulosäännösten kiertämistä koskevan uudistuksen osalta esitysluonnokseen ei ole kirjattu vain tilanteita, joilla estetään maahantulosäännösten kiertäminen, vaan tilanteet, joilla estetään ylipäänsä maahantulo. Esitettyjä kohtia on niin paljon ja kohdat ovat sillä tavoin epämääräiset ja laveat, että niillä voidaan käytännössä estää lähes kenen tahansa maahantulo. Lisäksi ehdotetut kohdat on kirjoitettu aiempaa sääntelyä ehdottomampaan muotoon siten, että sääntelyssä ei enää todettaisi että ”oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä” vaan ”oleskelulupaa ei myönnetä”. Tällainen ehdoton oleskelulupien epäämistä koskeva muotoilu ei mahdollista perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja rajaa viranomaisen mahdollisuutta soveltaa perus- ja ihmisoikeusmyönteistä laintulkintaa, erityisesti huomioiden uuden kokonaisharkintaa koskevan 36 e §:n korkeaksi asetettu soveltamiskynnys. Esitysluonnoksessa ei myöskään tarkenneta esimerkiksi oikeusvaikutusten kestoa hakijan aiemman mahdollisesti moitittavaksi katsotun toiminnan osalta.

Esityksessä annetaan ymmärtää, että tekemällä sääntelystä täsmällisempää ja poistamalla harkintavaran estettäisiin syrjinnän riskiä. On kuitenkin huomioitava, että yhdenvertainen kohtelu edellyttää myös syrjintäperusteisiin liittyvää henkilöiden tilanteen erilaisuuden huomioimista. Päätöksen kohteena olevan henkilön näkökulmasta myönteisen harkintavaran poistaminen tässä kontekstissa ei tue yhdenvertaisuuden toteutumista.

Kokonaisuutena hyvin monitahoinen, useita pykäliä ja kymmeniä uusia kohtia sisältävä maahantulosäännösten kiertämistä koskeva kokonaisuus olisi vaikeasti hahmotettavissa sekä hakijalle että oikeusavustajille ja viranomaisille. Hakijan tiedonsaanti häneltä edellytetystä toiminnasta ehdotettujen pykälien mukaisesti vaatii myös huomattavia panostuksia opastukseen ja neuvontaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa lisäksi Lapset ilman perhettä – kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistäminen (2020) -selvityksensä suosituksia, jotka koskevat maahantulosäännösten kiertämistä koskevan sääntelyn uudistustarpeita. Selvityksessä valtuutettu suosittelee sekä täsmällistä ja tarkkarajaista että perhe-elämän suojan ja lapsen oikeudet paremmin turvaavaa lainsäädäntöä. Kyseiset suositukset tulee huomioida kokonaisuutena, sillä ainoastaan täsmällisempi ja tarkkarajaisempi sääntely, joka ei samalla huomioi lapsen oikeuksien ja perhe-elämän suojan turvaamista, on ihmisoikeuksien kannalta erittäin ongelmallinen. Lisäksi valtuutettu esittää vakavan huolen siitä, että esityksellä tehdään paperittomuudesta pysyvä ilmiö ja mahdottomaksi oleskelun laillistaminen. Tällä on kielteisiä vaikutuksia paperittomien ihmisten oikeuksien toteutumiseen, minkä lisäksi se voi esimerkiksi vahvistaa hyväksikäytön riskiä.

Ehdotetun sääntelyn vaikutusten arviointi on puutteellista, sekä tietyin osin katsottavissa virheelliseksi. Nyt esitetty vaikutusten arviointi ei mahdollista oikeusvaltion edellyttämin tavoin sitä, että eduskunta saisi luotettavan tietopohjan päätöstensä tueksi, eikä esitystä voi tällaisena viedä eteenpäin myöskään tästä syytä.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (oleskelulupasääntelyn kehittäminen).pd

20.02.2024