Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu tekee havainnointimatkan Kaakkois-Suomen suljetuille rajanylityspaikoille 19–21.11.2023

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston asiantuntijat tekevät havainnointimatkan Kaakkois-Suomen suljetuille rajanylityspaikoille 19–21.11.2023. Valtuutetun asiantuntijat havainnoivat yhdenvertaisuuslain noudattamista ja perus- ja ihmisoikeuksien, kuten palautuskiellon sekä oikeuden hakea kansainvälistä suojelua noudattamista toimivaltuuksiensa mukaisesti. Yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa erityisesti mahdollisia tilanteita, joissa suljetuille rajanylityspaikoille saapuvat henkilöt ilmaisevat haluavansa hakea kansainvälistä suojelua. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lakisääteinen tehtävä on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja puuttua syrjintään, seurata ja edistää ulkomaalaisten oikeuksien toteutumista, sekä valvoa maastapoistamisen täytäntöönpanoa ja seurata ihmiskauppailmiötä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on käynyt keskusteluja Rajavartiolaitoksen esikunnan kanssa rajavartiolain muutosten soveltamisohjeista vuoden 2023 aikana. Ennen tätä valtuutettu on myös osoittanut sisäministeriölle ja Rajavartiolaitoksen esikunnalle suosituksen ja selvityspyynnön elokuussa 2022. Valtuutettu on painottanut, että Rajavartiolaitoksessa on tarpeellista laatia lakia soveltaville viranomaisille konkreettiset ohjeet, joilla turvataan perustuslaissa ja kansainvälisisissä sopimuksissa tarkoitettu oikeus hakea turvapaikkaa silloin, kun käsillä on rajavartiolain 16 §:n tarkoittama tilanne. Valtuutettu vieraili myös Kaakkois-Suomen rajalla järjestetyssä LATU 23 -harjoituksessa. 

Lisätietoa: Yhdenvertaisuusvaltuutetun viestintä, puhelin: 0295 666 813, sähköposti: [email protected] 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lakisääteiset tehtävät

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on arvioida ja varmistaa, että ihmisten oikeudet ja yksilön oikeussuoja toteutuvat mahdollisimman yhdenvertaisesti. Valtuutetun tehtävät ja toimivalta on kirjattu yhdenvertaisuuslakiin sekä lakiin yhdenvertaisuusvaltuutetusta. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on ulkomaalaislain nojalla erityinen rooli ulkomaalaisten oikeusturvan täydentäjänä ja heidän oikeuksiensa toteutumisen valvonnassa. Valtuutetun tavoitteena on edistää haavoittuvimmassa asemassa olevien ulkomaalaisten, kuten turvapaikanhakijoiden ja paperittomien ihmisten oikeuksien toteutumista.

Valtuutetulla on oikeus tulla kuulluksi yksittäisissä turvapaikanhakijaa tai ulkomaalaisen karkottamista koskevissa asioissa. Valtuutetulla on myös laaja tiedonsaantioikeus ulkomaalaisasioissa. Valtuutetulla on pääsy ulkomaalaisia koskevaan henkilörekisteriin (ulkomaalaisrekisteri), ja oikeus saada tiedoksi muun muassa kaikki maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuksien ulkomaalaislain nojalla tekemät päätökset. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa maasta poistamisen täytäntöönpanoa sen kaikissa vaiheissa.

Lisäksi valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana sekä naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana. 
 

19.11.2023