Hyppää sisältöön

Viranomaisten yhdenvertaisuussuunnittelua ja sen tukemista on tehostettava merkittävästi

Hyvin tehty yhdenvertaisuussuunnitelma voi parantaa viranomaistoiminnan laatua huomattavasti. Merkittävä osa yhdenvertaisuussuunnittelun potentiaalista viranomaisten toiminnan kehittämisessä on kuitenkin jäänyt hyödyntämättä. Monien viranomaissuunnitelmien taso on heikko, eivätkä ne aina täytä laissa asetettuja minimikriteerejä. Osa viranomaisista on laiminlyönyt koko lakiperusteinen suunnitelman laatimisen.

Viranomaisilla on perustuslain mukaan velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Esimerkiksi eduskunnan perutuslakivaliokunta on katsonut, että yhdenvertaisuussuunnitelmilla on keskeinen merkitys tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttamisessa ja syrjinnän ehkäisemisessä, kun hoidetaan julkista hallintotehtävää.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten täytyy edistää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa toiminnassaan. Osana tätä velvollisuutta viranomaisella on oltava laadittuna ajantasainen toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa käsitellään nimenomaisesti viranomaistoiminnan järjestämisen eri ulottuvuuksia yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmasta. Kun viranomainen sitoutuu tavoittelemaan yhdenvertaisuuden toteutumista, ja dokumentoi tätä työtä, tulee yhdenvertaisuuden edistämistyöstä näkyvää, seurattavaa ja julkilausuttua.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edellyttää, että ministeriöt osana niiden yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitetta antavat tarvittavaa tukea hallinnonalansa viranomaisille. Ministeriöiden on myös seurattava alaistensa virastojen yhdenvertaisuussuunnittelun tilaa. Valtuutettu on kannustanut ministeriöitä kytkemään yhdenvertaisuuden edistämistyön hallinnolliseen ohjaukseensa, kuten tulosohjaukseen. 

Hallinnonaloilla ei kuitenkaan ole säännöllisesti seurattu alaisten virastojen yhdenvertaisuussuunnitelmien toteuttamista. Suunnittelutyön seurannan tueksi ei myöskään ole ollut laadullisia kriteereitä, joita voitaisiin hyödyntää yhdenvertaisuuden edistämistyön kehittämisessä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kehittää työkalua viranomaisten yhdenvertaisuussuunnittelun parantamiseksi

Parantaakseen viranomaisten toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnittelun laatua, yhdenvertaisuusvaltuutettu osallistuu vuosina 2021–2022 oikeusministeriön koordinoimaan EU-komission rahoittamaan Yhdenvertaisuuden tekijät -hankkeeseen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kehittää hankkeessa raportointityökalua, jonka avulla ministeriöt saavat hallinnonalansa viranomaisilta tietoa yhdenvertaisuuden edistämistä koskevista toimista ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. Työkalun avulla saa lisäksi tietoa siitä, mihin seikkoihin viranomaiset kaipaavat tukea yhdenvertaisuuden edistämistyössä. Tiedon on tarkoitus tukea myös tehokkaamman laillisuusvalvonnan toteuttamista.

Työkalua pilotoitiin alkuvuodesta 2022 oikeusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilla. Pilotoinnista saadut kokemukset olivat rohkaisevia. Läpinäkyvyys ja laadullinen tieto korvaavat epämääräisyyden. Mitattavuus ja toistettavuus mahdollistaa seurannan, tekee näkyväksi kehityksen ja trendit. Ministeriö voi ajantasaisen tiedon perusteella arvioida millaiset tukitoimet yhdenvertaisuuden edistämiseksi ovat tarpeen yksittäisen viraston kohdalla, tai vaikkapa koko hallinnonalalla.

Vaikuttavaa yhdenvertaisuussuunnittelun seurantaa ei voida toteuttaa esittämättä yhdenvertaisuustyön laatua mittaavia kysymyksiä. Pelkästä vastauksesta kysymykseen ”onko virasto laatinut viranomaisen yhdenvertaisuussuunnitelman”, ei voi päätellä paljoakaan, sillä tehdytkään viranomaissuunnitelmat eivät aina täytä yhdenvertaisuussuunnittelulle laissa asetettuja minimikriteereitä. Esittämällä laadullisia lisäkysymyksiä havaittiin, että pilotissa mukana olleilla hallinnonaloilla 38 % niistä virastoista, joilla oli suunnitelma, ei ollut toteuttanut lähtötilanteen arviointia, asettanut arvioinnin pohjalta tavoitteita tai konkreettisia toimenpiteitä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on jatkanut pilotoinnin jälkeen sähköisen raportointityökalun hyödyntämistä yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa. Tavoitteena on läpivalaista valtionhallinnon keskusvirastoissa tehty yhdenvertaisuussuunnittelutyö mahdollisimman kattavasti vielä talven 2022/23 aikana.

Yhdenvertaisuussuunnittelu on tärkeä väline kohti arjen yhdenvertaisuutta kaikille ihmisille heidän taustastaan ja ominaisuuksistaan riippumatta, olipa suunnitelman tekijänä viranomainen, koulutuksen järjestäjä tai työantaja. Myös uuden hallinnon tason, hyvinvointialueiden on varmistettava, että niiden palvelut tavoittavat kaikki asukkaat yhdenvertaisesti, ja yhdenvertaisuussuunnittelu on myös näille toimijoille keskeinen väline.

Hyvä tietopohja ja toimivat työkalut suunnittelulle auttavat organisaatioita tekemään yhdenvertaisuussuunnittelusta toimivan ja kehittyvän osan organisaation strategista suunnittelua, toimintaa ja toiminnan arviointia.

Lisätietoa aiheesta:

Yhdenvertaisuuden tekijät -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta. Hanketta koordinoi oikeusministeriö.