Hyppää sisältöön

Uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentaminen

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisesta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan hallituksen esityksessä mainitut kolme tavoitetta ovat lähtökohtaisesti kannatettavia, mutta valtuutetun näkemyksen mukaan mainitut tavoitteet ovat suurelta osin ristiriidassa esityksen sisällön kanssa. Esityksen sisällössä suhteessa tavoitteisiin näyttäisi painottuvan pikemmin hyvinvointialueiden mahdollisuus rahoittaa vammaispalvelut kuin vammaisia henkilöitä ja heidän oikeuksiaan koskevien tavoitteiden toteutuminen.

Esityksessä todetaan, että ehdotettujen soveltamisalan tarkennusten myötä vammaispalvelulain mukaisten palveluiden piiriin ohjautuvien asiakkaiden määrän ei arvioida eroavan merkittävästi siitä, mitä aiemmin on arvioitu. Todetun voidaan katsoa olevan tulkinnanvaraista, koska esityksellä kuitenkin samanaikaisesti tavoitellaan hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamista. Vammaispalvelulain soveltamisalaa koskevaan pykälään ehdotettavalla ensisijaisen lainsäädännön ensisijaisuutta korostavalla painotukselle tulee varmasti olemaan hyvinvointialueiden päätöksentekoa ohjaavaa merkitystä sen suhteen, myönnetäänkö jatkossa vammaisille henkilöille palveluita vammaispalvelulain vai sosiaalihuoltolain perusteella, vaikka tätä ei esityksessä nimenomaisesti mainitakaan lainmuutoksen tavoitteena.
  
Vammaisen henkilön tarpeen mukaisilla ja laadukkailla palveluilla mahdollistetaan se, että henkilö voi osallistua yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa yhteiskunnassa ilmenevien esteiden vuoksi. Yksittäisen vammaisen henkilön kohdalla viranomaisella on lisäksi velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Yhdenvertaisuuslain 15 §:n mukaan viranomaisen on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa käyttää viranomaisen palveluita.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: Uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentaminen (PDF).

31.05.2024