Hyppää sisältöön

Lausunto vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille avustusta antavien linja-autoterminaalien nimeämisestä

Traficom on pyytänyt yhdenvertaisuusvaltuutetulta lausuntoa EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevassa asetuksessa tarkoitettujen terminaalien nimeämisestä. Muistiossa ehdotetaan, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 181/2011 12 artiklassa tarkoitettuna linja-autoterminaalina pidettäisiin jatkossa Helsingin linja-autoasemaa Kampin kauppakeskuksessa.

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan linja-autoterminaalia, joissa on saatavilla apua ja järjestelyjä vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Terminaalien määrän vähentämistä perustellaan avustamispalveluiden käytön vähäisyydellä, avustustapahtumia on ollut vain yksittäisiä vuosittain. Lisäksi terminaalien määrän vähentämistä perustellaan digitaalisten palveluiden ja toimintojen kehittämisellä, jolla on vaikutusta terminaalien asiakaspalvelu- ja lipunmyyntitoimintojen muuttumiseen ja henkilökunnan vähentymiseen.

Suomea sitova YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD, 27/2016) on saatettu voimaan lailla ja on siten suoraan sovellettavaa oikeutta Suomessa. CRPD-sopimus asettaa vahvan velvoitteen arvioida erilaisten esitysten ja käytäntöjen vaikutuksia vammaisiin henkilöihin. Vammaisyleissopimuksen 4 artiklassa edellytetään huomioimaan vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien suojelu ja edistäminen kaikissa politiikoissa ja ohjelmissa. Lisäksi 4 artiklan mukaisesti vammaisia henkilöitä koskevissa lainsäädäntö- ja päätöksentekoprosesseissa tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta. On tärkeää, että Traficom toteuttaa myös mahdollisen uudistuksen jälkeen yhdenvertaisuusvaikutusten seurantaa ja arviointia yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa.

YK:n vammaisyleissopimuksen saavutettavuutta ja esteettömyyttä koskevan 9 artiklan mukaan sopimusvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin, sekä kaupunki- että maaseutualueilla. Lisäksi YK:n vammaisyleissopimuksen 20 artiklan mukaan vammaisille henkilöille on toteutettava tehokkaat toimet, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman itsenäinen henkilökohtainen liikkuminen.

Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan laajasti julkisessa ja yksityisessä toiminnassa ja laki edellyttää sekä viranomaisia että yksityisiä toimijoita (tavaroiden ja palveluiden tarjoajia) tekemään 15 §:n mukaisesti kohtuullisia mukautuksia. Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa käyttää viranomaisen palveluita sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan ensisijaisesti huomioon vammaisen ihmisen tarpeet ja lisäksi toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota vammaisen henkilön yhdenvertaisten oikeuksien tosialliseen toteutumiseen.

Valtuutettu toteaa, että pelkästään se, että avustamispalvelun käyttö on ollut vähäistä, ei ole riittävä syy lopettaa avustamispalvelut kokonaan seitsemältä asemalta. Vaihtoehtoisesti tulisi pohtia vammaisten henkilöiden tietoisuuden lisäämistä kyseisestä palvelusta sekä kartoittaa käyttäjien ja potentiaalisten käyttäjien tarpeita ja huomioita avustamispalvelutoiminnan kehittämiseksi sekä myös esteet palvelun nykyiselle käyttämiselle. Tätä avustamispalveluiden tarpeiden kartoitusta olisi syytä tehdä yhdessä muun muassa vammaisjärjestöjen kanssa ja vammaisia henkilöitä siihen osallistaen.

Vaikka EU-asetuksessa tarkoitettuja nimettyjä linja-autoterminaaleja olisikin jatkossa Suomessa vain yksi, ei tämä poista matkakeskusten ja liikenteenharjoittajien velvollisuutta ottaa yhdenvertaisuuslain ja YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteet toiminnassaan huomioon sekä tehdä yksittäistapauksessa kohtuullisia mukautuksia vammaisten henkilöiden itsenäisen liikkumisen edistämiseksi. Linja-autoasemien, matkakeskusten sekä yleisesti rakennetun ympäristön esteettömyyden edistäminen ja opasteiden sijoittelu turvaa esteettömien palveluiden saatavuutta. Traficomilla on tärkeä rooli liikenteenharjoittajien ja matkakeskusten mukautusvelvollisuuden tietoisuuden edistämisessä.

Helsingissä 11.9.2023
Marko Leimio,
erityisasiantuntija

11.09.2023