Hyppää sisältöön

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman luonnoksesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaa esiin monikanavaisuuden ja saavutettavuuden merkityksen koskien pandemiaan liittyvää viestintää. Suunnitelman luvussa 7 (tehostettu viestintä) tulisi ehdottomasti mainita viestinnän saavutettavuus ja monikanavaisuus ehdottomina edellytyksinä. Pandemiaviestinnässä tulee huomioida eri tavalla toimintarajoitteiset ihmiset, kuten kuulo- ja näkövammaiset sekä viittomakieliset. Materiaali tulee tuottaa yhdenvertaisesti kaikille ryhmille saavutettavassa muodossa. Saavutettavuuteen kuuluu myös selkokielisen materiaalin tuottaminen. Selkokieli palvelee useita eri ryhmiä, kuten maahanmuuttajia ja kehitysvammaisia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu huomauttaa, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi 10.3.2022 (YVTltk 1021/2021) yhdenvertaisuusvaltuutetun pyynnöstä lausunnon koskien sitä, olisiko Helsingin kaupungin tullut yhdenvertaisuuslain 5 §:n edistämisvelvollisuutensa nojalla järjestää korona-ajan tiedotustilaisuuksiin viittomakielinen tulkkaus. Lausunnossa lautakunta linjaa sekä YK:n vammaisyleissopimuksen (erityisesti artiklat 21, 25, 9, 5, 2 ja 11) että yhdenvertaisuuslain 5 §:n (viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta) nojalla että Helsingin kaupungin olisi tullut järjestää koronapandemiaa koskeviin tiedotustilaisuuksiinsa viittomakielen tulkkaus. Kaupunki muutti kriisiviestintäohjeistustaan lausunnon seurauksena.

Lausunnossaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta kiinnitti huomiota YK:n vammaisoikeusyleissopimuksesta aiheutuviin velvoitteisiin erityisesti yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisestä aiheutuneessa tilanteessa, jossa viranomaiset ovat ryhtyneet laajoihin toimenpiteisiin taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Lautakunta katsoi, että kyse on ollut kriisiajan tiedottamisesta olosuhteissa, jotka vertautuvat YK:n vammaisoikeusyleissopimuksen 11 artiklassa tarkoitettuun vaaratilanteeseen. Silloin julkiselle viranomaiselle syntyy korostettu velvollisuus ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden.

Yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisestä aiheutuneessa tilanteessa on myös tiedottamisessa otettava huomioon perustuslain 19 §:n 3 momentissa turvattu oikeus riittäviin terveyspalveluihin ja julkisen vallan velvollisuus väestön terveyden edistämiseen sekä YK:n vammaisoikeusyleissopimuksen 25 artiklan mukainen vammaisten henkilöiden oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon ilman syrjintää vammaisuuden perusteella.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että hyvinvointialueiden ja muidenkin viranomaisten tietoon olisi tärkeää saattaa lautakunnan tulkinta viranomaiselle kuuluvan yhdenvertaisuuslakiin sisältyvän edistämisvelvollisuuden sisällöstä koskien sitä, että pandemiatilanteessa viranomaiselle normaalioloissa kuuluvat viestinnän saavutettavuusvaatimukset eivät välttämättä ole riittäviä, vaan lautakunnan mukaan: ”Olosuhteet voivat edellyttää saavutettavuudelta säädettyä korkeampaa tasoa. Yhdenvertaisuuslain 5 §:n 1 momentin mukainen velvollisuus edellyttää näiden erityisolosuhteiden nimenomaista arvioimista ja ottamaan huomioon niiden vaikutuksen vammaisin henkilöihin.”

Lautakunnan lausunto löytyy kokonaisuutena lautakunnan sivuilta: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan lausunto 3.3.2022, YVTltk 1021/2021 (pdf).

 

Elli Björkberg,
erityisasiantuntija

05.09.2023