Hyppää sisältöön

Lausunto oikeusministeriölle ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimista koskevasta selvityksestä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että jos ei-kaupalliset sijaissynnytykset sallitaan Suomessa, eri sääntely- ja menettelyvaihtoehdot on arvioitava tarkasti. Vaihtoehtojen osalta on tehtävä laadukas ja kattava yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja lapsivaikutusten arvio.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä tavoitetta ehkäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa siten, että ulkomailla tapahtuvan sijaissynnyttämisen kysyntää pyritään vähentämään. Yksi keino siihen on ei-kaupallisten sijaissynnytysten salliminen Suomessa. Sijaissynnytysjärjestelyn on perustuttava vapaaehtoisuuteen ja suostumukseen ilman painostusta. Eri etenemisvaihtoehdoissa ja sääntelymalleissa on tehtävä huolellinen arvio sijaissynnyttäjien asemasta, jotta sijaissynnyttäjien joutuminen haavoittuvaan asemaan ja hyväksikäytön kohteeksi estetään. Kaupallista toimintaa ja välitystoimintaa ei tule sallia sijaissynnytysjärjestelyissä.

Ei-kaupallisten sijaissynnytysten salliminen sisältäisi paljon eettisesti ja juridisesti pohdittavia asioita. Eri vaihtoehtoja on pohdittava tarkasti ja sääntelyssä punnittava tulevan lapsen, sijaissynnyttäjän ja tulevien vanhempien oikeuksia. Neuvontaa on oltava etukäteen kaikille asianosaisille tarjolla riittävästi. Neuvonnan ja psykososiaalisen tuen on voitava jatkua riittävän pitkään lapsen syntymän jälkeen.

Sukupuolella on sijaissynnytyksissä suuri merkitys. Yhdenvertaisuusvaltuutettu yhtyy eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnon näkemykseen, jonka mukaan sijaissynnytysjärjestelyjä on tarkasteltava naisten ja miesten välisen tasa-arvon sekä naisten oikeuksien näkökulmasta. Sijaissynnyttäjän itsemääräämisoikeus on turvattava ja hänen on voitava tehdä omaa kehoaan koskevat päätökset.

Sijaissynnytysjärjestelyissä lapsen oikeuksien turvaamisen tulee olla keskeistä. Syntyvälle lapselle on turvattava vastaanottavat vanhemmat kaikissa tilanteissa.

Sijaissynnytysjärjestelyissä tulee varmistua yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden toteutumisesta. Esimerkiksi sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen eivät voi olla perusteita järjestelyn epäämiselle. Oikeusministeriön selvityksessä todetaan, että ”yhteiskunnan arvokehitystä seuraten ja yhdenvertaista kohtelua kunnioittavalla tavalla lienee perusteltua, että hedelmöityshoitojen tavoin myös sijaissynnytysjärjestelyt olisivat mahdollisia sekä avio- että avoliitossa oleville pareille parin osapuolten sukupuolesta riippumatta” (s. 68). Selvityksessä ei ole tarkemmin arvioitu, miten seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen oikeudet turvataan sääntelymalleissa. Esimerkiksi kysymys siitä, tulisiko käyttää muita kuin sijaissynnyttäjän munasoluja, on merkityksellinen erityisesti miesparien ja itsellisten miesten kohdalla. 

Tiina Valonen
johtava erityisasiantuntija

Anni Valovirta
erityisasiantuntija

28.07.2023