Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja valmiuslain muuttamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää pyynnöstä lausua. Valtuutettu toteaa, että esitetty palkkatukiuudistus rajaa oletettavasti heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia kuntien ja kuntayhtymien palvelukseen. Kun laki työvoimapalveluiden järjestämisestä säädettiin, sen esitöissä todettiin mm. että "palkkatukea voidaan myöntää ammatillisen osaamisen parantamiseen, jonka kohderyhmään kuuluvat muun muassa maahanmuuttajat, joilla on kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan oikeus kotoutumissuunnitelmaan” (HE 175/2022).

Vaikka nyt lausunnolla olevassa esityksessä on pyritty selvittämään uudistuksen vaikutuksia eri ihmisryhmiin, tarkastelu on tehty suppeasti lähinnä työnvälitystilastojen valossa. Esityksessä suoritetun arvioinnin perusteella voidaan todeta lähinnä, että uudistuksella näyttää olevan sukupuolivaikutuksia, jotka kohdistuvat useammin naisiin kuin miehiin. Sen sijaan esimerkiksi jaottelu suomalaisiin ja ulkomaalaisiin ei onnistu tuottamaan olennaista arviointitietoa siitä, miten palkkatuen käyttö näkyy kansallisten etnisten vähemmistöjen, kuten romanien, keskuudessa.

Esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joilla on Suomen kansalaisuus, eivät erotu tilastoista, vaan heidät luokitellaan esityksessä valtaväestön edustajiin. Työnvälitystilastoista olisi kuitenkin valtuutetun tietojen mukaan saatavilla tietoa henkilöiden virallisesta äidinkielestä, minkä perusteella olisi voitu arvioida uudistuksen mahdollisia vaikutuksia tarkemmin eri vähemmistöryhmiin. Lisäksi sukupuolen ja maahanmuuttajataustan yhdistäminen olisi saattanut tuottaa arvioinnin kannalta sellaista olennaista tietoa, mitä ei ole havaittavissa näitä tietoja erikseen tarkkailemalla esimerkiksi maahanmuuttajanaisten osalta. 

Helsingissä 10.7.2024

Kristina Stenman, yhdenvertaisuusvaltuutettu

Ella Kovanen, asiantuntija

10.07.2024