Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei kannata esitysluonnoksen eteenpäinviemistä keskeisesti seuraavin perustein:

1. Palautuskielto ja siihen liittyvä oikeus hakea turvapaikkaa, kidutuksen kielto, syrjintäkielto ja oikeus elämään ovat ehdottomia perus- ja ihmisoikeuksia, jotka suojelevat myös Venäjältä tulevia ja Venäjän välineellistämisen kohteiksi joutuneita henkilöitä.

2. Esitysluonnos rikkoo keskeisiä Suomen sitovia kansainvälisiä sopimuksia, myös sellaisia sitovia sopimuskohtia, joista ei ole mahdollista poiketa missään oloissa. Muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 ja 3 artiklat, sekä oikeusturvaa koskeva 13 artikla; kidutuksen vastaisen yleissopimuksen 3 artikla; sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 ja 13 artiklat. Suomi ei voi kansainvälisiä sitoumuksiaan loukkaamatta säätää poikkeuslakia, joka olisi ristiriidassa ehdottoman ihmisoikeuden kanssa.

3. Esitysluonnos rikkoo Euroopan Unionin oikeutta keskeisiltä osin, kuten EU:n perussopimuksiin kuuluvaa perusoikeuskirjaa, erityisesti sen 18 ja 19 artikloja.

4. Esitysluonnoksessa hahmoteltu malli, jolla yksittäinen rajanvartija tekisi ratkaisun henkilön maahanpääsystä tai maasta poistamisesta, antaa yksittäiselle viranhaltijalle erittäin laajan toimivallan myös voimankäyttöön, ilman minkäänlaisia oikeusturvatakeita maahan pääsyä ja turvapaikkaa hakevalle henkilölle.

5. Esitysluonnoksessa hahmoteltu käytäntö turvapaikanhakijoiden seulomiseksi sisältää kansainvälisen suojelun tarpeen ja haavoittuvuuden arviointia, jotka viittaavat turvapaikkamenettelyn kaltaiseen menettelyyn, ilman mitään niitä menettelyllisiä takeita, joita sisältyy ulkomaalaislakiin ja sen perustana olevaan EU:n menettelydirektiiviin. Käytäntö tarkoittaisi, että kaikki menettelydirektiivin ja ulkomaalaislain säännökset esimerkiksi toimivaltaisista viranomaisista, henkilöstön asianmukaisesta koulutuksesta, tulkkauksesta, oikeusavusta, turvapaikkapuhuttelusta, kirjallisesta päätöksestä sekä oikeussuojakeinoista sivuutettaisiin. Käytäntö ei täyttäisi myöskään lapsen haavoittuvuuden arvioinnin edellytyksiä.

6. Esityksen mukaan henkilön haavoittuvuutta ja mahdollista vaaraa joutua kuolemanrangaistuksen tai kidutuksen kohteeksi arvioitaisiin suhteessa siihen maahan, mistä hän on saapunut, eli käytännössä itärajan osalta suhteessa Venäjään. Esitys tarkoittaisi, että Suomi käytännössä arvioisi Venäjän olevan turvallinen kolmas maa, ilman, että turvallista kolmatta maata koskevaa kriteeristöä kuitenkaan sovellettaisiin ulkomaalaislaissa ja menettelydirektiivissä edellytetysti. Suomi rikkoisi tältäkin osin menettelydirektiiviä. Venäjää ei voida pitää turvallisena kolmantena maana.

7. Esitys olisi syrjivä Suomen itärajalle saapuvia kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia henkilöitä kohtaan, verrattuna vastaavanlaisessa kansainvälisen suojelun tarpeessa oleviin henkilöihin, jotka saapuisivat esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle tai laivalla satamaan. Esitys loukkaisi syrjintäkieltoa myös koska 5 §:n mukaisessa arvioinnissa ei pystyttäisi tunnistamaan ja huomioimaan syrjintäperusteita, esimerkiksi vammaisuutta syrjintäkiellon edellyttämällä tavalla. Esitys loukkaisi perustuslain 6 §:n sekä yhdenvertaisuuslain 8 §:n syrjintäkieltoja.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi (PDF).

25.03.2024