Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kansalaisuuslain muuttamisesta

Kansalaisuuden saamisen edellytyksenä olevaa asumisaikaa on tarkoitus pidentää, samalla kun esimerkiksi kansainvälistä suojelua koskevista oleskeluluvista tehdään väliaikaisia ja huomattavasti aiempaa lyhyempiä. Asumisaikaedellytyksen mahdollista pidentämistä arvioitaessa tulisi huomioida muun muassa sen suhde ulkomaalaislain oleskelulupasääntelyyn ja tähän mahdollisesti tehtäviin muutoksiin, sekä pidentämisen mahdolliset vaikutukset kotoutumiseen ja työperäiseen maahanmuuttoon.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa yleisesti, että kansalaisuuslakiin tehdään nyt merkittävä tiukennus. Asumisajan pidentämisellä kahdeksaan vuoteen on vaikutuksia laajaan henkilöryhmään – ehdotuksen mukaan arviolta noin 10 000 ulkomaalaiseen henkilöön vuosittain.
Valtuutettu korostaa, että kansainvälistä suojelua saavien ja kansalaisuudettomien henkilöiden kohdalla kansalaistamisella on erityisen merkittäviä vaikutuksia. Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden voidaan katsoa olevan pitkälti ilman kansalaisuusvaltionsa suojelua, kun kansalaisuudettomilla henkilöillä ei tällaista valtiota ole.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että kansalaisuuslain muutosehdotuksille ei ole tehty perusoikeuksien toteutumisen kannalta riittävää vaikutusten arviointia siitä näkökulmasta, miten muutetut säädökset rajoittavat esimerkiksi ulkomaalaisten henkilöiden liikkumisvapautta, perhe- elämää, työntekoa, opintoja tai ammatinvalintaa. Esitetyt muutokset rajoittavat merkittävällä tavalla ulkomaalaisten henkilöiden mahdollisuuksia nauttia perusoikeuksista. Lisäksi muutoksella on merkittäviä vaikutuksia erityisesti lasten ja nuorten tilanteeseen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää huolestuttavana, että kansalaisuuslakiin tehdään nyt muutoksia huomattavan kiireellisellä aikataululla, ilman huolellisia vaikutusarviointeja ja mitään merkittävää julkista keskustelua. Lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa yleisesti, että ulkomaalaisia koskevissa hallitusohjelman kirjauksissa on vähättelevä ja osittain syrjivä sävy ulkomaalaisten henkilöiden halukkuudesta ja kyvystä toimia suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä toistuu eri esitysluonnoksissa, myös kansalaisuuslain osalta. Tämä esitystapa ei ole omiaan tukemaan asiapitoista, yhdenvertaista ja kunnioittavaa keskustelua maahanmuutosta ja ulkomaalaisten oikeusasemasta Suomessa.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kansalaisuuslain muutoksiksi (PDF).

Helsingissä 8.3.2024

Kristina Stenman, yhdenvertaisuusvaltuutettu

15.03.2024