Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (säilöönotto ja maahantulokielto, SM043:00/2023)

Esityksen säilöönottoa koskevilla ehdotuksilla pyritään esitysluonnoksen mukaan säilöönoton tehokkaampaan käyttöön palautusten tehostamiseksi sekä edistämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta yhteiskunnassa. Ehdotetut muutokset tulisivat tarkoittamaan säilöön ottamisen kynnyksen laskemista.

Säilöönotto on toimenpide, joka tarkoittaa vakavaa puuttumista yksilön keskeisimpiin oikeuksiin. Kun henkilö otetaan säilöön, hän menettää vapautensa ja hänet suljetaan tiettyyn paikkaan, joko säilöönottoyksikköön tai poliisin pidätystiloihin. Ehdotettu sääntely lisäisi esitysluonnoksenkin mukaan mahdollisuuksia joutua säilöönoton kohteeksi ja aiempaa pidemmäksi ajaksi. Tämä rajoittaisi keskeisimpien vapausoikeuksien lisäksi merkittävästi muun muassa yhdenvertaisuutta ja yksityiselämänsuojaa.

Ehdotetusta sääntelystä seuraavien perusoikeuksien rajoitusten tulee lisäksi olla välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi sekä laajuudeltaan oikeassa suhteessa perusoikeuksien suojaamaan oikeushyvään ja rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin painoarvoon. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että ottaen huomioon edellä esitetty ja säilöönoton vaikutukset yksilön oikeusasemaan sekä huomioiden esitysluonnoksessa kuvattu esityksen tausta, tavoitteet ja vaikutusten arvioinnit, ehdotettu sääntely ei täytä edellä mainittuja perustuslaista johdettuja kriteerejä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää kyseenalaisena, että säilöön ottamisen kynnyksen madaltamisen hyväksyttävyyttä ja oikeasuhtaisuutta edes osin perustellaan sillä tosiasialla, että valtuutettu saa tiedon säilöönottopäätöksistä.

Huomioiden esitysluonnoksessakin esiin tuodut asian taustat ja motiivit sekä tässä lausunnossa esitetty, valtuutettu katsoo, ettei ulkomaalaisten oikeuksien heikentäminen, joka muutosehdotuksista aiheutuisi, ole perustuslain tarkoittamalla tavalla hyväksyttävää ja välttämätöntä. Valtuutettu ehdottaa siten, ettei muutosehdotuksia viedä eteenpäin siltä osin kuin ne eivät paranna niiden kohteena olevien ulkomaalaisten oikeusturvaa.

Valtuutettu katsoo lisäksi, että erityisesti ehdotettua 40 §:n muutoksen taustaa, tarvetta ja vaikutuksia ei ole arvioitu tarpeellisella tavalla. Laillisen oleskelun määrittelemiseen liittyvää muutosta ei siten tule viedä eteenpäin.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (säilöönotto ja maahantulokielto) PDF.

20.06.2024